Ashburn +17,4 °C Debesuota
Sekmadienis, 4 Bir 2023
Ashburn +17,4 °C Debesuota
Sekmadienis, 4 Bir 2023

Lietuvos kaimo tinklo nariai jau gali planuoti renginius

2023/02/23


Lietuvos kaimo tinklo (LKT) nariai nuo kovo 1 d. jau galės teikti paraiškas dėl paramos renginių, kurie didintų Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) žinomumą, organizavimo. Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 812 598 Eur Europos Sąjungos ir Lietuvos biudžeto lėšų.

Atkreiptinas dėmesys, jog šiemet KPP priemonės „Techninė pagalba“ veiklos srities „Lietuvos kaimo tinklas (renginių komunikacijos priemonės)“ įgyvendinimo taisyklėse yra pokyčių – praplėstas galimų paramos gavėjų sąrašas, atitinkamai papildytas reikalavimų pareiškėjams sąrašas, keitėsi remiamų veiklų kategorijos, nustatyti didesni paramos dydžiai, papildytas atrankos kriterijų sąrašas ir kt.

Parama ir vietos lygmeniu veikiantiems LKT nariams

Pakeitus priemonės įgyvendinimo taisykles, nustatyta, kad nuo šiol paraiškas rengti renginius gali teikti:

 • nacionaliniu lygiu veikiantys LKT nariai (pvz., nacionalinė šakinė ar konkrečios veiklos dalyvius vienijanti organizacija, kitos institucijos, įstaigos ir nevyriausybinės organizacijos, veikiančios visos šalies lygmeniu);
 • iki paramos paraiškos pateikimo ne nacionaliniu (vietos) lygiu veikiantys LKT nariai.

Ne nacionaliniu (vietos) lygmeniu veikiantys pareiškėjai paraišką privalo teikti kartu su projekto partneriu (-iais) – tokiu atveju pareiškėju paskiriamas vienas iš bendradarbiaujančių subjektų, o kiti bendradarbiaujantys subjektai laikomi komunikacijos projekto partneriais. Projekto partneris (-iai) taip pat turi būti LKT narys (-iai) arba užpildęs (-ę) narystės formą ir gavęs (-ęs) patvirtinimą iki paraiškos pateikimo dienos. Partnerystė įteisinama jungtinės veiklos sutartimi, kuri turi būti pateikiama kartu su paraiška ir galioti ne trumpiau nei iki komunikacijos projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos.

LKT narių sąrašas skelbiamas Tinklo svetainės www.kaimotinklas.lt skyriuje „Nariai“ esančiame narių sąraše.

Svarbu pažymėti, jog dėl paramos negali kreiptis juridinis asmuo, nuo kurio įregistravimo datos iki paraiškos pateikimo dienos yra praėję mažiau nei dveji metai, išskyrus atvejus, kai juridinis asmuo įsteigtas reorganizavus (sujungus) kitus juridinius asmenis ir nuo bent vieno iš reorganizuotų (sujungtų) juridinių asmenų įregistravimo datos iki paraiškos pateikimo dienos yra praėję ne mažiau nei dveji metai.

Remiamų renginių sąrašas

Pagal KPP veiklos sritį parama, kaip ir anksčiau, galės būti skirta rengti šiems LKT renginiams: teminiams renginiams, renginiams „Atviras ūkis“, KPP viešinimo akcijoms, tačiau pakeistose priemonės įgyvendinimo taisyklėse yra numatytos naujovės, susijusios su vykdoma veikla. Nuo šiol teminiai renginiai apima ne tik konferencijų bei tarptautinių konferencijų, kuriose gali dalyvauti iki 200 žmonių, organizavimą, bet ir seminarų organizavimą. Nustatyta teminių renginių trukmė: seminarai gali trukti 1 dieną, vietinės konferencijos – ne ilgiau nei 3 dienas, tarptautinės konferencijos – ne ilgiau nei 2 dienas. Seminarai gali būti organizuojami ciklais, kai siekiama sujungti kelis susijusios tematikos renginius, taip visame cikle dalyvaujantiems būtų susidaryta galimybė kompleksiškai suprasti vienijančią tematiką, arba ciklas gali būti sudarytas iš identiško arba labai panašaus turinio renginių, kartojamų skirtingose geografinėse vietovėse, taip leidžiant su turiniu susipažinti įvairiose Lietuvos vietose gyvenantiems asmenims. Vieną ciklą gali sudaryti iki 10 seminarų.

Primintina, jog teminiai renginiai yra skirti suinteresuotųjų subjektų įsitraukimui į kaimo plėtros procesus didinti, KPP įgyvendinimo kokybei pagerinti, plačiajai visuomenei ir galimiems paramos gavėjams informuoti apie kaimo plėtros politiką bei KPP, inovacijoms žemės ūkio, miškų ūkio, maisto gamybos srityse bei kaimo vietovėse skatinti.

Renginių „Atviras ūkis“ metu bus kviečiama apsilankyti kaimo vietovėse pas žemės ūkio ir (arba) ne žemės ūkio veiklas vykdančius subjektus, kad visuomenė bei galimi pareiškėjai pamatytų kaimo vietovėse vykdomų žemės ūkio ir (arba) ne žemės ūkio veiklų rezultatus ir jų teikiamą naudą, taip pat siekiama, kad geros idėjos skatintų galimus pareiškėjus teikti paramos paraiškas ir įgyvendinti projektus, finansuojamus iš KPP lėšų. Dabar vienas renginys „Atviras ūkis“ galės vykti ir ilgiau nei 1 dieną, tarp renginio dienų gali būti pertrauka. Svarbu, kad per dieną kiekvieną lankomą subjektą aplankytų bent 10 asmenų, o bendras dienos dalyvių skaičius sudarytų ne mažiau kaip 100 asmenų.

KPP viešinimo akcijos, kaip ir anksčiau, galės būti vykdomos parodų, mugių ir kt. renginių metu. Viešinimo akcijose turi būti dalijamasi žiniomis apie KPP įgyvendinimą, paaiškinama, kodėl žemės ūkis svarbus gyventojams, susidomėjusiems asmenims teikiama informacija apie EŽŪFKP paramą ir KPP, skatinami parama domėtis vaikai bei jaunimas. KPP viešinimo akcijos dalyviais laikomi konkretūs asmenys, kurie renginio metu išreiškė įrodymais pagrindžiamą susidomėjimą pareiškėjo komunikacijos projektu (lankėsi jo stende, dalyvavo edukacijose, klausė pranešimų ir pan.).

Tik tuomet, jei įgyvendinamos minėtos veiklos, t. y. rengiami teminiai renginiai ir (arba) „Atviras ūkis“, ir (arba) KPP viešinimo akcijos, gali būti remiamos elektroninės komunikacijos veiklos: virtualių gerųjų kaimo plėtros pavyzdžių turų, kurie skirti vaizdžiai ir patraukliai reprezentuoti gerąjį kaimo plėtros pavyzdį, taip gerinant kaimo įvaizdį ir šviečiant visuomenę, kūrimas, taip pat audiovizualinės produkcijos (pavyzdžiui: filmukų, laidų, interviu) kūrimas, elektroninio (-ių) (internetinio (-ių)) leidinio (-ių) kūrimas.

Pažymėtina, jog teminiai renginiai ir seminarai gali būti vykdomi ir nuotoliniu būdu.

Keitėsi paramos dydžiai

Pakeitus priemonės įgyvendinimo taisykles, buvo pakeisti ir paramos dydžiai.

Vienai komunikacijos priemonei – teminiam renginiui – skirta paramos suma skaičiuojama atsižvelgiant į tai, koks numatomas renginys, kokia jo trukmė, planuojamas dalyvių skaičius ir kt., kaip nurodyta priemonės įgyvendinimo taisyklėse.

Organizuojant renginį „Atviras ūkis“ gali būti finansuojama iki 28 750 Eur tinkamų finansuoti išlaidų; KPP viešinimo akciją – iki 57 500 Eur. Jei kartu su planuojamomis projektuose renginių veiklomis numatoma vykdyti ir elektroninės komunikacijos veiklas, joms papildomai finansuoti gali būti skiriama: virtualiems gerųjų kaimo plėtros pavyzdžių turams kurti iki 11 500 Eur, audiovizualinei produkcijai – iki 23 000 Eur, vienam elektroniniam leidiniui – iki 3 450 Eur, jei kuriama daugiau nei vienas elektroninis leidinys, – iki 6 900 Eur paramos.

Didžiausia paramos suma per vieną paraiškų etapą, kai organizuojamas teminis renginys, renginys „Atviras ūkis“ arba KPP viešinimo akcija, vienam pareiškėjui gali siekti 57 500 Eur.

Jei įgyvendinant minėtas veiklas numatomas ir virtualių gerųjų kaimo plėtros pavyzdžių turų, audiovizualinės produkcijos ar (ir) elektroninių leidinių kūrimas, parama vienam projektui įgyvendinti gali siekti 80 500 Eur.

Jei pareiškėjui jau buvo skirta parama trims arba daugiau projektų pagal šią priemonę, didžiausia paramos suma per vieną paraiškų etapą negali viršyti 28 750 Eur, nepriklausomai nuo planuojamų įgyvendinti komunikacijos priemonių skaičiaus ir jų rūšių.

Vienam projektui finansuoti gali būti skirta iki 90 proc. tinkamų finansuoti komunikacijos projekto išlaidų.

Atrankos kriterijai

Pareiškėjų projektai pagal priemonės „Techninė pagalba“ veiklos sritį „Lietuvos kaimo tinklas“ (renginių komunikacijos priemonės) bus vertinami pagal naujai patvirtintus atrankos kriterijus, už kurių atitikimą bus skiriamas atitinkamas balų skaičius:

1. Projektas bus įgyvendinamas:

 • daugiau nei 5 Lietuvos apskrityse – suteikiama 20 balų;
 • nuo 3 iki 5 Lietuvos apskričių (įskaitytinai) – suteikiama 15 balų;
 • iki 2 Lietuvos regionų (įskaitytinai) – suteikiama 10 balų.

2. Komunikacijos projekto tikslas – spręsti specifines tam tikros srities problemas, prisidedant prie efektyvesnio KPP įgyvendinimo, ir pareiškėjas įsipareigoja pateikti projekto rezultatą – pasiūlyti konkrečius problemos sprendimo būdus, siūlymus dėl KPP įgyvendinimo tobulinimo– suteikiama 20 balų.

3. Projektas prisideda prie didesnio plačiosios visuomenės supratimo apie KPP, jos žinomumo. Per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį renginiuose dalyvauja:

 • daugiau nei 150 asmenų – 25 balai;
 • nuo 101 iki 150 asmenų įskaitytinai – 20 balų;
 • nuo 51 iki 100 asmenų įskaitytinai – 15 balų;
 • nuo 31 iki 50 asmenų įskaitytinai – 10 balų.

4. Komunikacijos projektas įgyvendinamas:

 • nacionaliniu lygmeniu veikiančio tinklo nario (nepriklausomai nuo projekte dalyvaujančių bendradarbiaujančių subjektų skaičiaus) – 20 balų;
 • kartu su 3 ir daugiau partnerių – 15 balų;
 • kartu su 2 partneriais – 10 balų.

5. Komunikacijos projekte bus tikslingai prisidedama prie KPP priemonių žinomumo didinimo:

 • tikslingai prisidedama prie 4 ir daugiau KPP priemonių žinomumo didinimo – suteikiami 25 balai;
 • tikslingai prisidedama prie 3 KPP priemonių žinomumo didinimo – suteikiama 20 balų;
 • tikslingai prisidedama prie 2 KPP priemonių žinomumo didinimo – suteikiama 15 balų.

Privalomasis mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 45 balai. Projektų atrankos vertinimo metu nustačius, kad projektas nesurinko privalomojo mažiausio 45 balų skaičiaus, paramos paraiška bus atmesta. Didžiausias galimas balų skaičius – 100.

Paraiškos renkamos iki gegužės 2 d.

Paraiškos pagal KPP priemonės „Techninė pagalba“ veiklos sritį „Lietuvos kaimo tinklas (renginių komunikacijos priemonės)“ bus priimamos iki gegužės 2 d. Kitas šių paraiškų rinkimo etapas numatytas rudenį – nuo rugsėjo 1 d. iki spalio 31 d.

 

NMA informacija

Asociatyvi ŪP nuotrauka

Dalintis

Advertisement

Advertisement

2023/06/04

Tegu lietuviškose pievose nebemėlynuoja invaziniai lubinai

Važiuojant per Lietuvą jau galima pastebėti mėlynuojančius plotelius pievose ir pakelėse – tai pradedantys žydėti lubinai. Lubinai yra invazinė, viena labiausiai plintančių augalų rūšių, jų negalima auginti, dauginti, parduoti ar main...
2023/06/04

Prie Klaipėdos plytinčius miškus mokslininkai vadina didžiuliu turtu, kurį reikia saugoti

Klaipėdos universiteto Jūros tyrimo instituto (KU JTI) mokslininkai, išsamiai ištyrę Klaipėdos-Melnragės ir Girulių miškų teritoriją, žaliąją juostą, skiriančią uostamiesčio šiaurinę dalį nuo jūros, vadina didžiuliu Kla...
2023/06/04

Turgus jau kvepia Leliškių braškėmis

Pasvalys („Darbas“). Važiuojame su kolege nuo Krinčino link Biržų rubežiaus vedančiu dulkančiu vieškeliu ir kalbamės, kad Leliškių vienkiemis seniai tapo savotišku prekiniu ženklu. Juk dažnas pilietis, į Pasvalio t...
2023/06/04

Identiškų vilkdalgių pasaulyje nerasite

Vilnietis Viktoras Žigaras prieš metus masinio vilkdalgių žydėjimo ypač laukė. Aristokra­tiškiesiems augalams išsiskleidus, jais ne tik grožėjosi, bet ir atsipūtė po sunkaus, įtempto darbo. Gausia irisų, viendienių kolekci...
2023/06/04

Toliau pinga ir dujos, ir elektra, ir degalai

Lietuvoje nuosekliai mažėja energijos kainos. Tai rodo Lietuvos energetikos agentūros duomenys. Praėjusią savaitę dujų kainos krito 12 proc., vidutinė elektros kaina mažėjo 18 proc., dyzelinas ir benzinas mūsų šalyje toliau pigo, o biokuro ...
2023/06/04

Integruota kenksmingųjų organizmų kontrolė – visų labui

Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos primena svarbiausius Integruotos kenksmingųjų organizmų (kenkėjų) kontrolės (toliau – IKOK) bendruosius principus bei ragina jų laikytis.
2023/06/04

Pasaulinės sūrio dienos proga – gabaliukas lietuviško varškės sūrio

Lietuvos pienininkų asociacija „Pieno centras“ ragina birželio 4-ąją, tarptautinės sūrio dienos proga, dar kartą atkreipti dėmesį į lietuvišką varškės sūrį, kuris garbės būti nacionalinės virtuvės pasididžiavimu nusipelnė...
2023/06/04

Smurtas artimoje aplinkoje: kiek dėmesio jam skiriama socialinės globos ir medicinos įstaigose?

Nevyriausybinės organizacijos „Psichikos sveikatos perspektyvos“ ekspertės Ugnė Grigaitė ir Greta Klidziūtė išanalizavo, kaip Lietuvos socialinės globos ir psichikos sveikatos priežiūros įstaigose rūpinamasi smurto artimoje apli...
2023/06/04

Bus renkamos ateinančių metų Mažosios Lietuvos sostinės

Lietuvos mažųjų kultūros sostinių idėja gimė 2014 m., pirmąja Lietuvos mažąja kultūros sostine tapo Naisių bendruomenė (Šiaulių r.). Mažųjų Lietuvos kultūros sostinių (MLKS) programos vykdymo patirtis liudija, šio vardo suteikimas sk...