Ashburn +21,7 °C Dangus giedras
Sekmadienis, 1 Spa 2023
Ashburn +21,7 °C Dangus giedras
Sekmadienis, 1 Spa 2023

Jau galima deklaruoti žemės ūkio naudmenas ir pasėlius

2023/04/21


Šią savaitę Lietuvoje prasidėjo žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimas. Ruošdamasi jam, Žemės ūkio ministerija po diskusijų su socialiniais – ekonominiais partneriais priėmė daug sprendimų, kurie ūkininkams sumažins įtampą prieš šį atsakingą darbą ir palengvins administracinę naštą. Deklaruoti žemės ūkio naudmenas, pasėlius ir kitus plotus bei gyvulius galima prisijungus prie Paraiškų priėmimo informacinės sistemos (PPIS) per Elektroninius valdžios vartus ar atvykus į savivaldybės, kurioje registruota žemės ūkio valda, seniūnijas.

Naujas reikalavimas – aktyvus ūkininkas

Pareiškėjas atitinka aktyviam ūkininkui nustatytus žemės ūkio veiklos vykdymo reikalavimus, jeigu, nepriklausomai nuo vykdomos veiklos pobūdžio, už praėjusius deklaravimo metus gavo tiesioginių išmokų sumą, neviršijančią 5 tūkst. Eur. Jei už praėjusius metus gavo didesnę nei 5 tūkst. Eur paramos sumą, laikoma, kad pareiškėjas atitinka aktyviam ūkininkui nustatytus žemės ūkio veiklos vykdymo reikalavimus tik tada, jeigu einamaisiais metais atitinka bent vieną iš šių kriterijų:

  • ūkis registruotas Ūkininkų ūkių registre, pagrindinė valdos ekonominė veikla yra žemės ūkis, miškininkystė, žuvininkystė (veikla patenka į Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus A sekciją „Žemės ūkis, miškininkystė, žuvininkystė“);
  • turi bent 1 sutartinį gyvulį (SG) valdoje, kuris (-ie) einamaisiais metais nuo sausio 1 d. iki birželio 30 d. yra registruotas (-i) Ūkinių gyvūnų registre (SG gali turėti pats pareiškėjas, jo valdos partneriai, valdoje registruoti šeimos nariai);
  • nuosavybės teise priklauso registruota žemės ūkio technika (traktoriai, savaeigės ir žemės ūkio mašinos), kuri einamaisiais metais, bet ne vėliau kaip iki liepos 1 d. įskaitytinai, nepertraukiamai registruota Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registre ir iš jo neišregistruota (žemės ūkio technikos gali turėti pats asmuo, jo valdos nariai, kai pareiškėjas yra viešasis juridinis asmuo, techniką gali turėti pats pareiškėjas, jo dalyviai bei darbuotojai);
  • pareiškėjas yra mokslo ir studijų institucija arba profesinio mokymo įstaiga, vykdanti formalųjį ir neformalųjį švietimą ir (arba) mokslinius tyrimus ir (ar) eksperimentinę plėtrą žemės ūkio srityje;
  • pareiškėjas yra žemės ūkio bendrovė, žemės ūkio kooperatinė bendrovė (kooperatyvas);
  • pareiškėjas dalyvauja intervencinėse priemonėse, kuriomis siekiama aplinkosaugos ir klimato tikslų, t. y. dalyvauja kaimo plėtros intervencinėse priemonėse „Ekologinis ūkininkavimas. Ekologinio ūkininkavimo tęstiniai įsipareigojimai“, „Laukinių paukščių apsauga už „Natura 2000“ teritorijos ribų“, „Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimas“, „Parama „Natura 2000“ miškuose“, „Parama „Natura 2000“ žemės ūkio paskirties žemėje“.

Pasėlių deklaravimo laikotarpis bus 2 savaitėmis ilgesnis

Deklaruoti bus galima iki birželio 20 d. Pagrindinis deklaravimo laikotarpis be taikomų sankcijų pailgės, nes nuo 25 iki 10 dienų sutrumpintas laikotarpis, per kurį galima pavėluotai teikti paraiškas t. y. tą daryti dar bus galima ir nuo birželio 21 d. iki birželio 30 d., tačiau už kiekvieną pavėluotą darbo dieną išmokos suma bus mažinama 1 proc.

Atsisakyta ilgalaikių sankcijų

Ankstesniame programavimo laikotarpyje, nustačius pažeidimus dėl neteisingo deklaravimo, t. y.  radus skirtumą tarp deklaruoto ir faktiškai nustatyto ploto, be einamųjų metų sankcijos už šį pažeidimą, keletui metų būdavo taikomos ir ilgalaikės sankcijos. Nuo šiemet ilgalaikių sankcijų atsisakyta – sankcijos bus taikomos tik už einamaisiais metais padarytus pažeidimus.

Atidėta prievolė pildyti elektroninį Augalų apsaugos produktų naudojimo žurnalą

Augalų apsaugos produktų profesionalieji naudotojai, apdorojantys per 200 ha žemės ūkio naudmenų ar kitų plotų, šių produktų naudojimo apskaitos žurnalą Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje turės pildyti ne nuo 2023 m. balandžio 5 d., o nuo rugpjūčio 1 d.

Ilgesnis terminas Tręšiamųjų produktų apskaitos žurnalui pildyti

Šis palengvinimas skirtas ūkininkams, dalyvaujantiems ekologinėse sistemose ir kaimo plėtros intervencinėse priemonėse, kuriose draudžiama naudoti tiek organines, tiek mineralines trąšas. Ūkininkai, šiuos tręšiamuosius produktus panaudoję kituose savo valdos laukuose, elektroninį žurnalą galės užpildyti ne per 5, bet per 20 darbo dienų nuo tręšimo.

Paukščiams svarbių teritorijų sluoksnyje leidžiama sutvarkyti apleistus plotus

Draudimas naikinti krūmų, įsiterpusių tarp ariamų laukų, juostas pakeistas į draudimą žemės plotus keisti kitomis žemės ūkio naudmenomis, išskyrus pievomis. Toks pakeitimas leis pareiškėjams sutvarkyti apleistus žemės ūkio naudmenų plotus, t. y. iškirsti krūmus, pašalinti dirvožemyje likusias krūmų liekanas, išarti dirvožemį ir apsėti jį žole.

Šlaituose leidžiama žemę dirbti skersai,   bet ne árti

Priimtas sprendimas sušvelninti geros agrarinės būklės reikalavimą (GAAB5): draudimą dirbti žemę skersai šlaito pakeitė draudimas árti skersai šlaito, t. y. šlaite leidžiama dirbti su visomis technologijomis, išskyrus arti plūgu.

Aiškesnis pakrančių apsaugos juostų deklaravimas:

Šio deklaravimo metu prie visų pareiškėjų laukuose esančių sureguliuotų vandens telkinių ar jų ruožų (ištiesintų, pailgintų ar pertvarkytų upių ar upių vagų ruožų, skirtų dirvožemio vandens režimui sureguliuoti ir vandens pertekliui iš sausinamų plotų nuleisti) nustatomos 3 metrų pločio pakrančių apsaugos juostos, matuojant nuo šlaito viršutinės briaunos.

Mažiausias nesureguliuotų vandens telkinių pakrančių apsaugos juostų plotis negali būti mažesnis nei 5 m nuo vandens telkinio krašto, išskyrus atvejus, kai telkinys ar jo ruožas yra sureguliuotas.

2023 m. pasėlių deklaravimo metu nebus laikoma pažeidimu, jeigu GAAB4 apsaugos juostose bus deklaruojami 2022 m. rudenį pasėti pasėliai.

Pareiškėjams, dalyvaujantiems  Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano ekosistemos veikloje „Kraštovaizdžio elementų priežiūra“. Pareiškėjams, deklaruojantiems kraštovaizdžio elementus (paviršinio vandens telkinių pakrantes, įskaitant apsaugos juostas, pagriovius) ir kuriems dėl pasikeitusio reikalavimo apsauginės juostos pločiui padidėtų arba sumažėtų šio kraštovaizdžio elemento plotas daugiau negu 10 proc. (palyginti su pirmaisiais metais deklaruotu), sankcijos nebus taikomos.

Pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginį planą, ūkininkai, kurių deklaruojami žemės plotai patenka į Paviršinio vandens telkinių apsaugos pakrančių apsaugos juostas, privalo laikytis vandens telkinių apsaugos, kitaip vadinamo GAAB4, standarto. Jis įpareigoja aplink vandens telkinius arba išilgai jų įrengti apsaugines juostas. Šiose juostose draudžiamas žemės dirbimas, bet galima ganyti gyvulius ir užsiimti mulčiavimu. Už GAAB4 nesilaikymą mažinamos tiesioginės išmokos.

Vandens apsaugos juostos, jas konvertuojant į privalomus 4 proc. negamybinius plotus ariamoje žemėje, taikant 3,3 koeficientą

Dauguma kraštovaizdžio elementų (ežios, pavieniai medžiai, kūdros ir kt.) negamybinių plotų užskaitai yra perskaičiuojami su ūkininkams palankiais koeficientais (pvz., 30 arų juosta bus įskaičiuota kaip 1 ha negamybinių plotų). Be to, žaliasis pūdymas gali būti užskaitomas į 4 proc. negamybinių plotų, siekiant atitikti GAAB8 reikalavimus dėl biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio išsaugojimo.

Padaryti palengvinimai ekologinėse sistemose:

Pagal atskiras ekologines sistemas praplėstas galimų deklaruoti augalų sąrašas.

Sutrumpintas ūkinių gyvūnų išlaikymo vidurkio skaičiavimo laikotarpis, o tai gali lemti didesnį priemonėje dalyvaujančių pareiškėjų skaičių.

Kompleksinės ekologinės sistemos „Veiklos ariamojoje žemėje“ veikloje „Augalų kaita“ dobilus ir liucerną toje pačioje vietoje galima deklaruoti iki 4 metų.

Kompleksinės ekologinės sistemos „Veiklos ariamojoje žemėje“ veikloje „Tarpiniai pasėliai“ tarpinius augalus (dobilus, barkūnus, seradėles, liucernas) kitais metais galima deklaruoti kaip pagrindinę kultūrą.

Gyvūnų gerovė: mažėja administracinė našta

Ūkininkams, laikantiems galvijus ir planuojantiems dalyvauti ekologinėje sistemoje „Gyvūnų gerovė“, paraiškų pateikti iki gegužės 15 d., kaip buvo numatyta anksčiau, nereikės – jos bus renkamos visą pasėlių deklaravimo laikotarpį iki birželio pabaigos. Ūkininkams nelieka prievolės įrašyti popieriniame žurnale ganymo pradžios datos, pakaks per savaitę atžymėti tai Ūkinių gyvūnų registre.

Susietoji parama: paankstintas gyvulių išlaikymo laikotarpis

Pakeistas susietosios pajamų paramos už mėsinius galvijus, avis ir ožkas reikalavimas: dviem savaitėmis paankstintas gyvulių išlaikymo laikotarpis. Anksčiau reikalavimo nepertraukiamai išlaikyti gyvulius valdoje ne mažiau nei 30 kalendorinių dienų terminas buvo nuo vasario 1 d. iki  gruodžio 31 d., dabar – nuo sausio 15 d. iki gruodžio 31 d. Šis pakeitimas leis ūkininkams anksčiau skersti gyvulius,  pasiekusius skerdimui tinkamą svorį, neprarandant paramos.

Tiesioginių išmokų paraiškoje ūkininkai gali prašyti:

  • paramos už plotus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“, tęstines Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“, „Ekologinis ūkininkavimas“, priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Miško veisimas“ bei „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“ ir „Su „Natura 2000“ ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“;
  • paramos pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano intervencines priemones „Ekologinis ūkininkavimas. Ekologinio ūkininkavimo tęstiniai įsipareigojimai“, „Laukinių paukščių apsauga už „Natura 2000“ teritorijos ribų“ bei už ūkinius gyvūnus pagal intervencinę priemonę „Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimas“;
  • susietosios paramos už pienines karves, už mėsinius galvijus ir (arba) avis, ir (arba) ožkas ar ekologinės sistemos „Gyvūnų gerovė“ išmokų: už geresnes naminių paukščių (broilerių, kalakutų ir vištų dedeklių) laikymo sąlygas ir sveikatingumo didinimą ar išmokų penimoms kiaulėms už 20 proc. didesnį laikymo plotą, ar išmokų už galimybę pieniniams galvijams išeiti į ganyklas, įtraukiant jų ganymą laukuose šiltuoju metų laiku, ar išmokų už galimybę galvijams laisvai išeiti į atvirą erdvę, ganyklas.

Bazinės išmokos dydžio apribojimas

Nuo šių metų bus taikoma maksimali bazinės pajamų paramos tvarumui didinti riba, kuri sieks 100 tūkst. Eur. Tačiau pareiškėjai galės gauti ir didesnę paramos sumą, įvertinus pareiškėjo faktiškai išmokėtą darbo užmokestį, t. y. pareiškėjai galėtų gauti ir didesnę paramos sumą nei 100 tūkst. Eur, tačiau ne didesnę nei suma, kuri lygi pareiškėjo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos deklaruotai darbo užmokesčio sumai visiems su pareiškėju darbo santykiais susijusiems darbuotojams, kurie yra įdarbinti pagal atitinkamas profesijas.

Praėjusių metų deklaravimo rezultatai

VĮ Žemės ūkio duomenų centro duomenimis, pernai 118,7 tūkst. pareiškėjų deklaravo 2,9 mln. ha žemės ūkio naudmenų. Praėjusių metų sezonas išsiskyrė dideliu žieminių kviečių ir žieminių rapsų plotu, tačiau vasarinių kviečių ir vasarinių miežių plotai mažėja.

Per pastarąjį dešimtmetį paraiškų skaičius sumažėjo 41 tūkst., o deklaruoti plotai padidėjo apie 120 tūkst. ha.

 

 

 

Redakcijos nuotrauka

Nr. 299/7

 

Dalintis

Advertisement

Advertisement

2023/10/01

Prieškario Kalvarija: Šv. Uršulės atlaidai ir didžiausias jomarkas apskrityje

Prieš Pirmąjį pasaulinį karą mieste buvo įsikūrusios stambiausios apskrities įmonės. Prašmatniose kareivinėse stovėjo caro kariuomenės pulkai. Buvo milžiniškas kalėjimas, kuriame 1905 m. kalėjo sukilėliai. Tarpukaryje į didžia...
2023/10/01

Ištikus insultui tėra vienintelė auksinė valanda

„Paskaičiuota, kad per kiekvieną uždelstą minutę iki krešulio pašalinimo ar ištirpdymo žūsta 2 mln. neuronų. Tad svarbi kiekviena minutė. Mūsų Insulto gydymo centre atliekami insulto simuliacijos mokymai padeda tobulėti ...
2023/10/01

D. Tuskas: antivyriausybiniame mitinge Varšuvoje susirinko šimtai tūkstančių žmonių

Varšuva, spalio 1 d. (AFP-BNS). Lenkijos opozicijos lyderis Donaldas Tuskas, sekmadienį kreipdamasis į minią sostinės centre, sakė, kad į antivyriausybinį mitingą Varšuvoje susirinko šimtai tūkstančių žmonių.
2023/10/01

Kokybiškiausios jautienos receptas – ūkininkų patirtis plius mokslo inovacijos

Skanaudamas sultingą jautienos kepsnį retas šios rūšies mėsos mėgėjas susimąsto, kiek daug ne tik žmogaus darbo, bet ir mokslo žinių tuo metu yra jo lėkštėje. Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijoje (VDU ŽŪA) veik...
2023/10/01

Šv. Juozapo globos namuose išskirtinius patiekalus ruošia žinomas virtuvės šefas

Panevėžys (JP.lt). Itališka lazanija, troškinta jautiena, kepta kalakuto filė, įvairūs padažai, bulvių košė su natūraliu pienu ir sviestu, špinatų sriuba, salotos, cepelinai, naminė gira – štai tokiais ir k...
2023/10/01

Apžiūrėkime rūsius: ar tikrai bulvės saugios?

Laukuose daugiausia liko tik šalnų nebijančios daržovės, likusios jau baigiamos krauti sandėliuose, kur ir liks žiemoti. Vis tik apsaugotos nuo šalčių ne visada daržovės ilgesnį laiką išlieka sveikos. Pavyzdžiui, bulves gali p...
2023/10/01

Vaisių, daržovių bei pieno produktų vartojimas skatinamas jau šešerius metus

Kiekvienais metais vis daugiau ugdymo įstaigų įsitraukia į Programos „Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose“ veiklas. Vis daugiau vaisių ir daržovių, pieno ir pieno produktų vaikai su...
2023/10/01

Po atnaujinimo visuomenei atidaromas Pašilių stumbrynas

Valstybinių miškų urėdijos (VMU) Panevėžio regioninis padalinys spalio 2 d. 12 val. visuomenę kviečia kartu atverti atnaujinto Pašilių stumbryno vartus ir išrinkti vardus dviem šiemet pasaulį išvydusiems stumbriu...
2023/10/01

Tyrimas: gyventojai aiškiau atpažįsta finansinius sukčius

Su įvairiais sukčiavimo atvejais susiduria daugiau nei 9 iš 10 Lietuvos gyventojų, nemaža dalis jų atpažįsta ir dažniausiai pasitaikančias finansinio sukčiavimo apraiškas. Tokius rezultatus atskleidžia šių metų rugsėjį Pinigų ...