Žemės ūkio paskolų garantijų fondo direktorė globojo žentą

UAB „Žemės ūkio paskolų garantijų fondas“ direktorė Danguolė Čukauskienė.

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad Žemės ūkio ministerijos valdomos UAB „Žemės ūkio paskolų garantijų fondas“ (ŽŪPGF) direktorė Danguolė Čukauskienė pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimą vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti, taip pat draudimą naudotis valstybės ar savivaldybės valdomu turtu ne tarnybinei veiklai ir naudotis pareigomis asmeninei naudai gauti (3 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktų bei 11 straipsnio 1 ir 2 dalys).

VTEK rekomenduoja ŽŪPGF valdybai spręsti klausimą dėl D. Čukauskienės drausminės atsakomybės taikymo ir užtikrinti pavaldžių asmenų kontrolę pagal Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus.
Tyrimas atliktas gavus privataus asmens pranešimą. Tiriant nustatyta, kad, nepaisydama kylančio interesų konflikto, 2014–2016 metais ŽŪPGF direktorė nuolat sprendė šioje bendrovėje dirbančio savo žento darbo eigos klausimus (skyrė premijas, darė darbo sutarties pakeitimus ir t. t.). Atkreiptinas dėmesys, kad ji minėtus klausimus sprendė net ir po to, kai 2016 m. birželį pasirašė įsakymą, kuriuo nusišalino nuo žento tarnybos eigos klausimų. VTEK vertinimu, tokie veiksmai neatitinka įstatymo nuostatų:
D. Čukauskienė privalėjo pateikti nusišalinimą aukštesniam pagal pavaldumą subjektui (ŽŪPGF valdybai), kuri turėjo išspręsti susidariusių interesų konfliktą ir paskirti su D. Čukauskienės žento tarnybos klausimus spręsiantį asmenį.
Įvertinusi tyrimo medžiagą, VTEK taip pat nusprendė (nesant pakankamai duomenų teisiškai vertinti) nutraukti tyrimą dėl D. Čukauskienės veiksmų pasirašant teisinių paslaugų suteikimo sutartis ir naudojimosi tarnybiniu automobiliu, vykimo į komandiruotes. Gautame pranešime buvo teigta, kad ŽŪPGF perka teisines paslaugas iš advokatų kontoros, kurioje dirba D. Čukauskienės duktė. Tiriant nustatyta, kad darbo santykiai su minėtąja advokatų kontora ŽŪPGF direktorės dukters nesieja – ji veikia pagal individualiosios veiklos pažymą, o sutartis pasirašyta D. Čukauskienės dukrai būnant vaiko priežiūros atostogose. Taip pat pranešime teigta, kad esą
ŽŪPGF direktorė tarnybiniu automobiliu važinėja iš namų į darbą, naudojasi juo savaitgaliais, šventinėmis dienomis bei atostogų metu, be to, ŽŪPGF lėšomis vyksta į su darbu nesusijusias tolimas egzotines keliones. Tyrimo metu VTEK nenustatė, kad D. Čukauskienė būtų vykusi į užsienį asmeniniais tikslais (pvz., atostogauti) už ŽŪPGF lėšas.
Nagrinėjant šios bendrovės direktorės veiksmus, susijusius su tarnybinio automobilio naudojimu, VTEK nustatė, kad ŽŪPGF valdyba suteikė D. Čukauskienei išimtį ir leido jai naudoti tarnybinį automobilį asmeniniams tikslams. Atsižvelgiant į tai, kad D. Čukauskienė šiuo atveju vadovavosi aukštesnio pagal subjektiškumą valdymo organo sprendimu, tyrimas dėl jos veiksmų nutrauktinas. Tačiau VTEK rekomenduoja ŽŪPGF valdybai panaikinti Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymui prieštaraujantį protokolinį sprendimą, kuriuo sudaryta išimtis leidžia ŽŪPGF direktorei naudotis tarnybiniu automobiliu asmeniniais tikslais.
Pažeidę Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus, valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys vienus metus nuo pažeidimo paaiškėjimo dienos negali būti skatinami, priimami, skiriami ar renkami į aukštesnes pareigas. Už šio teisės akto pažeidimą iš pareigų atleisti asmenys trejus metus nuo atleidimo iš pareigų dienos negali būti priimami, skiriami ar renkami į pareigas valstybinėje tarnyboje. Jei per vienus metus nuo pažeidimo pripažinimo dienos asmuo nebuvo dar kartą pripažintas padaręs šio įstatymo pažeidimą, laikoma, kad jis šio įstatymo nėra pažeidęs.

VTEK informacija
„Mano ūkio“ nuotrauka