Seimo komitetuose – kėdžių perstumdymas

Į pirmąjį posėdį 2016–2020 m. Seimas susirinko pernai lapkričio 14-ąją. Praėjus lygiai metams prasidėjo kėdžių perstumdymas, kurį nulėmė jėgų persiskirstymas. „Valstiečiai“ inicijavo komitetų sudėties sąrašų peržiūrą. Su frakcijomis suderintus pakeitimus Seimo vicepirmininkė Rima Baškienė plenariniam posėdžiui pristatė praėjusį ketvirtadienį, o šį antradienį nutarimas buvo patvirtintas, nors opozicija linkusi pritarti anaiptol ne visiems pokyčiams.

Lėmė socdemų skilimas
Spalio antrojoje pusėje skilo Seimo socialdemokratų sparnas. Šalia gerokai nukraujavusios Socialdemokratų frakcijos (dabar joje 7 nariai) įsisteigė Socialdemokratų ir darbo frakcija (12 narių). Atsirado ir papildoma, jau aštuntoji, frakcija. Pagal Seimo statutą kiekviena frakcija turi tam tikrą atstovavimo darbo komitetuose kvotą.
Girdėdama priekaištus dėl siūlomų pakeitimų ir pastabas, kad silpnėjantys valdantieji kėdes perstumdo siekdami žūtbūt savo rankose išsaugoti daugelio komitetų valdymą, R. Baškienė savo ruožtu ne kartą pastebėjo, esą tos problemos ir rūpesčio nebūtų, jeigu ne­bū­tų su­ski­lu­si So­cial­de­mok­ra­tų frak­ci­ja.

Artistas – nuo žodžio arti
Opozicija nepritarė, kad viename ar kitame komitete dalyvautų Seimo nariai, kurių pavardės pastaruoju metu ganėtinai dažnai linksniuojamos dėl abejonių keliančios veiklos ar pasisakymų.
Ypač diskutuota dėl Artūro Skardžiaus dalyvavimo Ekonomikos komitete, Dainiaus Kepenio – Švietimo ir mokslo komitete.
Plenariniame posėdyje ginčų nekilo dėl vieno svarbesnių pakeitimų: Sveikatos reikalų komitetas netenka garsiosios savo vadovės Agnės Širinskienės, ji dabar tvarką darys Teisės ir teisėtvarkos komitete.
Kas kita – Kaimo reikalų komitetas (KRK). Intrigą įžiebė Seimo narys Vytautas Juozapaitis, pareiškęs pageidavimą būti šio komiteto nariu. Teigė esąs įgudęs dirbti su įvairia medžiaga, o svarbiausia, moka pateikti klausimus, tai, anot jo, komiteto darbui labai praverstų. Irena Degutienė palaikė Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos kolegą, ragino tai padaryti ir kitus.

Posėdžiui pirmininkavusi
R. Baš­kienė palinkėjo Seimo nariui toliau darbuotis ten, kur jam, kaip dainininkui, labiau ir tinka – Kultūros komitete. Žodžio kišenėje neieškantis V. Juozapaitis replikavo, kad KRK jis darbuotųsi tikrai ne prasčiau nei Ramūnas Karbauskis vadovauja Kultūros komitetui, ir priminė, kad nuo žemiškų reikalų nėra nutolęs: žodis artistas yra kilęs nuo žodžio arti.

Ministras palieka KRK
KRK traukiasi. Naujajame narių sąraše ne dešimt, o devyni nariai. Komitetą palieka du „valstiečiai“, vieną jų pakeis Socialdemokratų partijos frakcijos atstovas Algimantas Salamakinas. Šis parlamentaras į KRK atkeliauja iš Žmogaus teisių komiteto. Praėjusią Seimo kadenciją jis vadovavo Aplinkos apsaugos komitetui.
Komitetas atsisveikina su Juozu Rimkumi, kuris nuo šiol darbuosis Socialinių reikalų ir darbo komitete, ir žemės ūkio ministru Broniumi Markausku. Be papildomų pareigų parlamente nelieka ir jis – papildys Europos reikalų komitetą. Taip pat B. Markauskas išlieka Ekonomikos komiteto narys. Be to, yra įtrauktas į Priklausomybių prevencijos komisiją.
Ministro dalyvavimas komiteto darbe politikų vertinamas dvejopai. Viena vertus, pastebima, kad dėl savo užimtumo ministras negali pakankamai laiko skirti darbui su dokumentais, daug posėdžių praleidžia. Tai yra pripažinęs ir B. Markauskas. Į komitetų sudėtį yra įtraukta ir daugiau parlamentarų Vyriausybės narių: sveikatos reikalų ministras Aurelijus Veryga (Audito komitetas), užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius (Užsienio reikalų komitetas).
Kiti nepritaria B. Markausko išėjimui iš KRK. Edmundas Pupinis emocingai pareiškė: „vals­tie­čiai“ ir ža­lie­ji pa­skel­bė vi­suo­ti­nę eva­ku­a­ci­ją (…). Ne­įsi­vaiz­duo­ju, kaip or­ga­ni­zuo­ti veik­lą, kai mi­nist­ras tu­rės da­ly­vau­ti vie­na­me ko­mi­te­te ir kaip mi­nist­ras tu­rės at­sto­vau­ti žem­dir­bių in­te­re­sams KRK. Aš su­pran­tu tai kaip bė­gi­mą nuo at­sa­ko­mybės.“

Irma DUBOVIČIENĖ
ŪP korespondentė

Algimanto SNARSKIO piešinys