Mėginiai turi būti paimti tinkamai

Lapkričio 13 d., patvirtinus išmokų už sumedžiotas šernų pateles skaičiavimo ir mokėjimo tvarką, medžiotojai už iki 2016 m. pabaigos sumedžiotą šerno patelę galės gauti nustatyto dydžio išmoką. Šia tvarka siekiama paskatinti medžioti ne tik jaunus patinus, bet ir pateles ir taip efektyviau reguliuoti šernų populiacijos gausėjimą šalyje.
Pagal nustatytą tvarką, medžioklės plotų naudotojams bus mokama: už šernų pateles nuo 12 iki 24 mėnesių amžiaus – po 50 eurų, už vyresnes kaip 24 mėn. – po 100 eurų išmokų.

Pagal patvirtintą tvarką, norintieji gauti išmokas turi pateikti prašymus už praėjusį mėnesį sumedžiotas šernų pateles teritorinėms VMVT iki einamojo mėnesio 15 dienos.
Medžioklės plotų naudotojas, siekiantis gauti išmokas, turi užtikrinti, kad iš kiekvienos sumedžiotos šerno patelės būtų tinkamai paimti šie mėginiai: kraujo ir prireikus vidaus organų mėginiai, apatinis žandikaulis ir išoriniai lyties organai su aplinkiniais audiniais.
Kraujo mėginiai turi būti paimti į sandarius mėgintuvėlius, organai, apatinis žandikaulis ir išoriniai lyties organai supakuoti atskiruose vienkartiniuose plastikiniuose maišeliuose, siekiant, kad iš jų neišbėgtų kraujas ir kiti skysčiai ir nebūtų užteršta aplinka bei išplatinta liga.
Medžioklės ploto naudotojas turi užtikrinti, kad prie kiekvienos sumedžiotos šerno patelės mėginių būtų pridedamas užpildytas šernų mėginių paėmimo afrikiniam kiaulių marui, amžiui ir lyčiai nustatyti aktas.
Mėginiai artimiausią darbo dieną turi būti pristatomi į teritorinę VMVT, kurios kontroliuojamoje teritorijoje yra medžioklės plotas, arba Nacionalinį maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutą (NMVRVI). Tuo atveju, kai medžioklės plotas patenka į kelių teritorinių VMVT kontroliuojamą teritoriją, mėginiai gali būti pristatomi į vieną iš jų.
Teritorinės VMVT arba NMVRVI vadovo įgaliotas asmuo, dalyvaujant mėginius pristačiusiam asmeniui, turi įvertinti, ar pristatyti visi mėginiai, ar jie tinkamai supakuoti ir ar prie jų pridėtas tinkamai užpildytas aktas. Jeigu teritorinė VMVT arba NMVRVI nustato, kad aktas yra netinkamai ar ne iki galo užpildytas, nedelsiant apie tai informuoja mėginį pristačiusį asmenį ir nurodo netikslumus bei klaidas ištaisyti. Jei mėginį pristatęs asmuo atsisako patikslinti aktą ar ištaisyti jame klaidas, teritorinės VMVT arba NMVRVI vadovo įgaliotas asmuo apie tai padaro įrašą akte, pasirašo, su šiuo įrašu pasirašytinai supažindina mėginį pristačiusį asmenį. Mėginį pristatęs asmuo, pasirašydamas patvirtina, kad supranta akto netikslinimo pasekmes, t. y. sprendimą, kad nebus skiriama išmoka už akte nurodytas sumedžiotas šerno pateles. Teritorinė VMVT arba NMVRVI, priėmę mėginius, padaro akto kopiją, ją patvirtina antspaudu ir atiduoda mėginį pristačiusiam asmeniui.
Jei teritorinės VMVT arba NMVRVI vadovo įgaliotas asmuo nustato, kad pristatyti mėginiai neatitinka tvarkos aprašo, akte nurodo, kad mėginiai nėra tinkami, netinkamumo priežastis ir kad išmokos nebus mokamos, padaro užpildyto akto kopiją, ją patvirtina teritorinės VMVT arba NMVRVI antspaudu ir atiduoda mėginus pristačiusiam asmeniui. Tyrimams netinkami mėginiai sunaikinami teisės aktų nustatyta tvarka.
Teritorinė VMVT, gavusi iš NMVRVI tyrimų rezultatus ir išvadas apie šerno patelių amžių, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo tyrimų rezultatų ir išvadų gavimo dienos priima sprendimą dėl išmokų mokėjimo ir apie tai telefonu arba el. paštu informuoja medžioklės ploto naudotoją bei elektroniniu paštu pateikia VMVT Skubios veiklos ir Finansų skyriams medžioklės ploto naudotojo prašymo kopiją su teritorinės VMVT viršininko rezoliucija apie išmokos tinkamumą.
Jei NMVRVI nustato, kad sumedžiotų šerno patelių amžius neatitinka akte ir prašyme nurodyto jų amžiaus, teritorinė VMVT apie tai raštu informuoja medžioklės plotų naudotoją, kuris ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo informacijos gavimo turi pateikti patikslintą prašymą. Jei per nurodytą terminą medžioklės plotų naudotojas nepatikslina prašymo, jis netenka teisės į išmoką.
Medžiotojai turi užtikrinti, kad iš kiekvienos sumedžiotos šerno patelės būtų paimti kraujo mėginiai ir užpildyti šernų mėginių paėmimo aktai afrikiniam kiaulių marui, amžiui ir lyčiai nustatyti. Neteisingai paėmus mėginius ar blogai užpildžius prašymą arba aktą, išmoka už sumedžiotas šernų pateles nebus mokama.
Populiacijos gausa yra pagrindinis faktorius įvairioms ligoms plisti, gyvūnų užkečiamosios ligos ne išimtis. Mokslininkai teigia, kad veiksmingas šernų populiacijos reguliavimas leistų lokalizuoti ir sustabdyti afrikinio kiaulių maro plitimą. Kaip tik todėl šernų tankumas šalyse, kur pasireiškė ši pavojinga liga, turi būti minimalus arba neviršyti 0,5 šerno 1 kv. km.
Programa yra koofinansuojama Europos Komisijos.

VMVT informacija