VDI darbo teisės konsultacijų ciklas. 21. Drausminės nuobaudos skyrimas

Kiekvienas darbuotojas, prieš pradėdamas darbą, turi būti pasirašytinai supažindintas su darbo tvarkos taisyklėmis ir kitais lokaliniais teisės aktais, reglamentuojančiais jo darbą (pareigybės aprašymu, darbo tvarkos taisyklėmis ir pan.). Nuo pasirašymo dienos darbuotojas privalo laiku ir tiksliai vykdyti teisėtus darbdavio nurodymus, duodamus vadovaujantis dokumentais, su kuriais yra supažindintas.

Kas yra darbo drausmės pažeidimas?

Darbo drausmės pažeidimas yra darbo pareigų nevykdymas arba netinkamas jų vykdymas dėl darbuotojo kaltės. Jeigu darbuotojas nevykdo įsipareigojimų pagal darbo sutartį arba pažeidžia įstaigoje nustatytą darbo tvarką, tai yra pažeidžia norminių teisės aktų nustatytus reikalavimus, jo elgesys tampa netinkamu ir tai gali sukelti drausminę atsakomybę.

Skiriant drausminę nuobaudą turi būti atsižvelgiama į darbo drausmės pažeidimo sunkumą ir sukeltas pasekmes, darbuotojo kaltę, į aplinkybes, kuriomis šis pažeidimas buvo padarytas, į tai, kaip darbuotojas dirbo anksčiau.

Už vieną darbo drausmės pažeidimą – viena drausminė nuobauda

Pastaba, papeikimas, atleidimas iš darbo – drausminės nuobaudos, kurios gali būti skiriamos už darbo drausmės pažeidimą. Jokių kitokių nuobaudų (pvz., įspėjimo, piniginės baudos, darbo užmokesčio sumažinimo ir pan.) darbdavys skirti negali.

Už vieną darbo drausmės pažeidimą galima skirti tik vieną drausminę nuobaudą. Darbdavys turi teisę pasirinkti konkrečią nuobaudą ar jos nesirinkti visai – net ir esant visiems pažeidimo požymiams darbdavys gali nuspręsti neskirti nuobaudos, o apsiriboti griežtu pokalbiu arba kokia nors kita auklėjamojo pobūdžio poveikio priemone. Atleidimas iš darbo gali būti skiriamas tik už šiurkščius darbo drausmės pažeidimus arba kai skiriama nuobauda darbuotojui darbo drausmės pažeidimą padarius antrą kartą per 12 mėnesių.

 Svarbu įforminti raštiškai…

Prieš skirdamas drausminę nuobaudą, darbdavys turi raštu pareikalauti, kad darbuotojas raštu pasiaiškintų dėl darbo drausmės pažeidimo. Todėl tiek darbdavys turi pateikti reikalavimą raštu dėl pasiaiškinimo, tiek darbuotojas turi pasiaiškinti raštu. Jeigu per nustatytą terminą darbuotojas pasiaiškinimo nepateikia ar atsisako jį pateikti, drausminę nuobaudą darbdavys gali skirti ir be pasiaiškinimo, atsižvelgdamas į jam žinomas aplinkybes ir turimus įrodymus.

Drausminės nuobaudos skyrimą darbdavys turi įforminti įsakymu ar kitokiu savo sprendimu. Su įsakymu darbuotojas supažindinamas pasirašytinai.

Skiriant drausminę nuobaudą darbuotojui, išrinktam į įmonėje veikiančios profesinės sąjungos atstovaujamąjį ir (arba) valdymo organą, reikalingas išankstinis profesinės sąjungos atstovaujamojo ir (arba) valdymo organo sutikimas.

…ir laikytis terminų

Skiriant drausminę nuobaudą privalu laikytis drausminės nuobaudos skyrimo terminų. Nuobauda skiriama tuoj pat, paaiškėjus darbo drausmės pažeidimui, bet ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo tos dienos, kai pažeidimas paaiškėjo. Į šį terminą neįskaitomas laikas, kurį darbuotojas darbe nebuvo dėl ligos, buvo komandiruotėje ar atostogavo. Iškėlus baudžiamąją bylą nuobaudą galima skirti ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo baudžiamosios bylos nutraukimo arba teismo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.

Negalima skirti drausminės nuobaudos praėjus 6 mėnesiams nuo tos dienos, kai pažeidimas buvo padarytas. Jei darbo drausmės pažeidimas nustatomas atliekant auditą, piniginių ar kitokių vertybių reviziją (inventorizaciją), drausminė nuobauda gali būti skiriama ne vėliau kaip per 2 metus nuo pažeidimo padarymo dienos.

Nesutarimai dėl drausminės nuobaudos

Nesutarimai tarp darbdavio ir darbuotojo, kilę dėl drausminės atsakomybės taikymo, nagrinėjami kreipiantis į darbo ginčų komisiją. Darbdaviui skyrus drausminę nuobaudą –atleidimą iš darbo, ginčai dėl atleidimo teisėtumo nagrinėjami tiesiogiai teisme.

Klausimais, susijusiais su drausminių nuobaudų skyrimo tvarka, konsultaciją galite gauti Valstybinės darbo inspekcijos telefonu (8 5) 213 9772, raštu – užpildę paklausimo formą www.vdi.lt arba Facebook‘e.

 Audronė Guigaitė
 Komunikacijos sk.vyr.specialistė
 Valstybinė darbo inspekcija
 8-5  265 16 28
 audrone.guigaite@vdi.lt