Lietuvos bankai ir kitos finansų įstaigos VMI turės pateikti informaciją apie JAV mokesčių mokėtojų sąskaitas

Valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – VMI) informuoja, kad parengė Pranešimo apie užsienio asmenų finansines sąskaitas RRC910 formos, užpildymo, tikslinimo ir teikimo taisykles (toliau – Taisyklės). Pranešimą apie užsienio asmenų finansines sąskaitas (RRC910 formą) VMI pateikti turės bankai ir kitos Lietuvos finansų įstaigos, tvarkančios JAV praneštinas sąskaitas. Taisyklės sukurtos siekiant tinkamai pasirengti JAV ir Lietuvos susitarimui keistis informacija apie valstybių – partnerių mokesčių mokėtojų sąskaitas. Taisyklės artimiausiu metu bus paskelbtos Teisės aktų registre.
VMI primena, kad Taisyklės parengtos siekianti Lietuvoje pradėti taikyti JAV priimto Užsienio sąskaitoms taikomų mokestinių prievolių vykdymo akto (angl. FATCA – Foreign Account Tax Compliance Act) reikalavimus. Dėl šios priežasties nuo šiandien Lietuvoje veikiantys bankai ir kitos finansų įstaigos privalo pradėti rinkti papildomą informaciją apie savo klientus, siekdami nustatyti jų mokesčių mokėjimo šalį. Nustačius klientus, kurių mokesčių mokėjimo šalis yra JAV ar galimai yra JAV, bankai ir kitos finansų įstaigos informaciją apie tokių klientų praneštinas sąskaitas  privalo pateikti VMI, kuri šią informaciją perduos JAV mokesčių administratoriui (angl. IRS – Internal Revenue Service).
Tokią informaciją apie fizinių ir juridinių asmenų – JAV mokesčių mokėtojų –  sąskaitas JAV pateikinės ne tik Lietuvos, bet ir  kitų šalių bankai bei kitos finansų įstaigos. O JAV Lietuvai pateiks informaciją apie Lietuvos mokesčių mokėtojų sąskaitas JAV.
Pirmas informacijos teikimas VMI pagal RRC910 formą už 2014 metus yra nustatytas iki 2015 m. liepos 1 dienos.

Daugiau apie FATCA
Nuo 2013 m. sausio 1 d. mokesčių vengimo prevencijos tikslais įsigaliojo JAV užsienio sąskaitų kontrolės aktas (FATCA), pagal kurį užsienio finansų įstaigos (arba tos šalies mokesčių administratorius), tame tarpe ES valstybių narių subjektai, teikiantys finansines paslaugas JAV asmenims, turi pasirašyti susitarimus su JAV mokesčių administratoriumi, ir/arba atskleisti savo klientų – JAV rezidentų – tapatybes bei finansinius duomenis, arba išskaičiuoti ir pervesti JAV iždui 30 procentų pajamų mokestį, jei klientas vengia atsiskleisti. Minėto akto turinys panašus į šiuo metu Taupymo pajamų direktyvos pagrindu Europos Bendrijoje veikiančią sistemą, pagal kurią valstybių narių finansų įstaigos kaupia savo klientų, kitos valstybės narės rezidentų, duomenis ir periodiškai perduoda juos savo valstybės mokesčių administratoriui. Valstybės narės keičiasi sukaupta informacija, užkirsdamos kelią galimam mokesčių nesumokėjimui nuo pajamų, kurių šaltinis yra kitoje valstybėje.
EBPO ir Globalaus Forumo susitikimų su JAV iždo atstovais metu sutarta, kad teikiant duomenis JAV gali būti naudojamas toks pats informacijos surinkimo būdas kaip ir įgyvendinat Taupymo pajamų direktyvą, tai yra, finansų įstaigos informaciją nustatytu būdu pateikia savo valstybės mokesčių administratoriui, kuris informaciją apdoroja bei nustatytu formatu, bei naudojant specialų ryšio kanalą pateikia JAV mokesčių administracijai. Savo ruožtu JAV mokesčių administracija analogišką informaciją, gautą iš savo finansų įstaigų, nustatytu formatu bei būdu pateikia kitoms suinteresuotoms valstybėms.
Informacijos apsikeitimui bus pasirašyta tarpžinybinė sutartis su atitinkama JAV institucija, sukurti informacijos pateikimo formatas bei reikiamas ryšio kanalas. Pirmas informacijos apsikeitimas už 2014 metus tarp valstybių įvyks 2015 metų rugsėjo mėnesį.

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija