Ashburn +22,5 °C Debesuota
Ketvirtadienis, 18 Lie 2024
Ashburn +22,5 °C Debesuota
Ketvirtadienis, 18 Lie 2024

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

 

Patvirtintos visos VVG parengtos strategijos

2023/11/20


Praėjusią savaitę Žemės ūkio ministerijoje buvo patvirtintos visos vietos veiklos grupių (VVG) vietos plėtros strategijos (VPS), pateiktos Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) kovo–gegužės mėnesiais kartu su paraiškomis dėl paramos pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano (SP) intervencinę priemonę „Bendruomenių inicijuota vietos plėtra (LEADER)“.

Paraiškas ir kartu teikiamus VPS pateikė visos 49 šalies VVG. Bendra paraiškose prašoma paramos suma numatytoms VPS įgyvendinti sudarė daugiau kaip 75,5 mln. Eur – tai yra beveik visa šiam paraiškų teikimui skirta paramos suma, sudaranti 76 mln. Eur. ŽŪM buvo patvirtintos visų VVG strategijos.

Kaip numatyta priemonės įgyvendinimo taisyklėse, VVG strategijos turi būti parengtos vadovaujantis ES ir nacionaliniais horizontaliaisiais principais: veiklos numatytos vykdyti subregioninėse vietovėse, laikomasi partnerystės principo, t. y. turi būti užtikrinta, kad nė viena viešųjų ir privačiųjų vietos socialinių ir ekonominių interesų grupė nekontroliuotų sprendimo priėmimo, laikomasi „iš apačios į viršų“ principo, skatinant, įtraukiant ir aktyvinant vietos gyventojus, skatinamas bendradarbiavimas tarp VVG teritoriniu ir tarptautiniu lygmeniu, skatinamos ir vystomos inovacijos, užtikrinamos moterų ir vyrų lygios galimybės ir nediskriminavimas, vietos jaunimas įtraukiamas į numatytas vykdyti veiklas.

Iš visų 49 VVG pateiktų VPS numatyta įgyvendinti 41 teminę strategiją. Vyraujančios parengtų VPS temos – turizmo regionuose skatinimas ir plėtra, socialinės įtraukties ir gerovės didinimas, ekonomikos skatinimas, sveikatinimo poreikių tenkinimas, strategijose pabrėžiamas gamtos išteklių tausojimas, tvarumas ir žaliosios ekonomikos vystymas.

Primintina, jog didžiausia skirta paramos suma vienam vietos projektui įgyvendinti – 200 000 Eur, jei VVG nėra nustačiusi kitos (mažesnės) paramos sumos. Kompensuojama nuo 40 iki 100 proc. visų tinkamų finansuoti VPS įgyvendinti skirtų lėšų, priklausomai nuo įgyvendinamo projekto pobūdžio, kaip nurodyta priemonės įgyvendinimo taisyklėse.

Po sprendimo skirti paramą VVG tampa paramos VPS vykdytojomis – apie šį sprendimą VVG jau informuotos, paramos sutartys nesudaromos. Patvirtintos VPS galės būti įgyvendinamos iki 2029 metų.

VVG naujas VPS skelbia savo interneto svetainėse, taip pat strategijas, pasirinkus dominančią VVG, galite rasti ir NMA interneto svetainėje www.paramakaimui.lt esančiame VVG žemėlapyje.

VVG numato pradėti skelbti kvietimus teikti vietos projektus paramai gauti pagal naujas VPS jau ateinančiais metais.

Dalintis