Ashburn +27,1 °C Debesuota
Trečiadienis, 24 Lie 2024
Ashburn +27,1 °C Debesuota
Trečiadienis, 24 Lie 2024

2025 m. ES biudžete – daugiau lėšų Europos prioritetams

2024/06/21


Europos Komisija (EK) pasiūlė 199,7 mlrd. EUR 2025 m. metinį ES biudžetą. Biudžetą papildys maždaug 72 mlrd. EUR išmokų pagal priemonę „NextGenerationEU“. Šis didelis finansinis paketas padės ES įgyvendinti politinius prioritetus ir atspindėti pakeitimus, dėl kurių susitarta 2024 m. vasario mėn. atliekant daugiametės finansinės programos (DFP) laikotarpio vidurio tikslinimą.

2025 m. biudžeto projekte lėšos nukreipiamos ten, kur jos gali padaryti didžiausią poveikį bendradarbiaujant su ES valstybėmis narėmis bei mūsų partneriais visame pasaulyje ir pagal jų poreikius, kad Europa taptų atsparesnė ir labiau pasirengusi ateičiai ES piliečių ir įmonių labui. Tai bus daroma skatinant žaliąją ir skaitmeninę pertvarką, kuriant darbo vietas ir kartu stiprinant Europos strateginį savarankiškumą ir vaidmenį pasaulyje. Biudžetas padės remti pagrindines ypatingos svarbos technologijas pasitelkiant Europos strateginių technologijų platformą (STEP).

Atsižvelgiant į DFP laikotarpio vidurio tikslinimą, iš 2025 m. biudžeto projekte numatytų lėšų taip pat bus toliau teikiama parama Sirijos pabėgėliams Turkijoje ir platesniame regione, pietinėms kaimyninėms šalims, kuriose esama migracijos išorės aspekto, taip pat Vakarų Balkanams. Svarbiausia, kad bus teikiama stabili ir nuspėjama parama Ukrainai.

Komisija siūlo įvairiems ES prioritetams skirti šias sumas (įsipareigojimais):

 • 53,8 mlrd. EUR – bendrajai žemės ūkio politikai ir 0,9 mlrd. EUR – Europos jūrų reikalų, žvejybos ir akvakultūros fondui, t. y. Europos ūkininkams ir žvejams, taip pat žemės ūkio (maisto) produktų ir žuvininkystės sektorių atsparumui didinti ir krizių valdymui reikalingiems pajėgumams užtikrinti;
 • 49,2 mlrd. EUR – regioninei plėtrai ir sanglaudai, siekiant remti ekonominę, socialinę ir teritorinę sanglaudą, taip pat infrastruktūrai, kuri sudaro sąlygas žaliajai pertvarkai, ir Sąjungos prioritetiniams projektams;
 • 16,3 mlrd. EUR – mūsų partneriams ir interesams pasaulyje remti, iš jų 10,9 mlrd. EUR būtų skirta pagal Kaimynystės, vystymosi ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonę „Globali Europa“ (KVTBP „Globali Europa“), 2,2 mlrd. EUR – Pasirengimo narystei paramos priemonei (PNPP III) ir 0,5 mlrd. EUR – Vakarų Balkanų reformų ir ekonomikos augimo priemonei, o 1,9 mlrd. EUR – humanitarinei pagalbai (HUMA).
 • Dar 4,3 mlrd. EUR bus skirta dotacijoms pagal Ukrainos priemonę ir 10,9 mlrd. EUR paskoloms;
 • 13,5 mlrd. EUR – moksliniams tyrimams ir inovacijoms, didžioji dalis (12,7 mlrd. EUR) – Sąjungos pavyzdinei mokslinių tyrimų programai „Europos horizontas“. Į biudžeto projektą taip pat įtrauktas Europos lustų akto finansavimas pagal programą „Europos horizontas“ ir perskirstant lėšas iš kitų programų;
 • 4,6 mlrd. EUR – Europos strateginėms investicijoms, iš jų 2,8 mlrd. EUR – Europos infrastruktūros tinklų priemonei, siekiant gerinti tarpvalstybinę infrastruktūrą, 1,1 mlrd. EUR – Skaitmeninės Europos programai, siekiant formuoti Sąjungos skaitmeninę ateitį, ir 378 mln. EUR – programos „InvestEU“ pagrindiniams prioritetams: moksliniams tyrimams ir inovacijoms, dvejopai žaliajai ir skaitmeninei pertvarkai, sveikatos sektoriui ir strateginėms technologijoms;
 • 2,1 mlrd. EUR – su kosmosu susijusioms išlaidoms, daugiausia Europos kosmoso programai, pagal kurią bus telkiami Sąjungos veiksmai šioje strateginėje srityje;
 • 11,8 mlrd. EUR – atsparumui ir vertybėms: iš jų 5,2 mlrd. EUR – didėjančioms NGEU skolinimosi išlaidoms padengti, 4 mlrd. EUR – programai „Erasmus+“, siekiant suteikti žmonėms švietimo ir judumo galimybių, 352 mln. EUR – visos Europos menininkams ir kūrėjams remti ir 235 mln. EUR – teisingumui, teisėms ir vertybėms propaguoti;
 • 2,4 mlrd. EUR – aplinkos ir klimato politikai, didžioji dalis – 771 mln. EUR programai LIFE, klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie jos veiksmams remti, ir 1,5 mlrd. EUR Teisingos pertvarkos fondui, siekiant užtikrinti, kad žalioji pertvarka būtų palanki visiems;
 • 2,7 mlrd. EUR – mūsų sienų apsaugai, didžioji dalis – 1,4 mlrd. EUR Integruoto sienų valdymo fondui (ISVF) ir 997 mln. EUR (bendras ES įnašas) Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūrai (FRONTEX);
 • 2,1 mlrd. EUR – su migracija susijusioms išlaidoms pačioje ES, didžioji dalis – 1,9 mlrd. EUR migrantams ir prieglobsčio prašytojams remti, laikantis mūsų vertybių ir prioritetų;
 • 1,8 mlrd. EUR skirti gynybos uždaviniams spręsti, didžioji dalis – 1,4 mlrd. EUR pajėgumų plėtrai ir moksliniams tyrimams pagal Europos gynybos fondo (EGF) programą remti ir 244,5 mln. EUR kariniam mobilumui remti;
 • 977 mln. EUR – bendrosios rinkos veikimui užtikrinti, įskaitant 613 mln. EUR Bendrosios rinkos programai ir 205 mln. EUR – kovai su sukčiavimu, mokesčiams ir muitinei;
 • 583 mln. EUR – programai „ES – sveikatos labui“, siekiant visapusiškai patenkinti žmonių sveikatos poreikius, taip pat 203 mln. EUR – Sąjungos civilinės saugos mechanizmui („rescEU“), kad kilus krizei būtų galima greitai teikti operatyvinę pagalbą;
 • 784 mln. EUR – saugumui, iš jų 334 mln. EUR – Vidaus saugumo fondui (VSF), kuris kovos su terorizmu, radikalizacija, organizuotu nusikalstamumu ir kibernetiniais nusikaltimais;
 • 196 mln. EUR – saugiam palydoviniam ryšiui pagal naująją Sąjungos saugaus junglumo programą.

2025 m. biudžeto projektas yra 2020 m. pabaigoje priimto ir 2024 m. vasario mėn. iš dalies pakeisto Sąjungos ilgalaikio biudžeto (ir jo vėlesnių techninių patikslinimų) dalis ir juo siekiama ilgalaikio biudžeto prioritetus paversti konkrečiais metiniais rezultatais.

Biudžeto valdymo institucija 2025 m. metinį biudžetą turės oficialiai patvirtinti iki metų pabaigos.

 

EK informacija

Dalintis