Ashburn +20,6 °C Debesuota
Antradienis, 30 Geg 2023
Ashburn +20,6 °C Debesuota
Antradienis, 30 Geg 2023

Darbdaviai kviečiami dalyvauti naujuose Europos socialinio fondo projektuose

2014/08/27

Kauno teritorinė darbo birža, drauge su Lietuvos darbo birža ir 9 kitomis šalies teritorinės darbo biržomis pradeda įgyvendinti du naujus Europos socialinio fondo finansuojamus projektus. Projekto veiklos parinktos atsižvelgiant į situaciją darbo rinkoje ir darbdavių pastebėjimus. Viename projektų taikoma itin patraukli naujovė – pabaigę formaliojo profesinio mokymo programas pagal trišales sutartis darbo biržoje registruoti asmenys toliau turės galimybę dalyvauti darbo įgūdžių įgijimo rėmimo priemonėje.

Projektas „Ilgalaikių bedarbių įdarbinimo rėmimas“

Projekto „Ilgalaikių bedarbių įdarbinimo rėmimas“ tikslas – padėti ilgalaikiams bedarbiams ir dvejus bei daugiau metų iki registracijos darbo biržoje nedirbusiems asmenims, registruotiems teritorinėse darbo biržose, įgyti/tobulinti kvalifikaciją arba įgyti kompetencijų, trūkstamų darbo įgūdžių tiesiogiai darbo vietoje, integruotis į darbo rinką ir joje įsitvirtinti.

Viena projektų veiklų – profesinis mokymas, kuris padės didinti darbo jėgos kvalifikacijos atitikimą darbo rinkos reikmėms. Darbo patirties neturintis darbuotojas yra nepatrauklus darbdaviui, todėl darbo įgūdžių įgijimo rėmimo priemonė padės spręsti patirties trūkumo problemas. Projekto dalyviai, įdarbinti subsidijuojant, padidins savo galimybes, kad būtų konkurencingi darbo rinkoje ir pasibaigus projektui.  Bedarbių teritorinio judumo rėmimas skatins bedarbius įsidarbinti ir dirbti darbo vietose, nutolusiose nuo jų gyvenamosios vietos.

 Projektas „Nekvalifikuotų asmenų kompetencijų didinimas“

Nekvalifikuotiems asmenims, kurie turi ir asmenybės, ir bendravimo problemų, skirtas projektas „Nekvalifikuotų asmenų kompetencijų didinimas“.

Darbdaviai labiau renkasi darbuotojus, atitinkančius laisvoms darbo vietoms užimti keliamus reikalavimus. Tad profesinis mokymas ir neformalus švietimas yra svarbus įrankis integruojant į darbo rinką nekvalifikuotus bedarbius ir tuo pačiu panaudojant bedarbių ir nuo darbo rinkos nutolusių neaktyvių gyventojų potencialą. Tikimasi, kad projekto metu įgyvendinamas profesinis mokymas ir neformalus švietimas padidins darbo jėgos kvalifikacijos atitikimą darbo rinkos reikmėms, o darbo įgūdžių įgijimo rėmimas po profesinio mokymo padėtų išspręsti darbo patirties trūkumo problemas ir greičiau integruoti buvusį bedarbį į darbo rinką.

Darbo rotacijos priemonė projekto dalyviams, įgijusiems  kvalifikaciją ar patobulinusiems turimas kompetencijas, padės integruotis į darbo rinką, laikinai pakeičiant įmonės darbuotojus jų tikslinių atostogų metu ar kolektyvinėse sutartyse numatytais atvejais ir semtis darbo patirties.

 Šiame projekte taikoma naujovė – po formaliojo profesinio mokymo tas pats dalyvis gali dalyvauti darbo įgūdžių įgijimo rėmimo arba darbo rotacijos priemonėje.

 Daugiau informacijos apie kiekvieną priemonę, darbdaviams keliamus reikalavimus galite rasti Kauno teritorinės darbo biržos interneto svetainėje www.ldb.lt/kaunas/paslaugos, atvykę į bet kurį Kauno teritorinės darbo biržos skyrių Kauno mieste, Kėdainiuose, Kaišiadoryse, Jonavoje, Raseiniuose, Prienuose, arba telefonu Kaune (8 37) 22 04 54, Jonavoje (8 349) 30 571, Kėdainiuose (8 347) 67 257, Kaišiadoryse (8 346) 53 779, Prienuose (8 319) 60 165, Raseiniuose (8 428) 70 440.

Kauno teritorinė darbo birža taip primena,  kad keičiasi Užimtumo rėmimo įstatymo nuostatos. Siūlome susipažinti su pagrindiniais pakeitimais.

 Numatyta nauja remiamojo įdarbinimo priemonė – darbo įgūdžių įgijimo sutartis,  įgyvendinama teritorinėje darbo biržoje registruotų darbingų asmenų iki 29 metų iniciatyva. Taip pat numatyta trečia užimtumo rėmimo priemonė – savanoriška praktika, kai darbingi asmenys iki 29 metų turi teisę sudaryti savanoriškos praktikos sutartis su darbdaviais – juridiniais asmenimis. Ši naujovė įsigalios nuo 2015 m. sausio 1 d.

 Įsigaliosiantys pakeitimai, aktualūs darbdaviams, nuo 2014 m. rugsėjo 1 d.:

1.       Praplėsta įstatymo taikymo sritis – Įstatymas bus taikomas ne tik Lietuvoje gyvenantiems asmenims, bet ir kitoje Europos Sąjungos ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybėje narėje, jeigu jų paskutinio darbdavio nuolatinė buveinė arba paskutinė individualios veiklos vykdymo vieta buvo Lietuvos Respublikoje. Taip pat patikslinta, kad Įstatymas taikomas darbdaviams, kurių nuolatinė buveinė yra Lietuvos Respublikoje, ir darbdaviams fiziniams asmenims, kurie yra nuolatiniai Lietuvos Respublikos gyventojai.

2.       Profesinio mokymo reglamentavimo pakeitimai:

Sutrumpintas darbdavio įsipareigojimas pagal trišalę sutartį įdarbinti bedarbį nuo 12 mėnesių iki 6 mėnesių. Įsigaliojus įstatymo pakeitimui, darbdavys įsipareigoja neatleisti po profesinio mokymo baigimo įdarbinto asmens be pateisinamos priežasties ne trumpiau nei 6 mėnesius.

Trišalėje sutartyje numatyta galimybė perleisti kitam juridiniam asmeniui trišalėje sutartyje įtvirtintų įsipareigojimų vykdymą, jeigu yra bedarbio ar įspėto apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus darbuotojo, darbo biržos, darbdavio ir perimančiojo įsipareigojimus juridinio asmens rašytinis susitarimas.

 Nauja nuostata dėl pakartotinio profesinio mokymo organizavimo: profesinis mokymas pakartotinai gali būti organizuojamas ne anksčiau kaip po 3 metų baigus profesinio mokymo programą ir įgijus kvalifikaciją, ne anksčiau kaip po 1 metų įgijus kompetenciją, išskyrus atvejus, kai dėl sveikatos būklės asmuo negali dirbti pagal įgytą kvalifikaciją ar (ir) kompetenciją arba kai asmuo neturi teisės dirbti pagal įgytą kompetenciją neturėdamas teisės aktuose nurodyto kvalifikacijos pažymėjimo.

 3. Nauja nuostata dėl pakartotinio remiamojo įdarbinimo priemonių įgyvendinimo atleidus iš darbo priemonėse dalyvavusius asmenis:

darbdaviai, kurie, baigus įgyvendinti remiamojo įdarbinimo priemones ir mokėti subsidiją darbo užmokesčiui, per 6 mėnesius atleido bent vieną iš teritorinės darbo biržos siųstų asmenų, išskyrus asmenis, atleistus darbuotojo pareiškimu arba kai darbo sutartis turi būti nutraukiama be įspėjimo, pakartotinai dalyvauti remiamojo įdarbinimo priemonėse gali ne anksčiau kaip po 12 mėnesių baigus mokėti subsidiją darbo užmokesčiui įgyvendinant ankstesnę priemonę.

 4. Pakeistos nuostatos dėl darbo įgūdžių įgijimo tiesiogiai darbo vietoje organizavimo išlaidų kompensavimo:

 • ne daugiau kaip 20 procentų visos mokamos subsidijos darbo užmokesčiui už įdarbintus asmenis iki 29 metų, jei darbdavio paskirti atsakingi asmenys yra vyresni kaip 50 metų darbingo amžiaus darbingi asmenys;
 • ne daugiau kaip 10 procentų visos mokamos subsidijos darbo užmokesčiui už įdarbintus asmenis kitais atvejais.
 • Darbdavių bus prašoma nurodyti, kokio amžiaus asmuo bus skiriamas apmokyti darbo įgūdžių įgijimo rėmimo priemonėje dalyvaujantį asmenį.

 5.  Nauja remiamojo įdarbinimo priemonė – darbo įgūdžių įgijimo sutartis:

 Sudaroma teritorinėje darbo biržoje registruotų darbingų asmenų iki 29 metų iniciatyva. Darbo biržoje registruotas asmuo pats pasirinks įmonę, kurioje bus organizuojama priemonė. Svarbu:

 • Sutarties terminas negali būti ilgesnis kaip 4 mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo ir bendras sudarytų sutarčių per kalendorinius metus terminas negali būti ilgesnis kaip 4 mėnesiai;
 • Darbo įgūdžių įgijimo sutarčių skaičius įmonėje, įstaigoje, organizacijoje negali viršyti 10 procentų visų įmonės, įstaigos, organizacijos darbo vietų (pareigų) skaičiaus, o darbdavys, kuris yra fizinis asmuo, negali vienu metu būti sudaręs daugiau negu vieną dvišalę darbo įgūdžių įgijimo sutartį;
 • Asmuo su tuo pačiu darbdaviu darbo įgūdžių įgijimo sutartį dėl kitokio pobūdžio darbo įgūdžių įgijimo gali sudaryti ne daugiau kaip 2 kartus;
 • Darbo įgūdžių įgijimo sutartis negali būti sudaroma su juridiniais asmenimis, kurie per paskutinius 12 mėnesių nutraukė darbo sutartis su daugiau negu dešimtadaliu darbuotojų;
 • Sutartis įsigalioja, kai asmuo, kuris įgyja darbo įgūdžių, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sutarties sudarymo apie tai informuoja teritorinę darbo biržą.

Veiklos aprašymas bus patikslintas patvirtinus poįstatyminius teisės aktus, reglamentuojančius šią naują užimtumo formą.

 6. Paramos darbo vietoms steigti reglamentavimo pakeitimai:

 • maksimalus subsidijos dydis (40 MMA) susietas su darbo laiko trukme, t. y. jeigu numatant įsteigti darbo vietas ir įdarbinti asmenis nustatant jiems ne visą darbo dieną arba ne visą darbo savaitę, išskyrus asmenų, kurie dėl sveikatos būklės gali dirbti ne visą darbo dieną ar ne visą darbo savaitę, įdarbinimo atvejus, subsidijos dydis mažinamas proporcingai, atsižvelgiant į numatomą dirbti darbo laiką (valandas).
 • darbdavys negali į už subsidijos darbo vietoms steigti lėšas įsteigtą (pritaikytą) darbo vietą įdarbinti tuo metu remiamojo įdarbinimo priemonėse dalyvaujantį asmenį;
 • jeigu darbdavys pakeičia su teritorine darbo birža sutartą darbo laiko trukmę, paramą nutraukiama.  Kreiptis dėl paramos gavimo iš naujo darbdavys gali ne anksčiau kaip po 12 mėnesių nuo sprendimo dėl paramos nutraukimo priėmimo.
 • savarankiško užimtumo rėmimo priemonėje pirmą kartą steigiant sau darbo vietą galės dalyvauti ir gauti subsidiją darbo vietai steigti darbingi asmenys iki 29 metų, teritorinėje darbo biržoje registruoti kaip bedarbiai.

Daugiau informacijos bus teikiama seminarų ir mokymų metu darbdaviams, ketinantiems dalyvauti Paramos darbo vietoms steigti priemonėje.

 Įsigaliosiantis nuo 2015-01-01:

 Numatyta trečia užimtumo rėmimo priemonė – savanoriška praktika:

 • Darbingi asmenys iki 29 metų turi teisę sudaryti savanoriškos praktikos sutartis su darbdaviais – juridiniais asmenimis;
 • Sutarties terminas negali būti ilgesnis kaip  2 mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo;
 • Bendras sudarytų sutarčių per kalendorinius metus terminas negali būti ilgesnis kaip 2 mėnesiai;
 • Asmuo gali sudaryti savanoriškos praktikos sutartį ne daugiau kaip 3 kartus, o bendras jo sudarytų savanoriškos praktikos sutarčių terminas negali būti ilgesnis kaip 6 mėnesiai.
 • Įmonė likus ne mažiau kaip 1 darbo dienai iki numatytos savanoriškos praktikos atlikimo pradžios informuoja Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos administravimo įstaigą apie sudarytą savanoriškos praktikos sutartį;
 • Savanorišką praktiką atliekantys asmenys yra draudžiami sveikatos bei nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniu draudimu valstybės lėšomis;
 • Asmuo tuo pačiu metu atlikti  savanorišką praktiką gali ne daugiau kaip pagal vieną savanoriškos praktikos sutartį;
 • Savanoriškos praktikos sutartis su ta pačia įmone, įstaiga, organizacija ar kita organizacine struktūra gali būti sudaroma ne daugiau kaip vieną kartą;
 • Savanoriškos praktikos sutarčių skaičius įmonėje negali viršyti 10 procentų visų įmonės darbo vietų (pareigybių) skaičiaus;
 • Savanoriškos praktikos sutartis negali būti sudaroma su juridiniais asmenimis, kurie per paskutinius 12 mėnesių nutraukė darbo sutartis su daugiau negu dešimtadaliu darbuotojų;
 • Savanoriška praktika yra neatlygintina.

 Veiklos aprašymas bus patikslintas 2014 metų pabaigoje patvirtinus poįstatyminius teisės aktus, reglamentuojančius šią naują užimtumo formą.

 Visą įsakymo tekstą su pakeitimais galite rasti:

 https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=ad3feff0117211e4adf3c8c5d7681e73

 Išsamėsnė informacija Kauno teritorinės darbo biržos interneto svetainėje www.ldb.lt/kaunas/paslaugos, atvykus į bet kurį Kauno teritorinės darbo biržos skyrių Kauno mieste, Kėdainiuose, Kaišiadoryse, Jonavoje, Raseiniuose, Prienuose, arba telefonu Kaune (8 37) 22 04 54, Jonavoje (8 349) 30 571, Kėdainiuose (8 347) 67 257, Kaišiadoryse (8 346) 53 779, Prienuose (8 319) 60 165, Raseiniuose (8 428) 70 440.

 Kviečiame aktyviai bendradarbiauti ir didinti Kauno regiono gyventojų užimtumą.

Dalintis

Advertisement

Advertisement

2023/05/29

Gyvenimo kokybė kaimiškosiose savivaldybėse: išties viskas puiku?

VDU ŽŪA langas. LR Finansų ministerija (FM) gegužės pradžioje paskelbė kaimiškųjų savivaldybių gyvenimo kokybės indeksą (GKI), pasak kurio 2013–2021 metais gyvenimo kokybė gerėjo visose kaimiškosiose savivaldybėse.  FM sud...
2023/05/29

Prasidėjo ritininkų vasara

Ritinio sporto bendruomenei šios dienos kupinos įtemptų treniruočių prieš artėjančias varžybas. Lietuviško ritinio tradiciją, kuri 2021-aisiais yra įrašyta į Lietuvos Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadą, pala...
2023/05/29

Svarstantiems apie savo verslą – iki 26 tūkst. eurų parama ateities darbo vietai

Darbo neturintys ar mažas pajamas gaunantys, bet verslūs gyventojai galės gauti paramą verslo pradžiai informacinių technologijų, žaliosios ir žiedinėse ekonomikose, praneša Socialinės apsaugos ir darbo (SADM) ministerija. Paramai numatyti ...
2023/05/29

Prezidentas: žengtas svarbus žingsnis skatinant gynybos industrijų plėtrą Lietuvoje

Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda pirmadienį pasirašė Laisvųjų ekonominių zonų pagrindų įstatymo pakeitimus, kuriais numatoma leisti gynybos ir saugumo pramonės veiklą vykdyti laisvosiose ekonominėse zonose (LEZ). Šios...
2023/05/29

Jaunos mokslininkės tikslas – rasti efektyvų gydymo nuo vėžio metodą

„2020 m. visame pasaulyje nuo vėžio mirė 10 mln. žmonių. Lietuvoje tais pačiais metais šia liga sirgo daugiau nei 17 tūkst. Mokslininkai nuolat ieško būdų, kaip patobulinti gydymo technologijas ir vėžio terapiją padaryti dar ef...
2023/05/29

Žaliojo vandenilio gamybos pajėgumų plėtrai – 50 mln. Eurų

Energetikos ministerija (EM) informuoja, kad gegužės 29 d. paskelbtas kvietimas teikti paraiškas investicijoms žaliojo vandenilio gamybos pajėgumų plėtrai. Šiai veiklai numatyta skirti iki 50 mln. eurų iš Modernizavimo fondo l...
2023/05/29

Smūgis tarptautiniam nesąžiningam kriminaliniam verslui - sutriuškinta grupuotė, klastojusi prekių tinkamumo vartoti galiojimo terminus

Po Lietuvos kriminalinės policijos biuro pareigūnų atlikto neviešo tyrimo, išaiškinta, gerai organizuota 29 asmenų grupė, tarptautiniu mastu vykdžiusi nesąžiningą kriminalinį verslą didmeninėje bei mažmeninėje prekyboje Lietuv...
2023/05/29

300 ha dirbantis ūkininkas: trūksta norinčių dirbti

Marijono Mikutavičiaus daina „Trys milijonai“ jau seniai nebeatspindi realybės – Lietuvos gyventojų kiek daugiau nei 2,8 mln. Šalyje mažėja ne tik gyventojų, bet ir norinčių dirbti, teigia šalies ūkininkai, darbymeč...
2023/05/29

Kokios paramos galimybės siūlomos sodininkams?

Šalnoms pakandus žydinčius sodus, prognozės dėl obuolių, kriaušių derliaus nedžiugina. Sodininkai viliasi lietaus iki Joninių, nes kitaip sausra sunaikins likusias vaisių užuomazgas – tai esminė Lietuvos verslinių sodų asociaci...