Ashburn +25,9 °C Dangus giedras
Ketvirtadienis, 1 Bir 2023
Ashburn +25,9 °C Dangus giedras
Ketvirtadienis, 1 Bir 2023

Specialistė pataria, kaip sėkmingai įgyvendinti investicinius projektus?

2014/12/12

Mėta LUBINAITĖ

kpfLietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programa (KPP) artėja prie pabaigos, tad tiek baigiantiems įgyvendinti investicinius projektus, tiek neseniai sužinojusiems apie skirtą paramą pareiškėjams svarbu tinkamai ir laiku atlikti numatytas investicijas. Ką reikėtų atsiminti siekiant, kad patirtos investicijos būtų kompensuotas, o projektas – pripažintas sėkmingai įgyvendintu, pasakoja Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) specialistė. Investicinių KPP priemonių dalyviai, nepriklausomai nuo to, kokiame etape yra jų įgyvendinamas projektas, neturėtų pamiršti keleto esminių įsipareigojimų. Svarbiausias jų – visus projekte numatytus darbus atlikti laiku ir pagal numatytą terminą pateikti galutinį mokėjimo prašymą.

Punktualiai laikytis numatytų terminų NMA praktika liudija, kad paramos gavėjai dažniausiai kreipiasi dėl galimybės pakeisti ar pratęsti projekto įgyvendinimo terminus. Baigiantis 2007–2013 metų programai, reikėtų įsidėmėti, kad svarbiausias – galutinio mokėjimo prašymo terminas – nebegalės būti keičiamas. „2015 m. pabaigoje Lietuva jau turės atsiskaityti Europos Komisijai dėl visų kaimo plėtrai skirtų lėšų panaudojimo. Siekiant, kad iki to laiko visos lėšos būtų įsisavintos ir jų netektų grąžinti, dedamos visos pastangos, kad projektai būtų įgyvendinti tinkamai ir laiku“, – pabrėžia NMA Projektų administravimo skyriaus vedėja Genovaitė Beniulienė. Ji primena, kad dauguma KPP investicinių priemonių paramos gavėjų galutinį mokėjimo prašymą NMA turės pateikti iki 2015 m. birželio 30 d. Dalis pareiškėjų turi šiek tiek daugiau laiko, nes taip numatyta kai kurių priemonių įgyvendinimo taisyklėse. Jie baigti projektą ir pateikti galutinį mokėjimo prašymą galės iki 2015 m. rugsėjo 30 d. NMA specialistė pastebi, kad abiem atvejais laiko investicijoms atlikti liko nedaug, todėl projektų vykdytojai turi ypač kruopščiai planuoti darbus, pagalvoti apie galimas kliūtis ir objektyviai įvertinti savo galimybes. „Net ir tie, kas visai neseniai gavo patvirtinimą dėl skirtos paramos arba pasirašė paramos sutartį, turi įsidėmėti, kad numatyta projekto pabaigos data – galutinė ir keičiama nebus“, – akcentuoja G. Beniulienė.

tekstasSulaukti NMA pritarimo dėl pakeitimų Pradėję įgyvendinti suplanuotas investicijas paramos gavėjai neretai susiduria su poreikiu pakeisti tam tikras projekto detales. Pavyzdžiui, norima patikslinti atliekamų statybos darbų sąmatas arba paskirstyti paramą tarp projekto įgyvendinimo etapų kitaip nei planuota iš pradžių. Prieš atliekant šiuos ir bet kokius kitus pakeitimus būtina gauti raštišką NMA sutikimą. Šis įsipareigojimas yra tęstinis ir galioja visą projekto priežiūros laikotarpį. Tačiau kartais paramos gavėjai pradeda keisti projektą neįsitikinę, ar toks pakeitimas yra įmanomas ir nebus laikomas rimtu pažeidimu. Pavyzdžiui, dažnai be NMA sutikimo keičiama pasirašyta pirkimo sutartis. „Tokiais atvejais paramos gavėjai galvoja, kad užtenka sutarties nuostatų pakeitimus suderinti su kita šalimi. Pamirštama, kad net nedideliam keitimui turi pritarti ir NMA“, – pastebi G. Beniulienė. Kreipiantis į NMA dėl galimų pakeitimų svarbu tai padaryti laiku ir pateikti pakeitimo argumentus ir tokią būtinybę įrodančius dokumentus. Vertindami bet kurio pakeitimo būtinybę NMA specialistai atsižvelgia į jo priežastis, nustato, ar pasikeitusių aplinkybių negalima buvo numatyti iš anksto.

Visais klausimais konsultuotis su NMA Paramos gavėjams daug leng­viau nepamiršti prisiimtų įsipareigojimų glaudžiai bendradarbiaujant su NMA specialistais. Projektų administravimo skyriaus vedėja sako, kad drąsiau reikėtų ne tik konsultuotis, bet ir, iškilus būtinybei, kreiptis dėl pakeitimų. G. Beniulienė pastebi, kad kreiptis į NMA reikėtų vos identifikavus galimą problemą. „Kuo greičiau bus kreiptasi, tuo greičiau paramos gavėjas sužinos, ar jo planuojamas pakeitimas yra įmanomas. Neverta bijoti, kad pakeitimų derinimas gali užtrukti, nes į visas užklausas stengiamasi atsakyti kaip įmanoma greičiau. Pakeitimų svarstymas užtrunka tik tuo atveju, jei pats paramos gavėjas delsia pateikti sprendimui priimti būtinus dokumentus arba neapsisprendžia dėl keitimų. Be to, dažniau tariantis su projekto administratoriumi, daug lengviau rasti problemų sprendimo būdus, išvengti pažeidimų ir sėkmingai įgyvendinti projektą“, – sako NMA specialistė.

Būtina laikytis ir kitų įsipareigojimų Gaudami paramą projektų vykdytojai turi laikytis ir kitų įsipareigojimų, pavyzdžiui apdrausti paramos lėšomis įsigytą turtą, pasiekti paraiškoje planuotus projekto priežiūros rodiklius. Kai kada klaidingai manoma, kad šie įsipareigojimai – mažiau svarbūs ir tikrinami nebus. Toks įsitikinimas gali daug kainuoti. NMA specialistai primena, kad už įsipareigojimų nesilaikymą paramos gavėjams taikomos sankcijos. Kaip projektų vykdytojai laikosi reikalavimų, NMA specialistai tikrina patikrų vietoje metu. Kruopščiai tikrinama ir tai, ar pasiektos projekto priežiūros rodiklių reikšmės. „Paramos gavėjai įsipareigoja padidinti pajamas, sukurti naujų darbo vietų, padidinti sutartinių gyvulių (SG) skaičių ir pan. Reikšmes, kurias ketinama pasiekti baigus projektą, paramos gavėjas pats nurodo paraiškoje. Matydamas, kad dėl tam tikrų priežasčių nepavyks pasiekti rodiklių, paramos gavėjas turi kuo skubiau, dar nepasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kreiptis į NMA dėl galimybės patikslinti rodiklius bei pateikti paaiškinimus, kodėl nepavyko pasiekti to, kas buvo numatyta“, – paaiškina G. Beniulienė.

sodybaKaip drausti investicijas? Vienas dažniausiai pamirštamų investicinių priemonių įsipareigojimų – turto, įsigyto arba sukurto naudojantis parama, draudimas. G. Beniulienė primena, kad pareiškėjas turi apdrausti investicijas ne trumpesniam kaip penkerių arba, projektą įtraukus į rizikingų projektų sąrašą, septynerių metų laikotarpiui nuo paramos sutarties pasirašymo. „Svarbu pabrėžti, kad draudimas turi galioti kiekvieną priežiūros laikotarpio dieną, tad reikia nepamiršti jo pratęsti“, – sako ji. Kol projektas įgyvendinamas, drausti investicijas – pavyzdžiui, žemės ūkio techniką, statinius ir t. t. – privaloma didžiausiu turto atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų. „Įpareigojant paramos gavėją apdrausti investicijas siekiama, kad, įvykus nenumatytiems įvykiams, jis ir toliau galėtų vykdyti remiamą veiklą“, – paaiškina G. Beniulienė. Investicijos turi būti draudžiamos ir jau įgyvendinus projektą. „Tuomet turtas draudžiamas likutine verte, atsižvelgiant į turto naudojimo laiką ir taikomas nusidėvėjimo normas“, – komentuoja NMA specialistė. Kai kada draudimo kompanijos atsisako drausti tam tikras investicijas – pavyzdžiui, suoliukus miške arba vandentvarkos įrenginius. „Tokiu atveju, siekdamas išvengti sankcijų už neapdraustą turtą, paramos gavėjas turi NMA pateikti įrodymus, jog nėra galimybių apdrausti investicijas. Minėtais įrodymais laikomi kartu su mokėjimo prašymu pateikti bent trys oficialūs skirtingų draudimo įmonių atsisakymai suteikti draudimo paslaugas“, – sako NMA Projektų administravimo skyriaus vedėja.

tekstas2Saugoti dokumentus Dar vienas įsipareigojimas, kurio paramos gavėjai neturėtų pamiršti pasibaigus projektui, – tai dokumentų saugojimas. „Saugoti visus su projektu susijusius dokumentus privaloma ne mažiau nei 10 metų po projekto įgyvendinimo pabaigos. Kaupti reikia visus dokumentus, kuriuos paramos gavėjas teikė ir gavo iš NMA. Saugotini dokumentai – paraiška, verslo planas, mokėjimo prašymai ir t. t. Svarbu nepamiršti archyvuoti ir visų su pirkimais susijusių dokumentų. Pavyzdžiui, skelbimo laikraštyje apie numatomą vykdyti pirkimą, tiekėjų pasiūlymų ir t. t.“, – sako NMA specialistė. Dokumentų saugojimo tvarką bei kiek metų juos reikės saugoti, paramos gavėjui NMA praneša pasibaigus projekto priežiūros laikotarpiui specialiu raštu ir tai yra numatyta priemonių įgyvendinimo taisyklėse bei paramos sutartyse.

Juliaus KALINSKO ir Angelės PILVELIENĖS nuotraukos

KPF_nauajs

Dalintis

Advertisement

Advertisement

2023/06/01

Europos ūkininkai – prieš Gamtos atkūrimo įstatymą

Šiandien, birželio pirmąją, Briuselyje buvo surengta greita akcija (flešmobas). Ja norėta parodyti, kad pagal siūlomą reglamentavimą Europos paveiksle ūkininkui nelieka vietos.
2023/06/01

Girdiškės pasididžiavimas – unikalūs bažnyčios altoriai

Šilalė („Šilalės artojas“). Vos kelias dešimtis gyventojų turinti Girdiškė nuo se­no garsėja Švenčiausiosios Mergelės Marijos Snieginės baž­nyčia. Legendomis api­pintas ne tik jos pavadini...
2023/06/01

Baltijos valstybių užgrobimo byla JAV Kongrese 1953 metais – ką prisimename?

Prieš 70 metų Jungtinėse Amerikos Valstijose valstybiniu lygiu buvo plačiai tirta komunistinės SSRS įvykdyta Baltijos valstybių okupacija 1940 m. ir jos aplinkybės. Apie tai Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Lietuvių išeivijos inst...
2023/06/01

Vaikų apsauga socialiniuose tinkluose: 5 moksliniais tyrimais paremti patarimai

Birželio 1 d. minima Tarptautinė vaikų gynimo diena kasmet primena pareigą ginti mažųjų interesus ne tik realiame, bet ir virtualiame pasaulyje. Ekspertai sako, kad vaikų auklėjimo sėkmės receptas slypi pusiausvyroje tarp švietimo ir protin...
2023/06/01

Nuo birželio 1 d. įmokos „Sodrai“ grynaisiais pinigais – tik „Perlo“ terminaluose

Nuo birželio 1 d. nebelieka galimybės įmokų „Sodrai“ mokėti grynaisiais pinigais Lietuvos pašte. Įmokas „Sodrai“ grynaisiais pinigais galima sumokėti „Perlo“ terminaluose.
2023/06/01

Seimas pradeda apkaltos procesą Seimo nariui P. Gražuliui

Seimas nusprendė pradėti apkaltos procesą Seimo nariui Petrui Gražuliui ir kreiptis į Konstitucinį Teismą išvados, ar šio parlamentaro konkretūs veiksmai, nurodyti Seimo specialiosios tyrimo komisijos išvadoje, prieštar...
2023/06/01

VDU Žemės ūkio akademija ir AB „Kauno grūdai“ pasirašė bendradarbiavimo sutartį

Siekiant abipusiškai naudingos strateginės partnerystės verslo, mokslo, studijų srityse Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos (VDU ŽŪA) kanclerė prof. Astrida Miceikienė ir AB „Kauno Grūdai“ generalinis direktorius...
2023/06/01

Lenkų ūkininkams apmaudu, kad kaip lietuviai negaus subsidijų už pieną

Lenkijos agrosektoriaus žiniasklaida jau rašo apie šalies ūkininkų apmaudą išgirdus, kad Europos Komisija ruošia pagalbos schemą Lietuvos ir Latvijos pieno gamintojams, tačiau Lenkija yra paliekama už borto.
2023/06/01

„BIOVELA Group“ augino rinkos dalį ir pardavimų pajamas

Mėsos perdirbimo įmonių grupė „BIOVELA Group“ praėjusiais metais ir toliau augino pardavimo pajamas, kurios didėjo 36 proc. ir pasiekė 234 mln. eurų.