Ashburn +24,4 °C Dangus giedras
Sekmadienis, 21 Lie 2024
Ashburn +24,4 °C Dangus giedras
Sekmadienis, 21 Lie 2024

Susipažinkite su 4 ir 9 GAAB standartų reikalavimų pakeitimais

2024/05/08


Žemės ūkio ministro įsakymu pakeistas Žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės (GAAB) reikalavimų, taikomų nuo 2023 metų, aprašas – pakoreguoti 4 ir 9 GAAB standarto reikalavimai.

GAAB apraše pakeisti 4 GAAB standarto „Apsaugos ruožų išilgai vandentakių įrengimas“ reikalavimai. Kol nėra įteisintos paviršinio vandens telkinių apsaugos juostos, kaip numatyta Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme, deklaruojant žemės ūkio naudmenų laukus, reikia palikti paviršinio vandens telkinių pakrančių apsaugos juostas prie:

  • nesureguliuotų vandens telkinių ar jų nesureguliuotų ruožų – paviršinio vandens telkinių apsaugos juostų plotis negali būti mažesnis nei 5 m nuo vandens krašto; paviršinio vandens telkinių apsaugos juostose ganyti ar mulčiuoti žolę nedraudžiama;
  • sureguliuotų vandens telkinių ar jų sureguliuotų ruožų (ištiesintų, pagilintų ir pertvarkytų upių ar upių vagos ruožų, skirtų dirvožemio vandens režimui sureguliuoti ir vandens pertekliui iš sausinamų plotų nuleisti) – nuo 2024 m. paliekamas paviršinio vandens telkinių pakrančių apsaugos juostų plotis negali būti mažesnis nei 3 m nuo šlaito viršutinės briaunos;
  • visų pareiškėjui priklausančių laukų, kurie ribojasi su melioracijos grioviais, išskyrus ekologinio ūkio sertifikuotus laukus, – nuo 2024 m. turi būti paliekami pagrioviai su žoline danga, neįskaitant griovio šlaito, minimalus pagriovių plotis 3 m.; pagrioviuose su žoline danga ganyti ar mulčiuoti žolę nedraudžiama, pagrioviai gali būti naudojami žemės ūkio technikos eismui, juose gali augti pavieniai medžiai ir (ar) krūmai;

Taisyklių 7.1–7.3 papunkčiuose nurodytose paviršinio vandens telkinių apsaugos juostose ir melioracijos griovių pagrioviuose galima deklaruoti žemės valdymo teise priklausančius ne mažesnius kaip 0,01 ha laukus klasifikatoriaus IV grupės kodais (išskyrus MAJ, DGJ), klasifikatoriaus VI grupės kodais ir klasifikatoriaus kodais KEP, NEP.

Kai laukuose, kuriems taikomi taisyklių 7.1–7.3 papunkčiuose nurodyti reikalavimai, yra atliekami, numatyta ar planuojama atlikti darbus, kurie turės įtakos plotų atitikčiai reikalavimams (pvz., melioracijos sistemų įrengimo ar tvarkymo darbai), deklaruojant jie nurodomi kaip tinkami paramai plotai, kurie einamaisiais metais neatitinka paramos skyrimo reikalavimų (klasifikatoriaus kodas TPN).

Papildytas ir 9 GAAB standarto „Draudimas keisti „Natura 2000“ teritorijose esančių daugiamečių žolynų, kurie nustatyti kaip aplinkos požiūriu pažeidžiami daugiamečiai žolynai, paskirtį arba juos arti“ reikalavimas. Įgyvendinant 9 GAAB standartą, pareiškėjams draudžiama aplinkosaugos atžvilgiu pažeidžiamas daugiametes ganyklas arba pievas, kurios patenka į pievų ir joms artimų buveinių, pelkių ir medžiais apaugusių natūralių buveinių teritoriją „Natura 2000“ (aplinkosaugos atžvilgiu pažeidžiamų pievų sluoksnis), arti ar jose vykdyti ne žemės ūkio veiklą.

Suarus ar kitaip pakeitus tokios daugiametės pievos paskirtį, iki kitų metų paraiškos pateikimo datos privaloma atkurti suartos daugiametės pievos plotą toje pačioje vietoje. Primename, kad pievas galima atnaujinti, – suarti ar atsėti, jei tokia galimybė yra numatyta gamtotvarkos plane. Pievas atnaujinti ir atsėti galima tik gavus rašytinį Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos sutikimą.

 

NMA informacija

Dalintis