Modernizavimas užtikrina ūkio veiklos sėkmę

Ūkio augimas ir plėtra, sėkminga gaminamos produkcijos realizacija Lietuvoje ar eksportas į užsienį – kiekvieno, užsiimančio ūkine veikla, tikslas. Ūkininkai, siekiantys neatsilikti konkurencinėje kovoje ir norintys gerinti savo ūkio veiklos rezultatus, gali kreiptis finansinės paramos ir teikti paraiškas paramai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ gauti.
Pagal šią priemonę finansuojamas naujos žemės ūkio  technikos ir įrangos įsigijimas, investicijos į kompiuterinę techniką, naujų statinių statybos, esamų rekonstravimo ir kapitalinio remonto išlaidos, biodujų jėgainių statyba ir kita. Ekspertai įsitikinę, modernizavus ūkį, galima kurti kokybiškus produktus ir spręsti su gyventojų užimtumu susijusias kaimo problemas.

Kodėl verta modernizuoti?
Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Kompensacijų ir investicijų skyriaus vedėja Aušra Grygalienė įžvelgia kelias skirtingas KPP paramos naudas: „Parama ūkio modernizavimui yra efektyvus būdas ūkio našumuipadidinti, gamybos apimtims ir pardavimamsplėsti, racionaliau valdyti ūkį. Svarbu ir tai, kad ūkių modernizavimas padeda taupyti ne vien laiką, bet ir lėšas. Atsinaujinę, šiuolaikiška technika apsirūpinę ūkiai naudoja mažiau kuro, energijos. Kai kuriems ūkiams sunku rasti darbo jėgos, o modernizavimas padeda spręsti ir šią problemą, nes dalį darbuotojų funkcijų gali pakeisti technika ar specializuotos programos“, – sako Žemės ūkio ministerijos atstovė
Parama naudinga ir šalies ekonomikai, nes modernizuojant ūkius, stiprinamas kaimas, kuriamos darbo vietos. „Finansavimas padeda atgaivinti kaimą, atnaujinama technika, modernizuojami ūkiai– dabar matome šiuolaikiškus pokyčius. Be to, sukuriamos darbo vietos sulaiko žmones nuo išvykimo, tad kaimas gali gyvuoti ir prisidėti prie kokybiškos vietos ūkininkų produkcijos auginimo ir gamybos“,– privalumus vardija A. Grygalienė. Anot jos, svarbus ir aplinkosauginis aspektas – moderniuose ūkiuose diegiamos aplinkai draugiškos technologijos, tad mažinama oro tarša, saugomi vandens telkiniai.

Kaip gauti finansavimą?
KPP priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritis „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ yra skiriama: žemės ūkio produktų gamybai, valdoje pagamintų / išaugintų produktų apdorojimui (rūšiavimui, pakavimui ir t. t.), perdirbimui ir teikimui rinkai, biodujų gamybai (valdos reikmėms) gyvulininkystės ūkyje iš ūkyje susidarančių atliekų bei trumpos rotacijos želdinių plantacijoms įveisti. Tinkamomis išlaidomis bus pripažinta nauja žemės ūkio technika ir įranga, nauji technologiniai įrenginiai, kompiuterinė ir programinė įranga, transporto priemonės, statinių statyba, rekonstrukcija ir kapitalinis remontas, bendrosios išlaidos ir kita.
Šiai paramai taikomas išlaidų kompensavimo mokėjimo būdas. Ūkininkai turi iš savų arba iš finansų įmonės ar kredito įstaigos paskolintų lėšų įsigyti tas prekes ir paslaugas, kurių jiems reikia, o vėliau Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) pateikti mokėjimo prašymus. Šie prašymai įvertinami ir patikrinami, tuomet kompensuojama dalis patirtų išlaidų. Gyvulininkystės, sodininkystės, daržininkystės ir uogininkystės sektoriuose paprastai kompensuojama iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, augalininkystės sektoriuje – iki  40 proc. Ūkininkaujantys vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių, jaunieji ūkininkai, investuojantys penkerių metų laikotarpiu po įsikūrimo, investuojantys į ekologinį ūkininkavimą (gyvulininkystės, sodininkystės, uogininkystės ir daržininkystės sektoriuose), žemės ūkio kooperatyvai, įgyvendinantys kolektyvines investicijas, gali sulaukti gausesnio finansavimo. Jiems gali būti sugrąžinta iki 70 proc. tinkamų finansuoti išlaidų vertės.
Jei projekte numatytos statybos, jos turi būti vykdomos vienu etapu be tarpinių mokėjimų, bet jei technologiškai statybas galima išskirti į kelis etapus, gali būti pateikiami keli mokėjimo prašymai. Kai projekto įgyvendinimo laikotarpis yra ne ilgesnis kaip 24 arba 36  mėnesiai, ūkininkas gali pateikti iki 4 mokėjimo prašymų. Kai projekto įgyvendinimo laikotarpis yra iki 60 mėnesių,turtą įgyjant išperkamosios (finansinės) nuomos būdu,paramos gavėjas gali pateikti iki 10 mokėjimo prašymų. Baigęs įgyvendinti projektą, ūkininkas pateikia NMA galutinį mokėjimo prašymą ir galutinę projekto įgyvendinimo ataskaitą.
Dėl paramos gali kreiptis ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus fiziniai ir juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ne trumpiau kaip  vienerius metus ir nustatyta tvarka savo vardu įregistravę ūkininko ūkį ir valdą (juridiniai asmenys – valdą).Valdos ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, turi būti didesnis nei 8 000 eurų.

Didžiausia skiriama paramos suma vienam gavėjui negali viršyti:

  • 50 tūkstančių eurų(supaprastinta parama). Tokio dydžio parama skiriama ir pareiškėjams, kai ūkio ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, yra nuo 8 iki 50 tūkstančių eurų;
  • 200 tūkstančių eurų, priklausomai nuo ūkio ekonominio dydžio, išreikšto produkcijos standartine verte ;
  • 400 tūkstančių eurų, jeigu projekte numatyta įgyvendinti tik naujų gamybinių pastatų statybą ar esamų rekonstravimąir jų funkcionavimui užtikrinti būtinas investicijas. Šiuo atveju paramos suma taip pat priklauso nuo ūkio ekonominio dydžio, išreikšto produkcijos standartine verte.

Paraiškas dėl finansavimo galima teikti iki šių metų birželio 30 dienos.

Daugiau informacijos apie KPP priemones galima rasti Žemės ūkio ministerijos ir Nacionalinės mokėjimo agentūros interneto svetainėse (www.zum.lrv.lt, www.nma.lt).