Ashburn +26,4 °C Mažai debesuota
Ketvirtadienis, 13 Bir 2024
Ashburn +26,4 °C Mažai debesuota
Ketvirtadienis, 13 Bir 2024

Atsakymai į klausimus – nuotolinėse konsultacijose

2023/04/26


Primename, kad kiekvieną ketvirtadienį 8–10 val. rengiamos nuotolinės ūkininkų konsultacijos. Ūkininkus geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės, žemės ūkio veiklos valdymo reikalavimų, tiesioginių išmokų taisyklių klausimais konsultuoja Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM), Nacionalinės mokėjimo agentūros, VĮ Žemės ūkio duomenų centro (ŽŪDC) specialistai. Nuotolinio prisijungimo nuoroda skelbiama ŽŪM interneto svetainėje ir socialiniuose tinkluose.

Pirmoji konsultacija įvyko balandžio 20 d., kur nuotoliniu būdu dalyvavo apie 500 žmonių. Kviečiame susipažinti su atsakymais į žemdirbių klausimus.

Durpžemiuose galima taikyti bearimę technologiją

Į ūkininkų ir rajonų savivaldybių atstovų klausimus atsakinėjo žemės ūkio viceministras Egidijus Giedraitis ir kiti ŽŪM atstovai, taip pat Žemės ūkio duomenų centro ir Nacionalinės mokėjimo agentūros darbuotojai.

Žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų apraše, kuris bus taikomas pareiškėjams, teikiantiems paramos paraiškas 2023 m. ir vėlesniais metais paraiškų teikimo laikotarpiu, nustatyti 9 žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimai, skirti klimato kaitos švelninimui ir prisitaikymui prie jo, vandens apsaugai, biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsaugai bei kokybės gerinimui.

GAAB reikalavimai privalomi visiems ūkininkams ir už jų nesilaikymą bus mažinamos visos išmokos, kurioms taikomos paramos sąlygos (valdymo ir GAAB reikalavimai).

Nors visiems pareiškėjams taikomi vienodi reikalavimai, tačiau ne visiems ūkiams jie yra aktualūs –  tai priklauso nuo ūkio struktūros.

Ne vieno klausimo sulaukta dėl 2 GAAB „Šlapynių ir durpynų apsauga“. Teirautasi, ar durpžemių įdirbimui gali būti naudojamas skutikas, taikoma bearimė technologija. Toks dirbimo būdas yra galimas, durpžemius draudžiama dirbti plūginiu arimu.

Taip pat pažymėtina, kad  šlapynių ir durpžemių plotus draudžiama sausinti, įrengti naujas drenažo sistemas, tačiau senų sistemų remontas ir rekonstravimas galimas, tik jei tai nepakenks durpžemių aplinkosauginei būklei​. Draudžiama deginti durpžemių plotus​.

Ūkininkai domėjosi, ar gali durpžemiuose auginti bulves, jeigu laukuose jų yra nedideli ploteliai. Bulves auginant yra ariama. 2 GAAB standarte numatyta, kad jeigu durpžemių plotai lauke yra mažesni kaip 10 proc., bet ne daugiau kaip 1 ha, sankcija netaikoma​.

Verta priminti, kad  2 GAAB bus taikomas nuo 2024 m.  

Klausimai dėl pakrančių apsaugos juostų

Nemažai neaiškumų pareiškėjams kyla dėl  4 GAAB „Apsaugos ruožų išilgai vandentakių įrengimas“Patikslinta, kaip šio žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimo metu bus galima deklaruoti pakrančių apsaugos juostas. Įgyvendinant 4 GAAB standartą „Apsaugos ruožų išilgai vandentakių įrengimas“, paviršinio vandens telkinių apsaugos juostose pareiškėjams draudžiama dirbti žemę ir paskleisti mineralines trąšas, augalų apsaugos produktus, mėšlą ir (ar) srutas. Tol, kol nėra įteisintos paviršinio vandens telkinių apsaugos juostos taip, kaip numato Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas, deklaruojant žemės ūkio naudmenas privalo būti deklaruojamos numatyto dydžio vandens telkinių pakrančių apsaugos juostos prie visų pareiškėjų laukuose esančių nesureguliuotų ir sureguliuotų vandens telkinių ar jų ruožų bei melioracijos griovių.

Nesureguliuotų vandens telkinių ar jų nesureguliuotų ruožų mažiausias vandens telkinių pakrančių apsaugos juostų plotis negali būti mažesnis nei 5 m nuo vandens krašto. Paviršinio vandens telkinių apsaugos pakrančių apsaugos juostose ganymas ar mulčiavimas nėra draudžiamas.

Sureguliuotų vandens telkinių ar jų sureguliuotų ruožų (ištiesintų, pagilintų ir pertvarkytų upių ar upių vagos ruožų, skirtų dirvožemio vandens režimui sureguliuoti ir vandens pertekliui iš sausinamų plotų nuleisti) nuo 2024 m. mažiausias deklaruojamas vandens telkinių pakrančių apsaugos juostų plotis negali būti mažesnis nei 3 m nuo šlaito viršutinės briaunos.

Melioracijos griovių, išskyrus, kai palei griovį deklaruojami ekologinio ūkio sertifikuoti laukai, nuo 2024 m. privalo būti deklaruojami pagrioviai (palaukė su žoline danga, neįskaitant griovio šlaito). Minimalus pagriovių plotis – 3 m. Pagrioviuose su žoline danga (Klasifikatoriaus kodas KEP) ganymas ar mulčiavimas nėra draudžiamas. Pagrioviai gali būti naudojami žemės ūkio technikos eismui, tačiau pareiškėjas privalo užtikrinti, kad žolinė danga išliks vyraujanti.

2023 m. deklaruojant žemės ūkio naudmenas, tiek prie sureguliuotų vandens telkinių, tiek prie melioracijos griovių 4 GAAB reikalavimai šiemet netaikomi, tačiau ūkininkai, pageidaujantys jau šiemet deklaruoti kraštovaizdžio elementus ir gauti išmoką jų tvarkymui, tose juostose privalėtų laikytis minėtų 4 GAAB reikalavimų jau dabartinio deklaravimo metu.

Aktualūs kraštovaizdžio elementai

Ūkininkams labai aktualus ir 8GAAB standartas „Mažiausia ariamos žemės, skirtos negamybiniams plotams arba objektams, dalis, o visame žemės ūkio paskirties žemės plote – kraštovaizdžio elementų išlaikymas ir draudimas pjauti gyvatvores ir medžius paukščių veisimosi ir jauniklių auginimo sezonu, nors jam  2023 m dar bus taikoma išimtis.

Pareiškėjas, siekdamas atitikti šį reikalavimą, kiekvienais metais turi pasirinkti vieną iš žemiau išvardytų alternatyvų:​ pareiškėjai ne mažiau kaip 4 proc. savo deklaruojamos ariamosios žemės gali skirti kraštovaizdžio elementams ir / arba žaliajam pūdymui; pareiškėjai ne mažiau 7 proc. savo deklaruojamos ariamosios žemės gali skirti tarpiniams augalams (koeficientas 0,3) arba azotą fiksuojantiems augalams su sąlyga, kad 3 proc. iš šių 7 proc. sudarys kraštovaizdžio elementai ir / arba žaliasis pūdymas.​

Pareiškėjams draudžiama sunaikinti jų valdose esančius miškelius ir tvenkinius bei kūdras, kurie yra išskirti kaip kraštovaizdžio elementai EASV sluoksnyje. ​

Svarbu tai, kad plotuose, patenkančiuose į Natura 2000 paukščiams svarbių teritorijų sluoksnį,, draudžiama kirsti ir genėti medžius ir gyvatvores paukščių jauniklių perėjimo ir augimo metu, t. y. nuo kovo 1 d. iki rugpjūčio 1 d.

Atkreiptinas dėmesys, kad tarpinių pasėlių ir azotą fiksuojančių augalų plotuose draudžiama naudoti augalų apsaugos produktus​, o valdoje esančius kraštovaizdžio elementus (medžių giraitės, tvenkiniai) bus privaloma išlaikyti​.

Buvo domėtasi, ar pagrioviuose palikta 3 m juosta atitiks ir  4 GAAB,  ir 8 GAAB reikalavimus, jei ji bus pasirinkta kaip kraštovaizdžio elementas? Atsakyta, kad atitiks.

Augalų kaitos reikalavimai

Svarbi tema – augalų kaita, kuriai taikomi  7 GAAB reikalavimai. Pareiškėjai norėjo įsitikinti, ar  atviro grunto daržovės gali dalyvauti augalų kaitoje? Iš tikrųjų gali. Augalų kaitos nariais negali būti uždaro grunto daržovės, juodasis pūdymas ir įvairūs augalai, kurių rūšių negalima nustatyti pagal kodą.

7 GAAB standarte numatytos pagrindinės sąlygos:​ tas pats pasėlis negali būti auginamas ilgiau nei vienus metus tame pačiame lauke, t. y. kitais metais po einamųjų metų turi būti auginamas kitas pasėlis nei einamaisiais metais;​ tas pats pasėlis gali būti auginamas ir dvejus metus iš eilės (atsėliavimas) tame pačiame lauke su sąlyga, kad pirmaisiais metais tame pačiame plote bus auginami ir posėliniai augalai. Po pagrindinės kultūros derliaus nuėmimo privaloma pasėti posėlį, kuris turi būti nepertraukiamai išlaikomas dirvoje bent 6 savaites.​

Kukurūzus pareiškėjas gali auginti ne ilgiau kaip trejus metus tame pačiame lauke su sąlyga, kad jo laikomų ūkinių gyvūnų santykis (SG/ha, palyginti su bendru deklaruotu plotu) yra didesnis negu 0,3 arba jeigu pareiškėjas yra registruotas kaip pašarų augintojas pašarų registre, gaminantis ir tiekiantis rinkai augalininkystės produktus ir galintis pateikti to įrodymus.

Be to, būtina užtikrinti, bent vieną iš šių sąlygų: kiekvienais metais po kukurūzų derliaus nuėmimo iki kitų metų kukurūzų sėjos reikia užtikrinti, kad dirva būtų padengta tarpiniais augalais (įsėliniai, posėliniai, žieminiai tarpiniai pasėliai); arba kiekvienais metais užtikrinti, kad valdoje pasikeitė bent 35 proc. ariamosios žemės plote auginamų augalų, palyginti su praėjusiais metais. Plotai, kuriuose per pastaruosius trejus metus pasėlis nebuvo pakeistas, ketvirtaisiais metais turi būti naudojami kitiems augalams auginti.

Kur kreiptis, jei kyla neaiškumų

Kilus bet kokiems su deklaravimu susijusiems neaiškumams ar klausimams, galite kreiptis specialiu el. paštu tiesiogines@zum.lt. Ši naują e. pašto adresą Žemės ūkio ministerija sukūrė tam, kad klausimas patektų tiesiai pas reikiamą specialistą, o paklausėjas kuo greičiau sulauktų jį dominančio atsakymo.

Daug atsakymų į pačius įvairiausius klausimus, susijusius su pasėlių deklaravimu, galima rasti ir nuolat pildomoje ŽŪM interneto svetainės rubrikoje „Dažniausiai užduodami klausimai“ (,,Pasėlių deklaravimas 2023 m.“). Kviečiame aktyvuoti šią nuorodą: https://zum.lrv.lt/lt/dazniausiai-uzduodami-klausimai-3

Informacija teikiama ir ŽŪDC bendruoju telefonu (8 5) 266 0620 arba e. paštu pagalba@zudc.lt. Dėl klausimų, susijusių su PPIS veikimu, galima kreiptis į ŽŪDC e. paštu e-ibraizymas@zudc.lt.

 

ŽŪM informacija

Dalintis