Ashburn +36,1 °C Dangus giedras
Sekmadienis, 23 Bir 2024
Ashburn +36,1 °C Dangus giedras
Sekmadienis, 23 Bir 2024

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

 

Skatinamas vaisių ir daržovių gamintojų grupių steigimas

2023/05/30


Birželio 1–30 d. renkamos paraiškos pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano (SP) sektorinę intervencinę priemonę „Parama gamintojų organizacijoms vaisių ir daržovių sektoriuje“. Dėl paramos kviečiamos kreiptis Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) pripažintos vaisių ir daržovių gamintojų organizacijos.

Šiam paraiškų rinkimo etapui, kad būtų įsteigtos gamintojų grupės ir organizacijos žemės ūkio sektoriuje, skirta 750 000 Eur paramos lėšų. Parama administruojama ir lėšos mokamos vadovaujantis Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano sektorinių intervencinių priemonių („Investicijos į ilgalaikį turtą, tyrimus, eksperimentinę ir inovatyvią gamybą ir kitus veiksmus“, „Produktų pardavimų skatinimas ir komercinės vertės didinimas“, „Atsekamumo ir sertifikavimo sistemų įgyvendinimas, produktų kokybės stebėsena“ ir „Produktų pašalinimas iš rinkos“) vaisių ir daržovių sektoriuje įgyvendinimo taisyklėmis (toliau – Taisyklės).

Priemonės tikslas

Didinti sektoriaus konkurencingumą ir rinkodaros bei gamybos procesų optimizavimą, skatinti naujų gamintojų organizacijų steigimą ir jų veiklą.

Remiama veikla

Pagal priemonę parama teikiama pripažintų vaisių ir daržovių gamintojų organizacijų (toliau – GO) įgyvendinamoms ir patvirtintoms 3–5 metų veiksmų programoms finansuoti.

Paramos forma ir intensyvumas

Parama teikiama negrąžintinos subsidijos forma, kompensuojant GO faktiškai patirtas tinkamas finansuoti išlaidas be pridėtinės vertės mokesčio. Faktiškai patirtos ir įtrauktos į GO apskaitą išlaidos turi būti pagrįstos GO pateiktais dokumentais.

Parama negali viršyti 50 proc. arba, kaip numatyta Reglamento (ES) Nr. 2021/2115 52 straipsnio 3 dalyje, 60 proc. faktinių veiksmų programos išlaidų, arba 80 proc. ir 100 proc. atskirų veiksmų programos išlaidų, kaip numatyta Reglamento (ES) Nr. 2021/2115 52 straipsnio 4, 5 ir 6 dalyse, tačiau negali būti didesnė nei 4,1 proc. pripažintos vaisių ir daržovių gamintojų organizacijos parduodamos produkcijos vertės. Šis procentinis dydis gali būti padidintas iki 4,6 proc., jeigu suma, kuri viršija 4,1 proc., naudojama tik Reglamento (ES) Nr. 2021/2115 52 straipsnio 2 dalies 2 pastraipoje nurodytais atvejais.

Tinkamumo gauti paramą sąlygos ir reikalavimai

GO veiksmų programos paraiškos tinkamumas gauti paramą vertinamas pagal paramos paraiškos pateikimo dieną GO pateiktus ir atitinkamais dokumentais pagrįstus duomenis, viešuosiuose registruose esančius duomenis, taip pat pagal dokumentus ir informaciją, gautą iš GO po NMA paklausimo (-ų). Jei duomenys skiriasi nuo viešuosiuose registruose esančių duomenų, vadovaujamasi registrų duomenimis.

Gamintojų organizacija laikoma tinkama gauti paramą, jei atitinka tinkamumo gauti paramą sąlygas ir reikalavimus:

 • yra NMA pripažinta GO;
 • veiksmų programas parengia pagal Reglamento (ES) Nr. 2021/2115 50 straipsnyje nurodytus reikalavimus bei Taisyklių II skyriuje nurodytus tikslus ir poreikius;
 • užtikrina, kad išlaidos, kurioms finansuoti prašoma paramos, nebuvo, nėra ir nebus finansuojamos iš kitų nacionalinių fondų ir ES programų lėšų;
 • veiksmų programose numatė tris ar daugiau veiksmų, kurie skirti Reglamento (ES) Nr. 2021/2115 46 straipsnio e, f punktuose nurodytiems tikslams įgyvendinti ir kuriems skiriama ne mažiau nei 15 proc. veiksmų programos išlaidų, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 2021/2115 50 straipsnio 7 dalies a, b punktuose;
 • veiksmų programose skyrė ne mažiau kaip 2 proc. veiksmų programos išlaidų, susijusių su Reglamento (ES) 2021/2115 46 straipsnio d punkte nurodytais tikslais, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2021/2115 50 straipsnio 7 dalies c punkte;
 • administracinėms išlaidoms skyrė ne daugiau kaip 4 proc. veiksmų programos lėšų, kaip numatyta Reglamento (ES) 2022/126 23 straipsnio 2 dalyje;
 • jeigu ne mažiau nei 80 proc. GO gamintojų narių turi vieną ar daugiau vienodų įsipareigojimų pagal Lietuvos 2023–2027 metų bendrą žemės ūkio politikos rengtinų strateginių planų priemonę „Ekologinis ūkininkavimas“ (vaisiai, uogos, daržovės, vaistažolės ir prieskoniniai augalai) ir (ar) priemonę „Tausojanti vaisių, uogų ir daržovių programa“ arba dalyvauja Nacionalinės kokybės programoje ir tai nurodo veiksmų programoje, tai kiekvienas iš nurodytų įsipareigojimų laikomas aplinkosaugos veiksmu, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2021/2115 50 straipsnio 7 dalyje;
 • veiksmų programos finansuojamos iš tam tikslui įkurto ir atskiroje GO banko sąskaitoje laikomo fondo (toliau – veiklos fondas), finansuojamo taip, kaip numatyta Reglamento (ES) Nr. 2021/2115 51 straipsnio 1 dalyje;
 • savo buhalterinės apskaitos sistemoje atskirai nurodė veiklos fondo pajamas ir išlaidas.

Parama neteikiama, jei, remiantis Dirbtinai sukurtų sąlygų gauti paramą nustatymo metodika, nustatoma, kad pareiškėjas arba paramos gavėjas dirbtinai sukūrė paramai gauti reikalingas sąlygas.

Veiksmų programų ir veiklos fondų patvirtinimas

Per paraiškų teikimo laikotarpį GO pateikia NMA GO veiksmų programos paraišką (Taisyklių 1 priedas), kurią planuojama įgyvendinti nuo kitų metų sausio 1 d. Pirmaisiais SP įgyvendinimo metais veiksmų programa gali būti pradėta įgyvendinti po paraiškos pateikimo. Prie paraiškos pridedama:

 • gamintojų organizacijos visuotinio susirinkimo sprendimas dėl veiklos fondo sukūrimo, nurodant atitinkamą banko sąskaitos numerį;
 • informacija apie veiklos fondą (2 priedas) ir numatomus įnašus į fondą pirmaisiais programos įgyvendinimo metais.
 • Sprendimas dėl paramos skyrimo arba neskyrimo priimamas per du mėnesius nuo paraiškos gavimo, įvertinus veiksmų programos paraišką ir pateiktus dokumentus (nurodytus Taisyklių 15 punkte) bei atlikus šiuos patikrinimus (įskaitant patikras vietoje):
 • veiksmų programoje nurodytos pradinės padėties aprašymo tikslumo;
 • veiksmų programos atitikties SP;
 • veiksmų programoje numatytų priemonių ir išlaidų atitikties reikalavimams;
 • veiksmų programos nuoseklumo ir techninės kokybės, skaičiavimų teisingumo ir jos įgyvendinimo planavimo;
 • finansinių įnašų į veiklos fondą apskaičiavimo metodo ir lygio;
 • kiekvienų veiksmų programos įgyvendinimo metų veiklos biudžeto ir tvarkaraščio;
 • ar tikslai yra kiekybiškai įvertinami, juos galima stebėti ir pasiekti įgyvendinant pasiūlytus veiksmus;
 • ar intervencijos ir priemonės, kurioms vykdyti prašoma skirti pagalbą, suderinamos su galiojančia nacionaline ir Europos Sąjungos teise.

GO turi iki kiekvienų metų spalio 15 d. pateikti NMA informaciją apie planuojamą veiklos fondo sumą kitiems veiksmų programos metams, siekdama nustatyti maksimalią paramos sumą pagal Reglamento (ES) Nr. 2021/2115 52 straipsnį.

GO parduodamos produkcijos vertė apskaičiuojama taip, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2022/126 31 straipsnyje. Į parduotų produktų vertę įtraukiami ir produktų realizuoti šalutiniai produktai.

Referenciniai laikotarpiai, nurodyti Reglamento (ES) 2022/126 32 straipsnio 1 dalyje, taikomi nustatant GO parduodamos produkcijos vertę, nuo kurios skaičiuojamas paramos dydis, yra šie:

 • sausio 1 d. – gruodžio 31 d.;
 • balandžio 1 d. – kovo 31 d.;
 • liepos 1 d. – birželio 30 d.;
 • spalio 1 d. – rugsėjo 30 d.

Kiekvienai gamintojų organizacijai, gamintojų organizacijų asociacijai, tarpvalstybinei gamintojų organizacijai, tarpvalstybinei gamintojų organizacijų asociacijai arba gamintojų grupei valstybės narės nustato 12-os mėnesių referencinį laikotarpį, prasidedantį ne anksčiau kaip sausio 1 d. metais, po kurių yra 3 metai iki metų, kuriems prašoma suteikti pagalbą, ir pasibaigiantį ne vėliau kaip gruodžio 31 d. metais, einančiais prieš metus, kuriems prašoma suteikti pagalbą.

GO pasirenka vieną iš aukščiau nurodytų referencinių laikotarpių parduotos produkcijos vertei apskaičiuoti. Jis negali būti keičiamas veiksmų programos vykdymo metu. Jei naujai pripažintos GO neturi pakankamai ankstesnių duomenų apie parduodamą produkciją, parduodamos produkcijos verte laikoma tinkamos parduoti produkcijos vertė, GO nurodyta prašant pripažinimo.

NMA, priėmusi sprendimą dėl GO pateiktos veiksmų programos patvirtinimo, su GO sudaro paramos sutartį Administravimo taisyklėse nustatyta tvarka.

Paramos lėšomis finansuojamos išlaidos

Tinkamomis išlaidomis pripažįstamos GO faktiškai patirtos ir atitinkančios veiksmų programą išlaidos be pridėtinės vertės mokesčio. Faktiškai patirtos ir įtrauktos į GO apskaitą išlaidos turi būti pagrįstos patvirtintomis dokumentų kopijomis.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

Pagal intervencinę priemonę „Investicijos į ilgalaikį turtą, tyrimus, eksperimentinę ir inovatyvią gamybą ir kitus veiksmus“:

 • su gamybos planavimu susijusios išlaidos;
 • su produktų kokybės gerinimu susijusios išlaidos;
 • su produktų komercinės vertės didinimu susijusios išlaidos;
 • su tyrimais, inovatyvia ir eksperimentine gamyba susijusios išlaidos;
 • su aplinkosauga ir klimato kaitos švelninimu susijusios išlaidos;
 • kitos išlaidos.

Pagal intervencinę priemonę „Produktų pardavimų skatinimas ir komercinės vertės didinimas“:

 • produktų pardavimų skatinimo, įskaitant pristatymus ar degustacijas parduotuvėse ir bendradarbiavimą su prekybos tinklais, kad produktas būtų įvardytas kaip GO produkcija, išlaidos;
 • gamintojų organizacijų prekės ženklų registravimo, jų populiarinimo ir žinomumo didinimo išlaidos;
 • dalyvavimo parodose, mugėse, kituose renginiuose išlaidos;
 • rinkodaros strategijų, skirtų GO produktams, parengimo ir diegimo, įskaitant išlaidas personalui, išlaidos;
 • naujų produktų linijų kūrimo išlaidos;
 • išlaidos personalui, vykdančiam stebėseną ir teikiančiam konsultacijas apie naujų produktų vystymą, auginimą ir kokybę;
 • naujų produktų rinkos tyrimo, įskaitant degustacijas ir klientų požiūrį į naujus produktus, išlaidos.

Pagal intervencinę priemonę „Atsekamumo ir sertifikavimo sistemų įgyvendinimas, produktų kokybės stebėsena“:

 • GO vidaus kokybės sistemų sukūrimo ir produktų sertifikavimo, jų sertifikatų išlaikymo ir audito, siekiant išlaikyti kokybės standartus, atitinkančius sertifikatų reikalavimus, išlaidos;
 • kompiuterizuotos duomenų bazės produktų atsekamumo užtikrinimo ir gamybos duomenų registravimo programinės įrangos įsigijimo, diegimo, licencijų įsigijimo išlaidos;
 • GO darbuotojų / narių mokymų, susijusių su kompiuterizuotų duomenų bazių ir konkrečių sistemų naudojimu, išlaidos;
 • išlaidos personalui ir konsultantams, vykdantiems stebėseną ir teikiantiems konsultacijas apie gamybą, derliaus nuėmimą, patikras, saugojimą ir kokybę;
 • mėginių ėmimo ir laboratorinių tyrimų siekiant stebėti kenksmingųjų medžiagų liekanas išlaidos;
 • vandens mėginių ėmimo ir tikrinimo, taip pat ir produktų gamybos ir valymo proceso metu, išlaidos.

 

123rf nuotr.

Dalintis