Ashburn +19,7 °C Dangus giedras
Šeštadienis, 25 Geg 2024
Ashburn +19,7 °C Dangus giedras
Šeštadienis, 25 Geg 2024

Tikrojo nikotino veido paieškų link

2024/04/21


„Žmo­nės rū­ko dėl ni­ko­ti­no, bet mirš­ta dėl ta­ba­ko de­gi­mo me­tu be­si­for­muo­jan­čių dū­mų ir pe­le­nų, ku­riuo­se yra tok­siš­kas che­mi­ka­lų mi­ši­nys. Šis ga­li su­kel­ti rim­tus svei­ka­tos su­tri­ki­mus, mir­ti­nas plau­čių li­gas ir vė­žį“, – tei­gia gy­dy­to­jas on­ko­lo­gas dr. Pe­ter Har­pe­ris.

Prieš­ta­rin­ga­sis ni­ko­ti­nas

Kon­sul­ta­ci­jų įmo­nės „The Coun­ter­fac­tu­al“ va­do­vas Cli­ve Ba­tes pa­ste­bi vy­rau­jan­čius du kar­di­na­liai skir­tin­gus žvilgs­nius į ni­ko­ti­ną. Vie­ni svars­to, jog tam tik­rais at­ve­jais ni­ko­ti­nas ga­li su­ma­žin­ti stre­są, ne­ri­mą, ge­rin­ti dė­me­sin­gu­mą ir net pa­dė­ti žmo­nėms, ser­gan­tiems su­dė­tin­go­mis li­go­mis. Prie­šin­ga po­zi­ci­ja daž­niau­siai skam­ba kon­ven­ci­nė­se ta­ba­ko kon­tro­lės kon­fe­ren­ci­jo­se. Ša­li­nin­kai pa­brė­žia, jog ni­ko­ti­nas – rim­tą pri­klau­so­my­bę su­ke­lian­ti me­džia­ga, o įvai­rūs ga­li­mi ni­ko­ti­no tai­ky­mo pri­va­lu­mai esą tik iliu­zi­ja.

Pas­ta­ruo­ju me­tu po­pu­lia­rė­ja ir tre­čia­sis po­žiū­ris. Į ni­ko­ti­ną siū­lo­ma žvelg­ti pa­na­šiai kaip į ko­fei­ną. Ša­li­nin­kai pri­me­na, kad žmo­nės pa­tys ga­li pa­si­rink­ti ką var­to­ti ir kaip elg­tis.

Štai pri­klau­so­my­bių li­gų spe­cia­lis­tas Gar­rett McGovern svars­to, jog vy­rau­jan­tis nei­gia­mas po­žiū­ris tar­si įka­li­no ni­ko­ti­no per­spek­ty­vas. „Iš­leis­ki­me ni­ko­ti­ną iš ka­lė­ji­mo ir pa­žiū­rė­ki­me, ko­kią nau­dą jis ga­li su­teik­ti, nes tai – vi­siš­kai ne­įti­kė­ti­nas da­ly­kas. Ir Cli­ve (mo­de­ra­to­rius Cli­ve Ba­tes – red. past.) vi­siš­kai tei­sus. Mes ne­de­mo­ni­zuo­ja­me ko­fei­no, ta­čiau de­mo­ni­zuo­ja­me ni­ko­ti­ną. Prieš dau­gy­bę me­tų žiū­rė­da­vo­me fil­mu­kus apie ni­ko­ti­ną. Nai­viai gal­vo­da­vau, kad jis bu­vo vi­sų pro­ble­mų prie­žas­tis. Vi­sa ki­ta bu­vo ne­svar­bu“, – sa­kė ta­ba­ko ža­los ma­ži­ni­mo ša­li­nin­kas.

Sme­ge­nų funk­ci­jas ty­ri­nė­jan­tis pro­fe­so­rius dr. Paul Ne­whou­se pa­ste­bi, kad ni­ko­ti­nas vei­kia sme­ge­nų re­cep­to­rius, bet te­ra­peu­ti­nės jo per­spek­ty­vos ke­lia daug ne­at­sa­ky­tų klau­si­mų. Vis­gi jis ne­at­me­ta ga­li­my­bės, kad da­liai pa­cien­tų ni­ko­ti­nas ga­li pa­si­tar­nau­ti. Šiuo me­tu tarp eks­per­tų daug dis­ku­tuo­ja­ma apie ni­ko­ti­ną.

„Įta­riu, jog dau­gy­bė žmo­nių nie­ka­da ne­no­rės ar­ba jiems ne­rei­kės var­to­ti ni­ko­ti­no. Ta­čiau da­liai žmo­nių tai ga­li bū­ti nau­din­ga. Tai ga­li bū­ti svar­bu jų kog­ni­ty­vi­niams ge­bė­ji­mams, nuo­tai­kai ir ne­ri­mui re­gu­liuo­ti“, – apie ni­ko­ti­no tai­ky­mo per­spek­ty­vas svars­to sme­ge­nų funk­ci­jas ty­ri­nė­jan­tis dr. P.Ne­whou­se.

Iš­veng­ti ta­ba­ko de­gi­mo

Di­džiau­sia ni­ko­ti­no kon­cen­tra­ci­ja yra ta­ba­ko la­puo­se, ta­čiau jo ran­da­ma ir ki­tur. Ni­ko­ti­nas vei­kia sme­ge­nų neu­ro­me­dia­to­rius, ku­rie yra su­si­ję su ma­lo­nu­mo po­jū­čiu. Prieš­ta­rin­gai ver­ti­na­mas al­ka­loi­das ke­lia rim­ta pri­klau­so­my­bę, ta­čiau ieš­ko­ma ir ki­tų ni­ko­ti­no pa­nau­do­ji­mo ga­li­my­bių, dis­ku­tuo­ja­ma apie ni­ko­ti­no bei rū­ky­mo ke­lia­mos ža­los svei­ka­tai at­sky­ri­mą.

Gy­dy­to­jas on­ko­lo­gas dr. P.Har­per tei­gia, kad nors rū­ky­mas ne vie­ną įsu­ka į pri­klau­so­my­bės gniauž­tus, šių žmo­nių svei­ka­tą ža­lo­ja vi­sai ki­tos nuo­din­gos me­džia­gos. Šis pa­brė­žia, kad žmo­nės rū­ko dėl ni­ko­ti­no, ta­čiau mirš­ta dėl kenks­min­gų me­džia­gų, ku­rios iš­si­ski­ria ta­ba­ko de­gi­mo me­tu.
P.Har­per pa­ste­bi, kad kai­ti­na­mo­jo ta­ba­ko ga­mi­niai kai­ti­na ta­ba­ką že­mes­nė­je tem­pe­ra­tū­ro­je. To­dėl ta­ba­kas ne­de­ga ir ne­iš­ski­ria to­kios gau­sy­bės svei­ka­tai kenks­min­gų me­džia­gų, bet var­to­to­jas pa­si­sa­vi­na rei­kia­mą ni­ko­ti­no do­zę.

Gy­dy­to­jas on­ko­lo­gas Da­vid Kha­y­at pa­brė­žia, kad ta­ba­ko de­gi­mo me­tu iš­ski­rian­čios nuo­din­gos me­džia­gos – vie­nas veiks­nių, su­ke­lian­čių mir­ti­nas li­gas. Spe­cia­lis­tas ne­tie­sio­giai ant­ri­na ko­le­gai, tar­da­mas, kad pats ni­ko­ti­nas nė­ra on­ko­lo­gi­nių li­gų prie­žas­tis.

„Ni­ko­ti­nas ne­su­ke­lia vė­žio. Net me­di­kai iš­ra­šo pa­kai­ti­nę ni­ko­ti­no te­ra­pi­ją, ku­ri pa­de­da nu­trauk­ti rū­ky­mą. Vė­žį su­ke­lia kan­ce­ro­ge­nai, esan­tys de­gių ci­ga­re­čių dū­muo­se. Yra do­zės ir at­sa­ko san­ty­kis – kuo di­des­nis są­ly­tis su kan­ce­ro­ge­nais, tuo di­des­nė vė­žio at­si­ra­di­mo ri­zi­ka“, – sa­ko dr. D.Kha­y­at. Spe­cia­lis­tas svars­to, jog rū­kan­tys as­me­nys, ku­riems ne­pa­vyks­ta įveik­ti ža­lin­go įpro­čio, ni­ko­ti­ną ga­lė­tų pa­si­sa­vin­ti ma­žiau ža­lin­gais bū­dais.

Šis taip pat pri­me­na, kad rū­kan­tiems as­me­nims iš­si­vys­to ne tik fi­zio­lo­gi­nė, bet ir psi­cho­lo­gi­nė pri­klau­so­my­bė. „Taip pat yra va­di­na­ma­sis rū­ky­mo ri­tu­a­las. Rū­kan­tys as­me­nys už­si­de­ga ci­ga­re­tę, įsi­de­da ją tarp lū­pų, įtrau­kia, iš­pu­čia dū­mus ir taip to­liau. Kai­ti­na­mo­jo ta­ba­ko pro­duk­tai su­tei­kia to­kį pa­tį ri­tu­a­lą kaip de­gių ci­ga­re­čių pro­duk­tai. To­dėl ypač Ja­po­ni­jo­je pa­ste­bi­me di­de­lį kai­ti­na­mo­jo pro­duk­tų po­pu­lia­rė­ji­mą tarp bu­vu­sių rū­ka­lių“, – įžval­go­mis da­li­na­si gy­dy­to­jas on­ko­lo­gas.

Pats ni­ko­ti­nas tu­ri dau­giau pri­tai­ky­mo bū­dų. Štai iš­si­va­duo­ti iš rū­ky­mo pri­klau­so­my­bės gniauž­tų ga­li sėk­min­gai pa­gel­bė­ti pa­kai­ti­nė ni­ko­ti­no te­ra­pi­ja. Ši pa­de­da su­ma­žin­ti dėl rū­ky­mo nu­trau­ki­mo at­si­ra­du­sius ne­ma­lo­nius po­jū­čius, mal­ši­na no­rą už­si­rū­ky­ti. No­rin­tys at­si­svei­kin­ti su įpras­tų ci­ga­re­čių pa­ke­liu kliau­na­si ni­ko­ti­no gu­ma, pleist­rais, purš­kik­liais.

Mes­ti dėl ki­tų

Vie­ną ga­li­mų ni­ko­ti­no tai­ky­mo per­spek­ty­vų at­sklei­džia ben­dro­sios prak­ti­kos gy­dy­to­ja Ca­ro­ly­ne Be­au­mont. Ji iš­ra­šo ni­ko­ti­no re­cep­tus įpras­tų ci­ga­re­čių var­to­to­jams, no­rin­tiems per­ei­ti prie elek­tro­ni­nių. Da­lis rū­ka­lių sėk­min­gai at­si­svei­ki­na su įpras­tų ci­ga­re­čių pa­ke­liu, pa­si­rink­da­mi „vei­pin­ti“ ma­žiau ža­lin­gus ga­mi­nius. Spe­cia­lis­tė pa­ste­bė­jo, jog dau­giau kaip pu­sė jos klien­tų – ket­vir­tos šeš­tos de­šim­ties vy­rai. Jai ta­po įdo­mu su­pras­ti, ko­dėl.

„Da­lis jų sa­ko no­rin­tys at­si­sa­ky­ti rū­ky­mo, nes ku­ria šei­mą, ki­tus spau­džia žmo­na ar mer­gi­na. Dar ki­ti vy­rai tai da­ro, kad ga­lė­tų bė­gio­ti su vai­kais. Kai ku­rie bū­tent to­kio am­žiaus vy­rai pa­ste­bi be­pa­si­reiškian­čią rū­ky­mo ža­lą svei­ka­tai, tad su­vo­kia, kad lai­kas per­ei­ti (prie ma­žiau ža­lin­gų ta­ba­ko ga­mi­nių – red.past). Ir ga­liau­siai da­lis vy­rų sa­ko, jog iš­si­sky­rė, pra­de­da nau­jus san­ty­kius, to­dėl ima ypač rū­pin­tis svei­ka­ta“, – pro­fe­si­ne pa­tir­ti­mi da­li­ja­si eks­per­tė.

Ji įvar­di­na pa­grin­di­nes prie­žas­tis, ko­dėl jos klien­tai pra­dė­jo rū­ky­ti. Da­lis jų pa­ty­rė rū­kan­čių ap­lin­ki­nių spau­di­mą, ki­ti už­au­go na­muo­se su rū­kan­čiais ar­ti­mai­siais. Rū­ka­liams taip pat ne­bu­vo sve­ti­mos stre­so mal­ši­ni­mo prie­mo­nių pa­ieš­kos. Įdo­mu, kad dau­giau kaip pu­sė rū­kan­čių­jų tę­sė šį ža­lin­gą įpro­tį dėl pa­ti­ria­mos emo­ci­nės įtam­pos. Pa­na­šu, kad ap­lin­ki­niai rū­ka­liai ne­pa­dė­jo ženg­ti svei­kes­nio gy­ve­ni­mo link.

„Pu­sė ap­klaus­tų­jų pa­žy­mė­jo, kad bu­vi­mas kar­tu su ki­tais rū­kan­čiais yra aks­ti­nas jiems to­liau rū­ky­ti. Tai ypač ak­tu­a­lu žmo­nėms, dir­ban­tiems in­dust­ri­jo­se, ku­rio­se dau­ge­lis dar­buo­to­jų rū­ko. Pa­vyz­džiui, sta­ty­bų, sve­tin­gu­mo pra­mo­nės, ka­zi­no dar­buo­to­jai. Jie ne­ga­li im­ti ir mes­ti dar­bo, to­dėl pa­si­lie­ka tarp rū­kan­čių­jų“, – pa­sa­ko­ja ben­dro­sios prak­ti­kos gy­dy­to­ja Ca­ro­ly­ne Be­au­mont. Pas­ta­ro­ji pa­ste­bi, kad reikš­min­ga da­lis (80 proc.) bu­vu­sių rū­ka­lių pri­pa­ži­no, jog šie to­liau „vei­pi­na“, mat ki­taip vėl grieb­tų­si ci­ga­re­čių pa­ke­lio. Ir net penk­ta­da­lis res­pon­den­tų pa­žy­mė­jo, kad grįž­tų prie juo­do­jo­je rin­ko­je par­duo­da­mų įpras­ti­nių ci­ga­re­čių.

Tik­ro­jo ni­ko­ti­no vei­do pa­ieš­kos iš­ties vin­giuo­tos. Ni­ko­ti­nas ne vie­ną įve­lia į rim­tos pri­klau­so­my­bės gniauž­tus, ta­čiau moks­li­nin­kai pa­ste­bi, kad šis al­ka­loi­das nė­ra pa­grin­di­nė su rū­ky­mu su­si­ju­sių li­gų prie­žas­tis. Eks­per­tai svars­to pla­tes­nes ni­ko­ti­no pa­nau­do­ji­mo ga­li­my­bes.

 

Partnerio informacija

123rf nuotr.

Dalintis
2024/05/25

Mūšis dėl Agrocheminių tyrimų laboratorijos išlikimo

Praėjusį trečiadienį įvykusiame Seimo Kaimo reikalų komiteto (KRK) posėdyje virė karštos diskusijos dėl Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro (LAMMC) sprendimo likviduoti Agrocheminių tyrimų laboratoriją – vienintelę tokio ...
2024/05/25

Giraitės ginkluotės gamykla pernai uždirbo 3,4 mln. Eur grynojo pelno

Civiliams, kariuomenei bei teisėsaugai šovinius gaminanti valstybės valdoma įmonė Giraitės ginkluotės gamykla (GGG) praėjusių metų pardavimo pajamas augino 47 proc. – iki 22,4 mln. Eur, grynąjį pelną – 45 proc. ir uždirbo beveik...
2024/05/25

Lietuvos kaimo tinklo nariai jau gali planuoti renginius – netrukus bus priimamos paraiškos

Visą birželį Lietuvos kaimo tinklo (LKT) nariai bus kviečiami teikti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Techninė pagalba“ veiklos sritį „Lietuvos kaimo tinklas“ ren...
2024/05/25

Mažoji musinukė – 2024 metų paukštis

Mažoji musinukė yra nykstanti rūšis. Moksliniai tyrimai patvirtino, jog Lietuvoje per pastaruosius 2 dešimtmečius šios rūšies populiacija sumažėjo beveik 20 proc. Siekiant geresnės rūšies apsaugos ir tikslesnio j...
2024/05/24

Kanapių, margainių išspaudas ūkininkas malė ir fasavo antisanitarinėmis sąlygomis

Gegužės 6 dieną Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) Klaipėdos apygardos priežiūros skyrius, gavęs informaciją iš Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato, įsitraukė į tyrimą ir dalyvavo ūkininko aliejaus spaudyk...
2024/05/24

Žievėgraužiui tipografui plisti orai labai palankūs – miškų savininkai bei valdytojai kviečiami rūpintis savo eglynų sveikatingumu

2024 metų gegužės 20–23 dienomis atlikta antra žievėgraužio tipografo (Ips typographus L.) skraidančių vabalų apskaita. Suskaičiuoti į populiacijos stebėjimui skirtas gaudykles pakliuvę vabalai. Kenkėjo populiacija, lyginant su 2023 metų tuo...
2024/05/24

Krušos Lietuvai kerta vis stipriau

Sekmadienį ir savaitės pradžioje dalį Lietuvos užklupo kruša – įprastas karštymečio palydovas. Iš dangaus pasipylę ledo gabaliukai pakenkė kai kurių ūkininkų pasėliams, pirminėmis žiniomis, – labiausiai rapsams. Ta...
2024/05/24

„Eurobarometras“: 87 proc. lietuvių pritaria bendrai ES valstybių narių gynybos ir saugumo politikai

Naujausia standartinė „Eurobarometro“ apklausa rodo, kad europiečiai nori, jog ES būtų stipresnė ir labiau nepriklausoma, visų pirma atsižvelgiant į dabartinius pasaulinius iššūkius, tačiau į ateitį jie žvelgia vis optimi...
2024/05/24

Vaizdas miške sukrečiantis. Aplinkosauga – bejėgė!

Šiauliai („Šiaulių kraštas“). Vieną gegužės šeštadienį į prie Kviečlaukio kaimo Akmenės rajone esantį mišką pasivaikščioti užsukę šiauliečiai sutuoktiniai aptiko šoką sukėl...