Ashburn +30,7 °C Dangus giedras
Trečiadienis, 24 Lie 2024
Ashburn +30,7 °C Dangus giedras
Trečiadienis, 24 Lie 2024

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

 

Konsultavimo paslaugos šiemet vėl kompensuojamos

2023/10/22


Nuo lapkričio 6 d. bus kviečiama teikti paraiškas dėl paramos įsigyti konsultavimo paslaugas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Konsultavimo paslaugos, ūkio valdymo ir ūkininkų pavadavimo paslaugoms“ veiklos sritį „Parama, skirta padėti pasinaudoti konsultavimo paslaugomis“. Paraiškos bus renkamos iki 2024 m. sausio 4 d.

Pareiškėjai ir remiamos konsultavimo paslaugos

Pagal priemonę 2023–2025 metų laikotarpiu konsultavimo paslaugas kviečiami įsigyti ūkininkai, jaunieji ūkininkai ir kiti žemės valdytojai.

Šiems pareiškėjams paramos lėšomis galės būti kompensuojamos konsultacijos, susijusios su teisės aktų reikalavimų ir standartų laikymusi, klimatui ir aplinkai naudingos žemės ūkio praktikos taikymu, darbo ir ūkio saugos standartų taikymu, vandens apsaugos reikalavimų įgyvendinimu, integruotų augalų apsaugos priemonių, kurios mažintų pesticidų naudojimą, taikymu, besikuriančių ūkininkų, pirmiausia jaunųjų, konsultavimu dėl ūkio steigimo, registravimo, ūkininko profesinio pasirengimo, žemės ūkio ir kaimo valdų registravimo ir kt. įgyvendinimu, taip pat KPP numatytų priemonių, kuriomis siekiama žemės ūkio modernizavimo, konkurencingumo stiprinimo, sektorių integracijos, inovacijų ir orientavimosi į rinką bei verslumo skatinimo, įgyvendinimu, konsultuojant dėl numatomo įgyvendinti projekto atitikties paramos teikimo bendrosioms nuostatoms ir reikalavimams, remiamų veiklų, paramos dydžio, tinkamumo gauti paramą kriterijų ir įsipareigojimų, bei kt. informacija, susijusia su įgyvendinamais projektais.

Paramos dydžiai

2023–2025 metams konsultavimo paslaugoms gauti ūkininkams, jauniesiems ūkininkams ir kitiems žemės valdytojams skirta 426 060 Eur paramos lėšų.

Vienam pareiškėjui didžiausia galima paramos suma yra 1 500 Eur be PVM, kompensuojant 100 proc. konsultavimo paslaugų teikimo valandinio įkainio, išskyrus, jei konsultacija teikiama KPP numatytų priemonių, kuriomis siekiama žemės ūkio modernizavimo, konkurencingumo stiprinimo, sektorių integracijos, inovacijų ir orientavimosi į rinką bei verslumo skatinimo, įgyvendinimo tema, tokiu atveju paramos intensyvumas gali siekti 70 proc.

Reikalavimai pareiškėjui

Pareiškėjai – ūkininkai, jaunieji ūkininkai ir kiti žemės valdytojai, užsiimantys žemės ūkio veikla, siekiantys gauti paramą, turi būti savo vardu kaip valdos valdytojai įregistravę žemės ūkio valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre, o jos ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, teikiant paraišką turi būti ne mažesnis kaip 4 000 Eur. Ši sąlyga netaikoma besikuriantiems ūkininkams..

Svarbu žinoti, kad parama negali būti teikiama pareiškėjui – ūkininkui, jaunajam ūkininkui ar kitam žemės valdytojui, kuris 2017–2019 m. laikotarpiu buvo patvirtintas konsultavimo paslaugų gavėju ir per 36 mėnesius nuo jo patvirtinimo konsultavimo paslaugos gavėju jis nepasinaudojo visa arba dalimi konsultavimo paslaugoms pasinaudoti skirtos sumos. Taip pat parama nebus skiriama pareiškėjui, kuris 2016 m. buvo patvirtintas konsultavimo paslaugų gavėju ir per 48 mėnesius nuo pareiškėjo patvirtinimo konsultavimo paslaugos gavėju, bet ne vėliau kaip iki 2020 m. lapkričio 15 d., nepasinaudojo visa arba dalimi konsultavimo paslaugoms pasinaudoti skirtos sumos, bei pareiškėjui, patvirtintam konsultavimo paslaugų gavėju 2020–2022 m. laikotarpiu ir per 36 mėnesius nuo konsultavimo paslaugų gavėju patvirtinimo nepasinaudojo visa arba dalimi konsultavimo paslaugoms pasinaudoti skirtos sumos.

Atrankos kriterijai

Atrankos kriterijai vertinant paraiškas bus taikomi, jei lėšų suma, kuri gali būti paskirstyta konsultavimo paslaugoms gauti pagal atskirus pareiškėjus, yra didesnė arba lygi 2023–2025 metų laikotarpiui skirtai paramos sumai.

Pareiškėjų atrankos kriterijai taikomi mažėjančios svarbos tvarka.

Ūkininkai, jaunieji ūkininkai ir kiti žemės valdytojai, kurie paraiškos pateikimo metu:

  • yra pareiškėjai ir (arba) paramos gavėjai pagal vieną iš KPP priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklų „Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema“ ir (arba) „Dirvožemio apsauga“;
  • pagal Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos ir (arba) Žemės ūkio veiklos valdymo reikalavimų ir trąšų bei augalų apsaugos produktų naudojimo reikalavimų aprašus yra sudarę tręšimo planus ir juos įgyvendina;
  • pagal teisės aktų reikalavimus yra sertifikuoti ekologinės gamybos ūkiai;
  • yra jaunieji ūkininkai (ne vyresni kaip 40 metų amžiaus);
  • turi ne mažiau kaip 10 sutartinių gyvulių.

Jei lėšų suma pagal pateiktas paraiškas viršija suplanuotą lėšų sumą, skirtą konsultavimo paslaugoms gauti 2023–2025 metais, ir po paraiškų priėmimo termino pabaigos nėra skiriama papildomų lėšų priemonės veiklos sričiai finansuoti, ūkininkams, jauniesiems ūkininkams ir kitiems žemės valdytojams, atitinkantiems tą patį atrankos kriterijų, pagal kurį nepakanka lėšų, pirmenybė teikiama tiems, kurių žemės ūkio naudmenų plotas yra didesnis, vertinant pagal paskutinės patvirtintos Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos duomenis.

Atrankos kriterijų vertinimo metu nustačius, kad paraiškai nepakako lėšų, paraiška atmetama.

 

Asociatyvi 123rf nuotr.

Dalintis
Verslas