Ashburn +13,3 °C Debesuota
Sekmadienis, 10 Grd 2023
Ashburn +13,3 °C Debesuota
Sekmadienis, 10 Grd 2023

Investicijoms į ūkius – parama ir lengvatinės paskolos

2023/11/22


Nuo lapkričio 6 d. iki gruodžio 29 d. Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) laukia paraiškų pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano (SP) intervencinę priemonę „Investicijos į žemės ūkio valdas“.

Ūkininkai gali kreiptis pagal vieną iš trijų paramos formų: galima prašyti tik investicinės paramos (negrąžintinos subsidijos), investicinės paramos ir lengvatinės paskolos investicijoms ir (arba) apyvartiniam kapitalui ar tik lengvatinės paskolos. Šiam kvietimui numatytas skirti 80 mln. Eur biudžetas.

Parama – reikšminga pagalba norintiems modernizuoti ūkius

Pieno gamintojas iš Kazlų Rūdos Juozas Kazakevičius jau pasinaudojo parama investicijoms į žemės ūkio valdas. Paraišką pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos atitinkamą priemonę pateikė pernai rugsėjį, o šiemet spalio pradžioje jau buvo įsigijęs visą planuotą šiuolaikišką pašarų gamybos ir žemės dirbimo techniką: presą, išmaniąją sėjamąją, kuri naudojama taikant neariamąją žemdirbystę, ir noraginį skutiką.

„Siekdami taupyti laiką, mažinti gamybos sąnaudas ir prisidėti prie aplinkos tausojimo, sugalvojome parašyti projektą. Norint tvariai ūkininkauti ir našiai dirbti, reikia investuoti į ūkį ir atnaujinti techniką. Kadangi mūsų ūkis – gyvulininkystės, buvo finansuojama 50 proc. projekto išlaidų“, – aiškino ūkininkas, dirbantis per 190 ha žemės ir laikantis apie 1 400 galvijų, iš kurių daugiau nei pusšimtis melžiamų karvių.

J. Kazakevičius teigė nesitikėjęs, kad taip greitai ir sklandžiai gaus investicinę paramą ir nusipirks ūkiui labai reikalingos modernios technikos. „Projekto įgyvendinimas tikrai buvo labai sklandus. Įspūdį paliko kvalifikuoti NMA specialistai, kurie visais atvejais teikė informaciją, viską detaliai paaiškindavo. Toks malonus ir dalykiškas bendravimas net motyvuoja ir skatina naudotis parama“, – įspūdžiais dalijosi pieno gamintojas.

Jis dar pastebėjo, kad įgyvendinant projektą reikia laikytis prisiimtų įsipareigojimų. „Mums vienas tokių svarbiausių – padidinti melžiamų karvių skaičių nuo 51 iki 62“, – sakė ūkininkas.

Kas gali pretenduoti į paramą?

Į paramą pagal SP intervencinę priemonę gali pretenduoti ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus ūkininkai, fiziniai asmenys, savo vardu įregistravę ūkininko ūkį ir valdą, ir juridiniai asmenys, savo vardu įregistravę valdą. Pastarasis reikalavimas netaikomas pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams (ŽŪK), kurie superka ir realizuoja tik iš savo narių valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus arba supirktus iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus perdirba ir realizuoja iš jų pagamintus maisto ir ne maisto produktus.

Pažymėtina, kad paraišką galima teikti kartu su partneriais, kurių skaičius nėra ribojamas, tačiau partnerių įtraukimas į projektą turi būti pagrįstas paramos paraiškoje bei susijęs su vykdoma žemės ūkio veikla.

Pagal intervencinę priemonę atskiriems žemės ūkio sektoriams numatyti atskiri biudžetai, todėl paraiška gali būti pateikta tik pagal vieną žemės ūkio sektorių, detalizuojant pagal tam sektoriui priskiriamas gyvūnų ar augalų rūšis, taip pat ir pagal vieną paramos formą, ir vieną remiamą veiklą.

Yra remiama žemės ūkio produktų gamyba, įskaitant žemės ūkio produktų gamybą pripažinto ŽŪK savo narių valdose; taip pat žemės ūkio valdoje pagamintų ir (arba) išaugintų žemės ūkio produktų perdirbimas, įskaitant pirminį perdirbimą, ir tiekimas rinkai arba pripažinto ŽŪK kooperatyvo tik iš savo narių jų valdose pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų supirkimą ir realizavimą, supirktų iš savo narių jų valdose pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų perdirbimą ir iš jų pagamintų maisto ir ne maisto produktų realizavimą.

Svarbiausi įsipareigojimai

Siekiant paramos ir teikiant paraiškas privalu atitikti ne tik pareiškėjams keliamus reikalavimus, bet ir prisiimti bei įvykdyti patvirtintus įsipareigojimus.

Kai pareiškėjas pretenduoja į investicinę paramą ar investicinę paramą ir lengvatinę paskolą, jis turi užtikrinti, kad valdos ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte (SP), nuo paramos paraiškos pateikimo dienos iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos bus didesnis kaip 30 001 Eur. To nereikalaujama iš pripažintų ŽŪK, kurie superka ir realizuoja iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus arba supirktus iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus perdirba ir realizuoja iš jų pagamintus maisto ir ne maisto produktus.

Minėtą įsipareigojimą dėl valdos ekonominio dydžio prisiima ir projekto partneriai, kai paraiška pateikta gauti investicinę paramą, taip pat ir pareiškėjai, kurie prašo tik lengvatinės paskolos.

Kitas įsipareigojimas pareiškėjams, kurie prašo investicinės paramos ar investicinės paramos ir lengvatinės paskolos, – dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos kontroliuojamų teisės aktų reikalavimų. Įgyvendinus projektą įsigytos investicijos turi atitikti reikalavimus, jeigu jie taikomi investicijoms.

Jei negrąžintinos dotacijos ir lengvatinės paskolos prašo pripažintas ŽŪK, jis turi užtikrinti, jog toks statusas, taip pat ir narystė pripažintame ŽŪK, ir apyvartos su kooperatyvu vykdymas bus nepertraukiamai išlaikyti nuo paramos paraiškos pateikimo dienos iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai ŽŪK nutraukia veiklos vykdymą arba bankrutuoja. Jei narystė prarasta dėl kitų priežasčių, ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo tokio fakto atsiradimo narystė turi būti atkurta kitame pripažintame ŽŪK – tai taikoma pareiškėjams, kurių paramos paraiškoms suteikti atrankos balai už narystę.

Svarbu ir tai, kad kolektyvinių investicijų pagrindu pagal projektą įgytu turtu projekto įgyvendinimo ir kontrolės laikotarpiu turi naudotis tik pripažinto ŽŪK nariai.

Pareiškėjai taip pat turi nepamiršti, kad iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos turi užtikrinti atitiktį atrankos kriterijams, už kuriuos paramos paraiškai buvo suteikti balai. Tai netaikoma tiems, kurie gauna tik lengvatinę paskolą.

Projekto įgyvendinimo ir kontrolės laikotarpiu pareiškėjams svarbu laikytis ir kitų nustatytų įsipareigojimų: laiku pateikti mokėjimo prašymus ir reikiamus jų priedus, dirbtinai nekurti sąlygų gauti paramą, pasiekti ir išlaikyti paramos paraiškoje numatytus projekto priežiūros rodiklius ir kt.

Svarbu nepakeisti veiklos pobūdžio, tikslų ar įgyvendinimo sąlygų nuo paramos sutarties sudarymo, taip pat – infrastruktūros objekto ar jo dalies nuosavybės teisių, neparduoti ir kitaip neperleisti kitam asmeniui, neperduoti (nuoma, panauda ir kt.), be NMA sutikimo neįkeisti už paramos lėšas įgyto turto nuo paramos sutarties sudarymo.

Paraiškos teikėjas turi įsigyti (visiškai apmokėti, pristatyti į projekto įgyvendinimo vietą, įregistruoti viešuosiuose registruose, jeigu tai privaloma) bei naudoti projekte numatytai veiklai vykdyti visas projekte numatytas investicijas ir saugoti patirtų išlaidų ir jų apmokėjimo įrodymo dokumentus. Investicijos turi būti įsigyjamos ne iš susijusių asmenų.

Įsidėmėtina, kad projekto, kuriam skiriama investicinė parama bei investicinė parama ir lengvatinė paskola, įgyvendinimo trukmė turi būti nurodyta paramos paraiškoje ir negali viršyti 24 mėn. laikotarpio nuo paramos sutarties pasirašymo dienos. Tuo atveju, kai pareiškėjas paraiškoje nurodo, kad projekte numatytas įsigyti turtas bus įsigyjamas finansinės nuomos (lizingo) būdu, projekto įgyvendinimo trukmė nuo sutarties pasirašymo dienos negali būti ilgesnė kaip iki 2029 m. birželio 30 d.

Paraiškų vertinimas

Pareiškėjams reikėtų atkreipti dėmesį, kad, pretenduojant į investicinę paramą bei investicinę paramą ir lengvatinę paskolą, yra atskirai sudaromos kiekvieno sektoriaus paramos paraiškų pirmumo eilės. Paraiškų atrankos vertinimas atliekamas pagal atitinkamam žemės ūkio sektoriui nustatytus atrankos kriterijus.

Skirtingų žemės ūkio sektorių paraiškos vertinamos pagal 7 atrankos kriterijus, o už atitiktį kiekvienam iš kriterijų suteikiama nuo 1 iki 30 balų. Reikėtų įsidėmėti, kad privalomasis mažiausias projektų atrankos balų skaičius visuose sektoriuose 35 balai.

Išimtis tiems, kurie prašo tik lengvatinės paskolos, – jų pateiktų paramos paraiškų atrankos vertinimas neatliekamas.

Pateikiama elektroniniu būdu

Paramos paraiška ir su paramos paraiška teikiami dokumentai NMA turi būti pateikiami per Žemės ūkio ministerijos informacinę sistemą (ŽŪMIS), užpildžius elektroninę formą interneto prieigoje adresu https://zumis.lt. Paramos paraiška ŽŪMIS portale turi būti pateikta ne vėliau kaip iki kvietimo teikti paramos paraiškas paskutinės dienos 24 valandos.

logo

 

Partnerio turinys

Užs. Nr. 208/7

Dalintis

Advertisement

Advertisement

2023/12/10

Rusiški grūdai užkariauja Lietuvos rinką

Europos Sąjunga (ES) Rusijai netaiko sankcijų, susijusių su žemės ūkio produktų eksportu, todėl rusiškų grūdų srautai sėkmingai keliauja į Bendriją. Kaimyninė Latvija jau užsitarnavo šalies, importuojančios didžiausius rusiškų...
2023/12/10

Hidroenergetikai dvaro sodyboje restauruoja stogą: „Esame bendruomenės nariai“

Hidroenergetikos įmonė Biržuvėnų dvaro sodybos (Telšių r.) buvusį kartono fabriką nuomojasi jau dvidešimt metų ir siekia apsaugoti šį kultūros paveldo objektą.
2023/12/10

Nepamirškime patikrinti, ar bitės saugiai žiemoja

Žiemos laikotarpiu bityne darbo netrūksta. Ruoštis ateinančiai vasarai niekada ne per ansti, o kaskart apeiti ir pasiklausyti, kaip žiemoja bitės – kiekvieno bitininko pareiga.
2023/12/10

Nuo kitų metų gegužės – nauji reikalavimai pavežėjams, kitiems vežimo paslaugų teikėjams

Siekiant mažinti šešėlį ir užtikrinti didesnį keleivių saugumą bei geresnį aptarnavimą, nuo kitų metų gegužės planuojama pakeisti keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais teisinį reglamentavimą. Tarp svarbiausių pokyčių &...
2023/12/10

Kaimas šventė naujojo tilto vardynas

Lietuvos kelių, žvyrkelių, tiltų būklė – viena iš svarbiausių patikimų temų peikti valdžią, politikus, biurokratus. Bet artėjant Kalėdoms būna išimčių – beveik stebuklų.
2023/12/10

Įvyko pirmosios žiemos sezono ristūnų žirgų lenktynės (nuotraukų galerija)

Šeštadienį, gruodžio 9-ąją, Širvintų hipodrome įvyko pirmos žiemos ristūnų žirgų lenktynės. Rungėsi 15 ristūnų ir vadeliotojų duetų, įveikę 1800 m distanciją.
2023/12/10

Ko reikia aplinkos apželdintojui: mylėti augalus ir nebijoti išsitepti

Lietuvos gyventojai pastaruoju metu vis daugiau dėmesio skiria savo namų ar sodybų aplinkos puoselėjimui, tad auga ir kraštovaizdžio bei dekoratyvinio apželdinimo specialistų paklausa. Dirbantys šioje srityje ne vienerius metus sako,...
2023/12/10

Milijonai įsisavinti. Išmokų meldinės nendrinukės „apsaugai“ nusipelno ne visi? (II)

Išgarsinto brangiausio Lietuvoje paukštelio meldinės nendrinukės išsaugojimas dosniai remiamas ne tik per europinę LIFE programą, bet ir iš žemės ūkiui bei kaimo plėtrai skiriamos paramos. Šio reto giesmininko gl...
2023/12/10

Ekologinių Danijos ūkių sėkmės paslaptis: dėmesys efektyvumui, inovacijoms ir vartotojų pasitikėjimas

Danijos ūkiai pagrįstai laikomi vienais inovatyviausių pasaulyje. Keliuose jų apsilankęs žemės ūkio viceministras Egidijus Giedraitis kartu su Žemės ūkio ministerijos, „Ekoagros“, ūkininkų bei jų atstovais domėjosi, kaip danų ūkininkai...