Ashburn +19,6 °C Dangus giedras
Trečiadienis, 12 Bir 2024
Ashburn +19,6 °C Dangus giedras
Trečiadienis, 12 Bir 2024

Lietuvos agroparlamentas pradėjo darbus

2023/11/18


Lapkričio 17 d. Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos (VDU ŽŪA) centrinių rūmų Iškilmių salėje į Lietuvos agroparlamento (LAP) Forumą susirinko šalies žemės ūkio, perdirbimo pramonės, mokslo, paukštininkystės, akvakultūros, miško ir medžioklės ūkių lyderiai.

Su šiais sektoriais susijusių asociacijų šalyje yra apie šešias dešimtis. Penktadienio renginyje dalyvavo daugelis svarbiausiųjų. Buvo išklausyta 17 pranešimų, kuriuose analizuotos skaudžiausios šakų problemos, svarstyta apie sektoriaus perspektyvas. Nei vienas pranešimas nepasižymėjo optimizmu. Buvo aktualizuotas valstybės ir jos valdžios bei valdymo organų neveiklumas, abejingumas, net priešiška sektoriui veikla. Visi pranešėjai palaikė Lietuvos agroparlamento kūrimo idėją matydami jame Nojaus laivą agroverslui plačiąja prasme, žemės ūkio mokslui, kaimui, žemės ūkio perdirbimo pramonei, visai ūkiškai visuomenei.

Forume dirbo 71 dalyvis. Kaip pažymėjo vienas iš LAP steigėjų, „Ūkininko patarėjo“ leidinių vyriausiasis redaktorius Vytenis Neverdauskas, kuris ir pirmininkavo renginiui, Forumas buvo istorinis, nes pirmą kartą per visą Lietuvos nepriklausomybės laikotarpį vienoje erdvėje diskusijai susirinko viso sektoriaus ir gretimų šakų atstovai. Jie 35 metus buvo konkurenciniuose santykiuose, net priešingose barikadų pusėse. Ir nesunku suprasti, kam tai buvo naudinga. Žaliavos gamintojas ir jos perdirbėjas Forume rado bendrą kalbą, tarpusavio bendravimo ir bendradarbiavimo interesą.

Apie LAP reikšmę sektoriui ir jo stiprinimo kelius kalbėjo VDU ŽŪA kanclerė prof. Astrida Miceikienė, žymus agrarininkas Viktoras Rinkevičius, Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininkas prof. Viktoras Pranckietis, Lietuvos  darbdavių konfederacijos prezidentas Danas Arlauskas, ūkininkai, visuomenininkai ir verslininkai, renginį sveikino europarlamentarai.

Forumas priėmė Komunikatą, kurį perskaitė vienas iš LAP steigėjų – Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos viceprezidentas, Forumo redkolegijos pirmininkas Petras Puskunigis.

Forumo darbą apibendrino Lietuvos ūkininkų sąjungos pirmininkas, kuris taip pat yra ir vienas iš LAP steigėjų, Raimundas Juknevičius. Jis pakvietė visus į savo darbotvarkes įsirašyti 2024 metų vasario 23 dienos datą – tądien įvyks LAP pirmasis kongresas.

Plačiau apie renginį skaitykite antradienio „Ūkininko patarėjuje“.

Žemiau pateikiame Komunikato tekstą.

ŪP informacija

Vytauto LIAKO nuotraukos (žr. žemiau galeriją)

Petras Puskunigis
Petras Puskunigis pristato renginio dalyviams Forumo Komunikatą.

Lietuvos agroparlamento (LAP) 2023 m. lapkričio 17 d. Kaune, Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijoje, vykusio Forumo dalyvių Komunikatas

Ruošdamiesi pirmajam organizacijos Kongresui, surengėme sektoriaus ir jam artimų eko­nomikos šakų atstovų Forumą. Jame agrarininkai, ūkininkai ir žemės ūkio bendrovių vadovai, agroverslininkai, melioratoriai, draudikai, grūdų ir galvijų augintojai, žemės ūkį aptarnaujančių bendrovių, mokslo, žuvininkystės, paukštininkystės, finansų, miškų, medžioklės ūkio, pieno ir mėsos bei grūdų perdirbimo pramonės įmonių ir asocijuotų struktū­rų atstovai diskutavo žemės ūkio, agroekonomikos, kaimo ir regionų politikos aktualiausiais klausimais, kei­tėsi nuomonėmis dėl platų sektorių apjungiančios ir atstovaujančios asociacijos – Lietuvos agroparlamento – veiklos svarbiausių uždavinių bei priėmė šį Komunikatą dėl LAP laukiančių darbų, padėties sektoriuje ir aplink jį. Forumas taip pat numatė pirmojo LAP kongreso darbo gaires: apsvarstyti ir patvirtinti metinę LAP veiklos strategiją; patvirtinti LAP administracijos struktūrą; paskirti LAP Asamblėjos narius; paskirti LAP pirmininką ir vicepirmininkus; nustatyti LAP veiklos vidaus kontrolės sistemą. Lietuvos agroparlamento Kongresas planuojamas 2024 metų vasario 23 dieną. Tokiu būdu Juridinių asmenų registre 2022 11 07 registruota ir patentuotu vardu veikianti organizacija Kongrese išsirinks valdymo organus, pasitvirtinus veiksmų planą artimiausiam laikotarpiui ir pradės veiklą siekdama deramai atlikti savo misiją visuomenėje. 

Į šį forumą buvo kviečiami visi suinteresuotieji ūkiškos visuomenės pažanga, gamybos, kaip vals­tybės pagrindo, vystymu, tvarios ekonomikos perspektyva, kūrybiškos Lietuvos ateitimi. Forumas tapo atviros ir kuriančios visuomenės diskusijų platforma, nes LAP durys yra ir liks atvertos visiems save priskiriantiems agrosektoriui ir visoms jų progresyvioms, ekonomiką skatinančioms idėjoms bei jas generuojančioms diskusi­joms. Lietuvos agroparlamento veiklos principas – demokratija.

Forume buvo akcentuota, kad LAP pagrindiniai veiklos tikslai yra atstovauti Lietuvos agrosektoriui, kaip vienam ir nedalomam, šalies  valdžios bei valdymo institucijose ir tarptautinėse organizacijose; ginti šio sektoriaus viešąjį interesą; moderuoti LAP narių veiklą, derinti jų tarpusavio interesus bendriems sektoriaus tikslams siekti; koordinuoti narių veiklą kovojant prieš sektoriaus diskriminavimą, engimą ir bandymus valstybei pasinaudoti juo bei jo resursais dengiant kitus sektorius; mažinti atskirtį tarp miesto ir kaimo, tarp jų gyventojų vidutinių pajamų; siekti, kad visuomenė būtų pilnai aprūpinta įperkamu, saugiu maistu ir kita iš žemės ūkio, miškų ūkio bei iš paukštininkystės ir akvakultūros žaliavų pagaminta produkcija; rūpintis, kad agropolitika teigiamai veiktų sektorių, skatintų gamybą ir produktų eksportą; siekti kad gamyba būtų maksimaliai draugiška aplinkai, tačiau stebėti kad pertekliniai biurokratiniai  reikalavimai nežlugdytų verslo ir neblogintų gyvenimo kokybės, neišbrangintų maisto produktų Lietuvos gyventojams; siekti regionų plėtrai reikalingo šalies biudžetinio finansavimo, kuris padėtų kurti patrauklias sąlygas gyventi kaime bei ten vystyti verslą, o taip pat tenkinti kitus viešuosius ūkiškos visuomenės interesus. Skatinti žemės ūkio ir su juo susijusius bei kaimo vietovėje vystomus verslus. Akseleruoti žemės ūkio mokslo ir konsultavimo pažangą, jų ir agroverslo integraciją, kurti agroverslui ir kitiems verslams kaime palankią infrastruktūrinę aplinką. Esminė Lietuvos agroparlamento veiklos ašis – agropolitikos ir agroekonomikos dermė.

LAP veiklos tikslai yra įgyvendinami šiomis kryptimis (įskaitant, bet neapsiribojant): 

1.  siekti, kad iš esmės būtų peržiūrėta kaimo plėtros politika, kad gyventojų aprūpinimas vietoje išaugintu ir pagamintu maistu būtų šalies strateginis tikslas, kad ES ir valstybės parama žemdirbiams bei kaimo plėtrai būtų skiriama teisingai ir racionaliai;

2. siekti, kad Lietuvoje būtų užtikrintas palankus teisinis reguliavimas vystyti ekonomiką regionuose, kaimo vietovėse, sumažinti bei panaikinti agroverslui bei visai regionų perdirbimo pramonei  pertekliniai reikalavimai (aplinkos apsaugos, veterinariniai ir kt.);

3. siekti subalansuotos agropolitikos įgyvendinimo, kurioje socialiniai, ekonominiai ir aplinkosauginiai tikslai derėtų ir vienas kitą papildytų;

4.  siekti, kad LAP kuruojamų sektorių/ekonomikos šakų neengtų valstybė ir jų finansavimas tiek ES, tiek ir nacionaliniu lygmeniu būtų adekvatus pagal gaminamos produkcijos mastus bei svarbą šalies ūkiui;

5. siekti, kad visuomenė būtų objektyviai ir teisingai informuojama Lietuvos medijose apie viso agrosektoriaus ir miškų bei medžioklės ūkių veiklą;

6.  siekti, kad gamyba ir jos poreikiai visiems resursams taptų prioritetu valstybės politikoje.

Lietuvos agroparlamento Forumo dalyviai kreipiasi į šalies visuomenę, valstybės valdymo bei valdžios institucijas, savivaldybių tarybas bei administracijas kviesdami dialogui ir bendradarbiavimui, ragindami atsigręžti į Forume iškeltas problemas, tartis su LAP prieš priimant politinius, administracinius, teisinius bei ūkinius sprendimus, kurie gali būti reikšmingi mūsų atstovaujamiems sektoriams.

 

Lietuvos agroparlamento Forumo pirmininkas Vytenis Neverdauskas

Lietuvos agroparlamento Forumo atsakingasis sekretorius Raimundas Juknevičius

Lietuvos agroparlamento Forumo redkolegijos pirmininkas Petras Puskunigis

Dalintis