Ashburn +2,1 °C Debesuota
Trečiadienis, 29 Lap 2023
Ashburn +2,1 °C Debesuota
Trečiadienis, 29 Lap 2023

Anų metų kronika. Aferistai

2023/08/13


„Šiaulių kraštas“ siūlo prisiminti, apie ką 1938 metais buvo rašoma Šiauliuose leistame laikraštyje „Įdomus mūsų momentas“. Kalba ir stilius netaisyti...

Ko tik ta mei­lė ne­pri­da­ro

Tū­la šiau­lie­čių po­re­lė smar­kiai my­lė­jo­si, bet jau­no­sios tė­vai tai mei­lei bu­vo prie­šin­gi, nes jau­ni­kis bu­vo la­bai ne­tur­tin­gas – visą jo tur­tą su­da­rė ra­di­jo apa­ra­tas, rankš­luos­tis ir dan­tų še­pe­tė­lis. Jau­no­sios tė­vai – ne­di­de­lių na­mu­kų sa­vi­nin­kai. Jau­nie­ji, ne­si­ti­kė­da­mi ge­ruo­ju iš­gau­ti su­ti­ki­mo jų ve­dy­boms, nu­ta­rė tai iš­gau­ti gud­ru­mu.
Jau­no­ji kas­die­ną da­rė­si vis liūd­nes­nė ir pra­dė­jo neaiš­kiai už­si­min­ti apie sa­vi­žu­dy­bę. Vie­ną gra­žią die­ną jau­nie­ji su­ta­rė ins­ce­ni­zuo­ti sa­vi­žu­dy­bę Jau­na­sis sa­vo my­li­mą­ją pa­gul­dė lo­von, pa­ruo­šė mui­lo pu­tų, ant prie lo­vos stovin­čio sta­liu­ko iš­py­lė ac­to bon­ku­tę, o pa­ts, nu­duo­da­mas su­si­rū­pi­nu­sį, sku­biai nu­bė­go pas jau­no­sios mo­ti­ną (tė­vo tuo lai­ku ne­bu­vo na­mie).

Kad la­bai ne­nu­gąs­di­nus bu­si­mo­sios uoš­vės, jau­ni­kis pra­ne­šė jai, kad duk­tė stai­ga su­si­rgu­si jo kam­ba­ry ir kviečian­ti at­vyk­ti ją. Mo­ti­na, aša­ro­da­ma, nu­sku­bė­jo pas sa­vo my­li­mą­ją vien­tur­tę. Ko­kia jau­di­nan­ti sce­na bu­vo at­vy­kus mo­ti­nai, skai­ty­to­jas ga­li įsi­vaiz­duo­ti. Duk­tė gu­li lo­vo­je iš bur­nos ver­žia­si pu­tos, o mo­ti­na, grą­žy­da­ma ran­kas, klū­po prie lo­vos ir kuk­čio­ja gai­liu bal­su:

– Duk­re­le ma­no bran­gio­ji, kam tu tai pa­da­rei? Aš tau tik ge­ro no­rė­jau, aš to ne­no­rė­jau, bran­gio­ji ma­no!... Dak­ta­ro, dak­ta­ro grei­čiau...

– Aš jau pa­kvie­čiau, — at­si­lie­pė nu­liū­dęs jau­ni­kis.

Nes­pė­jus jam baig­ti sa­ki­nio, tarp­du­ry pa­si­ro­dė ir „dak­ta­ras.“ Su­tei­kęs pir­mą­ją pa­gal­bą, dak­ta­ras išė­jo, paguodęs mo­ti­ną, kad duk­ters gy­vy­bei pa­vo­jaus nė­ra ir po ke­lių die­nų ji pa­sveik­sian­ti. Tarp kit­ko, pa­sa­kė mo­ti­nai pa­moks­lą, kad jau­nų­jų mei­lei ne­reik­tų prie­šin­tis.

Jau­nų­jų triu­kas pa­vy­ko. Mo­ti­na per­kal­bė­jo sa­vo vy­rą, ir prieš kiek lai­ko šie jau­nuo­liai su­si­tuo­kė ir gy­ve­na laimin­gai.

„Įdo­mus mū­sų mo­men­tas“, 1938 m. ge­gu­žės 8 d.


Iš re­por­te­rio blok­no­to

Apel­si­nų karšt­li­gė šiau­lie­čiuo­se bai­gia at­slūg­ti. Kiek iš pra­džių jie at­ro­dė pir­kė­jams pi­gūs, da­bar, jau įpra­tus prie pa­sto­vios kai­nos, at­ro­do bran­go­ki. Pre­ky­bi­nin­kai ti­kė­jo­si, kad gau­sus kli­jen­tų plau­ki­mas tę­sis vi­są se­zo­ną ir jie tu­rės ge­rą už­dar­bį, bet da­bar jau skun­džia­si – ur­mi­nin­kai pa­kė­lė kai­nas, be to, bū­nąs di­de­lis nuo­šim­tis su­ge­du­sių apel­si­nų. Pir­kė­jai gi skun­džia­si, kad pre­ky­bi­nin­kai, ypač prie­mies­čių, pa­kė­lę apel­si­nų kai­nas, o ne­nu­si­ma­nan­tiems blo­ges­nės rū­šies apel­si­nus par­da­vi­nė­ją kaip ge­res­nius. (Klu­buo­se už apel­si­ną ima­ma 80 ct.)

Vie­na kau­nie­tė po­nia, vie­šė­ju­si Šiau­liuo­se dvi sa­vai­tes, pa­reiš­kė man, kad šiau­lie­čiai esą di­de­li plet­kų mė­gė­jai.

– Ket­vir­tą die­ną ma­no bu­vi­mo Šiau­liuo­se, – pa­si­skun­dė ji, – jau apie ma­ne bu­vo to­kių „is­to­ri­jų“ su­kur­ta, kad tie­siog au­sys lin­ko.

Kau­nie­tė, man ro­dos, per­dė­jo, bet... Bet ne­ga­li­ma už­gin­čy­ti, kad vis dėl­to mū­sų tar­pe dar yra plet­kų mė­gė­jų. Su­fan­ta­zuo­ja­ma to­kių da­ly­kų, kad iš tie­sų ga­li au­sys link­ti. Pa­vyz­džiui, ne­se­niai bu­vo pa­skleis­ti ple­pa­lai, kad tū­la mo­te­riš­kė iš vie­nos li­go­ni­nės kie­mo nak­tį vo­gu­si mal­kas. Sar­gas ją be­va­giant su­ga­vęs ir už­da­ręs la­vo­ninėn. Ry­tą, atė­jęs va­gi­šę iš­leis­ti, sar­gas ra­dęs ją ne­gy­vą – mi­ru­sią iš bai­mės.

Ką to­kiais ple­pa­lais žmo­nės no­rė­jo pa­siek­ti ir ko­kia nau­da iš to – sun­ku su­pras­ti. Vie­na aiš­ku: šiau­lie­čių tar­pe ne­stin­ga to­kių, ku­rių lie­žu­vis di­des­nis už jų pro­tą...

„Įdo­mus mū­sų mo­men­tas“, 1938 m. va­sa­rio 20 d.


Šiau­lių lais­vo­sio­se ka­pi­nė­se

Gi­mi­nių lė­šo­mis pa­sta­ty­tas ir ati­deng­tas čia 1934 m. pa­lai­do­tam lais­vos min­ties jau­nuo­liui Kos­tui Jac­kui, 25 m. am­žiaus, kuk­lus ir ori­gi­na­lus pa­mink­las: pa­pras­tas, neap­dai­lin­tas, lyg Krė­vės ap­ra­šy­to­ji Už­keik­ta Mer­ga, lau­kų ak­muo, apie 1 met­ro aukš­čio, pa­sta­ty­tas ant ta­šy­tų ak­me­nų pa­grin­do (vi­so pa­mink­lo aukš­tis apie 1,7 m.).

Pa­mink­lo ak­me­ny, be Jac­kaus fo­tog­ra­fi­jos ir įpras­to įra­šo, yra iš­kal­tas už­ra­šas:

„Kas prie­ta­rų me­lo ne­drįs­ta at­mes­ti, tas lais­vas nie­ka­da ne­bus“.

Pa­žy­mė­ti­na, kad tiek dėl pa­ties K. Jac­kaus pa­lai­do­ji­mo, tiek ir dėl šio pa­mink­lo me­džia­gos pa­dirb­di­ni­mo giminėms te­ko ne­ma­ža by­li­nė­tis su įvai­riais truk­dy­to­jais bei są­mo­nin­gais ken­kė­jais. Šia pro­ga pa­žy­mė­ti­na, kad lais­vo­sio­se ka­pi­nė­se jau yra 4 pa­mink­lai: kun. V. Dembs­kiui, inž. V. Biels­kiui, J. A. Vals­ty­bių ar­mi­jos ka­ri­nin­kui Bud­ri­kui ir Kos­tui Jac­kui. Gir­dė­ti, kad ne­to­li­mo­je atei­ty­je bū­siąs gi­mi­nių sta­to­mas ir šį pa­va­sa­rį čia pa­lai­do­tam Jo­nui Tre­čio­kui pa­mink­las, ku­rio pro­jek­tą ga­mi­nąs dai­lin. K. Ši­mo­nis.

„Įdo­mus mū­sų mo­men­tas“, 1938 m. rugp­jū­čio 21 d.


Pa­sau­go­jo ra­tus

V. Jo­nai­tis, gyv. Ža­džiū­nų k., Šiau­lių v., at­ve­žė į Šiau­lius par­duo­ti šie­no. Tur­gu­je prie jo pri­sto­jo du ži­no­mi afe­ris­tai Ko­ja­la­vi­čius ir Du­lie­ba ir pra­šė par­duo­ti ark­lį. Jo­nai­tis, pri­kal­bė­tas, su­ti­ko ark­lį par­duo­ti, bet ne­tu­rė­jo kur pa­dė­ti ra­tų. Abu pirk­liai su­ti­ko ra­tus pa­sau­go­ti ir jam pri­sta­ty­ti į na­mus. Bet da­bar abu pirk­liai su ra­tais din­go be ži­nios.

„Įdo­mus mū­sų mo­men­tas“, 1938 m. rugp­jū­čio 21 d.


Žmo­nės, ku­rie vaikš­čio­ti neiš­mo­ko

Šiau­lių m. po­li­ci­ja va­ka­rais, ka­da gat­vė­se vyks­ta di­des­nis ju­dė­ji­mas, mo­ko šiau­lie­čius eis­mo tai­syk­lių. Kol kas po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai praei­vius tik įspė­ja, bet vė­liau ne­tvar­kin­gie­ji bus bau­džia­mi. At­kak­les­niems, ku­rie po­li­ci­jai prie­ši­na­si, jau ir da­bar su­ra­šo­mi pro­to­ko­lai. Bū­din­ga, kad dau­giau­sia pro­to­ko­lų su­ra­šy­ta ne šiau­lie­čiams, bet...kau­nie­čiams.

Po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai gat­vė­se ju­dė­ji­mą tik­ri­na va­ka­rais nuo 19 iki 20 val. Po 20 va­lan­dos, kai pa­rei­gū­nai iš­si­skir­to, dau­ge­lis šiau­lie­čių vėl „senais—pramintais ta­kais“ ei­na, kaip kam pa­tin­ka.

– Cio­cyt, – šūk­te­li po­li­ci­nin­kas, – kur ei­ni?

– O, Vieš­pa­tie, ir vėl po­li­ci­ja,– aik­te­li mo­te­rė­lė ir at­si­tū­pia vi­du­ry gat­vės. Priė­jęs po­li­ci­nin­kas pa­pra­šo at­si­sto­ti ir aiš­ki­na jai, kad įstri­žai gat­ve ei­ti ne­ga­li­ma – taip įsta­ty­mai ne­lei­džia.

– Ma­tai, – įsi­drą­si­na mo­te­rė­lė – ma­ne, 60 me­tų su­lau­ku­sią, ims mo­ky­ti vaikš­čio­ti! Ma­žus mo­ky­kit, ne ma­ne... O aš ma­niau, kad vėl ma­ne kra­tys, – at­si­dus­ta leng­viau mo­te­rė­lė. – Gąs­di­nat be rei­ka­lo žmo­nes, ir dau­giau nie­ko...

– Tams­ta neat­si­kal­bi­nėk, – sa­ko pa­rei­gū­nas, – gat­ve rei­kia ei­ti tei­sin­gai.

– Alia, jei mo­kė­jau vaikš­čio­ti 60 me­tų, mo­kė­siu ir lig gra­bo len­tos!.. – mur­mė­da­ma nu­ki­ce­na mo­te­rė­lė.

–-
Įst­ri­žai gat­ve ei­na puoš­nus fran­tas.

– Po­ne, su­sto­kit, – pa­si­girs­ta po­li­ci­nin­ko bal­sas.

– O ką pa­ts no­ri? – iš­di­džiai pa­klau­sia šis.

– Ma­lo­nė­kit pa­ro­dy­ti do­ku­men­tus.

Fran­tas ne­no­riai pa­duo­da pa­są.

– Tams­ta kau­nie­tis ir ne­mo­ki tai­syk­lin­gai gat­vę pe­rei­ti.

– Ma­nęs ga­li ne­mo­ky­ti kaip rei­kia vaikš­čio­ti, – sta­čio­kiš­kai at­ker­ta kau­nie­tis. – Pas mus, sos­ti­nė­je, tru­pu­tį griež­čiau žiū­ri­ma eis­mo tvar­kos, ne­gu pro­vin­ci­joj.

Fran­tas pik­tai iš­trau­kia po­li­ci­nin­kui iš ran­kų pa­są ir pa­si­su­ka ei­ti... Ži­no­ma, šiam įžu­liam po­nai­čiui te­ko susipažin­ti su pro­tok­lo­lu.

„Įdo­mus mū­sų mo­men­tas“, 1938 m. rug­sė­jo 18 d.

Iš re­por­te­rio blok­no­to

Nau­jo­ji tur­ga­vie­tė pro­gre­suo­ja: čia jau spė­jo įsi­kur­ti sep­ty­nios alu­dės bei trak­tie­riai. Tur­ga­die­niais šios „įstaigos“ bū­na sau­sa­kim­šos. Alu­di­nin­kai da­ro di­de­les apy­var­tas. Ir, kaip te­ko pa­tir­ti, šia­me ra­jo­ne dar ant­ra tiek at­si­da­rys res­to­ra­nų. Bra­vo, ūki­nin­kai! Sta­ty­kit bra­vo­rams ir trak­tie­ri­nin­kams mū­rus, o pa­tys vaikš­čio­kit be kel­nių.


Re­ky­vos šven­ta­die­nio sta­tis­ti­ka:

1. Su­va­žiuo­ja iki pen­kių tūks­tan­čių šiau­lie­čių.

2. Iš­ge­ria­ma iki de­šim­ties tūks­tan­čių bon­kų alaus ir per tūks­tan­tį skaid­rio­sios pus­bon­kių.

3. Pei­liais su­ba­do­ma po du tris as­me­nis.

4. Ru­siš­ki keiks­mai neaps­kai­čiuo­ja­mi.

Nė­ra ko sa­ky­ti, gra­ži šiau­lie­čių ates­ta­ci­ja.

„Įdo­mus mū­sų mo­men­tas“, 1938 m. rugp­jū­čio 7 d.

 

Iš Viliaus PURONO ir Vla­do Ver­te­lio se­no­sios spau­dos rin­ki­nio/ŠIAULIŲ KRAŠTAS

Titulinė nuotr.: ark­liai prie Ko­ma­rų dva­ro (Bai­so­ga­los vlsč.) vė­jo ma­lū­no. G. Bag­do­na­vi­čiaus nuo­tr. Šiau­lių „Auš­ros“ mu­zie­jaus fon­dai

Dalintis

Advertisement

Advertisement

2023/11/28

Didės valstybės reguliuojama elektros kainos dalis, kils ir planų su fiksuota elektros energijos kaina tarifai

Vidutinė elektros kainos Nord Pool biržoje lapkričio 1–28 d. buvo 0,101 Eur/kWh be PVM – apie 16 proc. didesnė už vidutinę spalio mėnesio kainą, kuri siekė 0,087 Eur/kWh be PVM. Šį padidėjimą lėmė tai, kad pastarųjų trijų savaič...
2023/11/28

Lucasas: pilkoji zona – migracija - KOMENTARAS

Kai Kremlius ankstesnį kartą puolė Suomiją, jis pasitelkė tankus ir naikintuvus. Praėjus aštuoniasdešimčiai metų, jam pakanka mikroautobuso. Rusų pareigūnai veža 55 prieglobsčio prašytojus iš dabar jau uždaryto pasienio...
2023/11/28

Iki gruodžio pabaigos išmokas už deklaruotus plotus gaus 98 procentai paramos gavėjų

Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) nuo gruodžio 1 d. pradeda mokėti likusią tiesioginių išmokų ir paramos pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano (Strateginis planas) bei pagal Lietuvos kaimo plėtros...
2023/11/28

Kaip iš tos pačios žemės uždirbti dvigubai daugiau?

Grūdų kainos nuolat kinta, žemdirbystė – vienas iš sunkiausiai nuspėjamų sektorių. Kiekvienų metų rezultatus smarkiai veikia politinės, klimato ir finansų rinkos aplinkybės. Todėl surasti būdą, kaip atliepti kasmet besikeičiančius sek...
2023/11/28

Sergančiųjų kas savaitę sparčiai daugėja

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSVC) duomenimis, per savaitę sergančiųjų gripu, ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis (ŪVKTI) ir COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) skaičius dar padidėjo. Bendras sergamumo ši...
2023/11/28

Bendra eismo įvykių statistika

Lietuvos kelių policijos tarnyba pateikia duomenis apie eismo įvykius šalyje registruotus iki šių metų lapkričio 22 d. įskaitytinai.
2023/11/28

Kaimo gyventojų finansinis raštingumas – kokia situacija?

(VDU ŽŪA langas) Kalbėdami apie kaimiškųjų savivaldybių finansinio savarankiškumo didinimą bei kaimo vystymą negalime apeiti finansinio raštingumo temos, tai yra viena pagrindinių kompetencijų XXI amžiuje – finansinį ra&...
2023/11/28

Skambiai nuaidėjo LŽŪKT Raseinių r. biuro organizuota 30-ojo gimtadienio šventė

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos (LŽŪKT) Raseinių r. biuro komandai paskutinis lapkričio penktadienis buvo šventiškas. Kavinėje „Isada“ šurmuliavo biuro klientai ir partneriai, rėmę biuro iniciuotą renginį...
2023/11/28

Tiriama sisteminė korupcija ir nusikalstamos finansinės schemos Vilniaus apskr. atliekų tvarkymo centre

Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) kartu su Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) atlieka ikiteisminį tyrimą dėl sisteminės korupcijos ir finansinių nusikalstamų schemų Vilniaus regiono atliekų tvarkymo srityje, susijusių su stambaus masto ky...