Ashburn +9,1 °C Mažai debesuota
Ketvirtadienis, 25 Bal 2024
Ashburn +9,1 °C Mažai debesuota
Ketvirtadienis, 25 Bal 2024


Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

 

Nuo balandžio 2 d. VVG kviečiamos kreiptis dėl paramos sumaniesiems kaimams

2024/03/29


Nuo balandžio 2 d. iki gegužės 31 d. šalies vietos veiklos grupės (VVG) galės teikti Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) sumaniųjų kaimų strategijas pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano (SP) intervencinės priemonės „Sumanieji kaimai“ įgyvendinimo taisykles.

Sumanieji kaimai – tai socialinės ekonominės sistemos, kurių vystymusi suinteresuoti vietos gyventojai, siekdami padidinti kaimo vietovių patrauklumą ir gyvenimo kokybę, remdamiesi vietos stipriosiomis pusėmis ir galimybėmis, užtikrindami kuo platesnį kaimo gyventojų įsitraukimą ir bendradarbiavimą, kasdieninėje savo veikloje naudodami skaitmenines ir kitas technologijas, priima ir įgyvendina inovatyvius, į sisteminius pokyčius orientuotus sprendimus, grindžiamus bendru poreikių supratimu ir veiksmų seka, nukreipta į aiškų specifinį vietos tikslą.

Remiama veikla

Pagal priemonę „Sumanieji kaimai“ remiamos VVG ir VVG partnerės (kai taikoma) inicijuojamos strategijos, kuriomis siekiama nukreipti turimus kaimo išteklius pagrindinėms kaimo problemoms spręsti bei kuriomis kuriami sumanūs kaimai. Strategija įgyvendinama kaip skėtinis projektas, kurį sudaro bendra strategija ir atskiri, vienos arba įvairios veiklos pobūdžių projektai, savarankiškai parengti projektų vykdytojų ir inicijuoti bei įgyvendinami Strategijos teritorijoje. Kartu remiama VVG ir VVG partnerės veikla, susijusi su strategijos vystymo, valdymo ir koordinavimo, projektų vykdytojų įtraukimo ir aktyvinimo, skatinimo bendradarbiauti veiklomis.

Galimi pareiškėjai ir pagrindiniai reikalavimai pareiškėjui

Dėl paramos besikreipiančios VVG ir VVG partnerės turi turėti Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) patvirtintą kaimo vietovių vietos plėtros strategiją (VPS) pagal SP intervencinę priemonę „Bendruomenių inicijuota vietos plėtra (LEADER)“, bei turi atitikti bendrąsias ir specialiąsias tinkamumo sąlygas ir reikalavimus sumanių kaimų Strategijai.

Primintina, jog paraiškos pagal SP intervencinę priemonę „Bendruomenių inicijuota vietos plėtra (LEADER)“ NMA buvo renkamos 2023 m. kovo–gegužės mėnesiais, o jau lapkritį ŽŪM patvirtino 49 VVG pateiktas VPS. Po sprendimo skirti paramą VVG tapo paramos VPS vykdytojomis. Visos šios VVG galės kreiptis paramos ir pagal SP Intervencinę priemonę „Sumanieji kaimai“.

VVG ir VVG partnerės turi atitikti įgyvendinimo taisyklėse nustatytas tinkamumo sąlygas ir reikalavimus gauti paramą ir atitiktį jiems privalės užtikrinti viso strategijos įgyvendinimo laikotarpio metu.

VVG ir VVG partnerė turi turėti strategijos administravimo, metodinius ir finansų valdymo gebėjimus įgyvendinti strategiją ir administruoti viešąsias lėšas. VVG turi suformuoti atskirą Strategijos administravimo darbuotojų komandą, atitinkančią sąlygas, nurodytas Fiksuotosios normos Sumaniųjų kaimų strategijų administravimo išlaidoms apmokėti nustatymo ir taikymo tvarkos apraše (Įgyvendinimo taisyklių 3 priedas), arba aiškiai paskirstyti Strategijos administravimo funkcijas turimiems darbuotojams, išskirdama darbuotojo darbo su Strategija laiką, funkcijas, užduotis ir užtikrindama apskaitą.

Atitinkamai vietos veiklos grupėms projektus galės teikti fiziniai ir juridiniai asmenys, savivaldybių administracijos, savivaldybių tarybų įsteigti juridiniai asmenys, mokslo ir mokymo įstaigos, atitinkantys įgyvendinimo taisyklėse nustatytus reikalavimus.

Reikalavimai strategijai ir projektui

Strategija turi būti įgyvendinamas specialusis tikslas – skatinti užimtumą, augimą, lyčių lygybę, įskaitant moterų dalyvavimą ūkininkavimo veikloje, socialinę įtrauktį ir vietos plėtrą kaimo vietovėse, įskaitant žiedinę bioekonomiką ir tvarią miškininkystę.

Taip pat strategija turi būti prisidedama prie žemės ūkio ir kaimo vietovių modernizavimo puoselėjant žinias, inovacijas bei skaitmenizavimo galimybes ir dalijantis jomis žemės ūkio sektoriuje bei kaimo vietovėse, ir skatinant ūkininkus jomis naudotis, sudarant geresnes galimybes naudotis moksliniais tyrimais, inovacijomis, žinių mainais ir mokymu.

Strategija turi būti įgyvendinama aiškiai apibrėžtoje, vientisoje VVG ir VVG partnerės (kai taikoma) atstovaujamoje teritorijoje, kuri gali nesutapti su teritorinio administracinio vieneto ribomis. Strategija ir projektai turi būti įgyvendinami kaimo vietovėje – viensėdyje, kaime, miestelyje, mieste ar kitoje gyvenamojoje vietovėje, kurios gyventojų skaičius neviršija 6 tūkst. Strategijos įgyvendinimas gali apimti ir kelias kaimo vietoves, atitinkančias nustatytus reikalavimus.

Projektas – teikiamos strategijos sudėtinė dalis. VVG turės savarankiškai atrinkti projektus, atitinkančius strategijos tikslus ir prisidedančius prie jų įgyvendinimo. Tinkamumo sąlygos, taikomos projektams, aprašyti įgyvendinimo taisyklių 59-73 p.

Paramos dydis

Sumanių kaimų strategijoms šio kvietimo metu yra numatoma skirti 8 000 000 Eur.

Kai paraišką strategijai įgyvendinti teikia viena VVG, didžiausia paramos suma gali sudaryti iki 500 000 Eur. Kai įgyvendinant strategiją bendradarbiavimo principu dalyvauja 2 VVG – iki 600 000 Eur, kai 3 ir daugiau VVG – iki 700 000 Eur. Į didžiausią iki 700 000 Eur paramos sumą, neįtraukiant strategijos vykdytojos partnerių, gali pretenduoti VVG, kurios veiklos teritorijoje gyventojų skaičius yra didesnis kaip 40 000 gyventojų. Taip pat remiantis nustatyta tvarka finansuojamos strategijos administravimo išlaidos.

Pagal strategiją remiamam vienam projektui didžiausia numatyta suma – 200 000 Eur. Finansuojama iki 85-40 proc., priklausomai nuo projekto pobūdžio, tinkamų finansuoti išlaidų.

Tinkamos išlaidos

 • naujų įrenginių ir (ar) įrangos (įskaitant techniką) pirkimo arba išperkamosios nuomos išlaidos, neviršijančios šio turto rinkos vertės, kompiuterių programinės įrangos, skirtos įsigyjamos įrangos ar technologinio proceso valdymui, pirkimas, įskaitant transporto priemonių įsigijimą, kurios skirtos socialinėms paslaugoms teikti, ir ši transporto priemonė yra būtina pagrindinėms projekto veikloms vykdyti;
 • darbų ir paslaugų įsigijimas;
 • naujų priemonių ir prekių, kurios bus sunaudojamos projekto įgyvendinimo metu, ir paslaugų, kurios bus suteikiamos projekto įgyvendinimo metu, įsigijimas;
 • projekto bendrosios išlaidos;
 • PVM, kurio projekto vykdytojas pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymą neturi ar negalėtų turėti galimybės įtraukti į PVM atskaitą, yra tinkamas finansuoti iš paramos lėšų.

Atrankos kriterijai

Vertinant strategijos pridėtinę vertę (kokybę) taikomi atrankos kriterijai, o už atitiktį jiems suteikiamas atitinkamas balų skaičius. Pateikiame strategijos atrankos kriterijus:

 1. Strategija siekiama BŽŪP SP 8 tikslo – didžiausias galimas balų skaičius – 25 balai:
 • Strategija sudaromos sąlygos skatinti kaimo gyventojų ir kaimo bendruomenių verslo iniciatyvas, didinti kaimo gyventojų užimtumą diegiant skaitmeninius sprendimus ir (arba) IT technologijas – suteikiama 10 balų.
 • Strategija sudaromos sąlygos didinti kaimo gyventojų socialinę įtrauktį, socialines inovacijas, diegiant skaitmeninius sprendimus ir (arba) IT technologijas, sprendžiant kaimo vietovei aktualias problemas (socialinių ir (arba) viešųjų paslaugų prieinamumo skaitmeninimas ir (arba) IT panaudojimas) – suteikiama 15 balų.
 1. Partnerystės mastas ir įvairovė (projektų vykdytojų įsitraukimas pagrįstas konkrečiais projektų elementais (veiklomis) – didžiausias galimas balų skaičius – 30 balų:
 • strategija įgyvendinama su ne mažiau kaip trimis skirtingų sektorių projektų vykdytojais. Strategijoje dalyvauja nevyriausybinių organizacijų, savivaldybių ir verslo (įskaitant žemės ūkio verslą) sektorių atstovai – suteikiama 10 balų;
 • strategija įgyvendinama dviejų ir daugiau VVG – suteikiama 10 balų;
 • strategijai įgyvendinti pasitelkiami papildomi ekonominiai ir (arba) intelektiniai ištekliai (fizinio arba juridinio asmens (išskyrus biudžetines įstaigas) piniginės lėšos, pastatai, įrenginiai, transporto priemonės ir pan.) ir (arba) intelektinis kapitalas) – suteikiama 10 balų.
 1. Projekto vykdytojas yra (arba Strategijoje dalyvauja kaip paslaugos teikėjas) mokslo ir (arba) mokymo įstaiga, kuri turimomis mokslo žiniomis ir kompetencijomis prisideda prie Strategijos veiklos ir (arba) pasiūlo konkrečius, praktinius problemų, iššūkių sprendimo modelius ar būdus – 5 balai.
 2. Jaunimo įtraukimas. Bent vienas projekto vykdytojas strategijos pateikimo dieną yra jaunas žmogus iki 29 metų (įskaitytinai) ir (arba) Strategija skirta kurti ar plėtoti paslaugas jaunimui iki 29 metų (įskaitytinai) – 5 balai.
 3. Strategijoje kuriamos ir (arba) plėtojamos viešosios paslaugos, išskyrus biudžetinių įstaigų teikiamas paslaugas – 15 balų.
 4. Aplinkosaugos Strategija – 20 balų.

Didžiausia galima balų suma – 100. Privalomasis mažiausias strategijos pridėtinės vertės (kokybės) atrankos balų skaičius – 60 balų. Jeigu strategijos pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo metu nustatoma, kad strategija nesurinko privalomojo mažiausio 60 balų skaičiaus, strategija atmetama.

Strategijų teikimas

VVG ir VVG partnerė (kai taikoma) pagal projektų vykdytojų pateiktus projektus parengia strategiją, sukomplektuoja projektų vykdytojų pateiktus projektus ir teikia juos NMA.

Strategija su kitais reikalaujamais priedais NMA teikiama pasirašyta kvalifikuotu elektroniniu parašu, siunčiant el. paštu paraiskos@nma.lt arba naudojantis ŽŪMIS pranešimų siuntimo funkcionalumu (ŽŪMIS meniu punktas „Pranešimai“). Kitu būdu paraiškos, strategija su integruotais projektų vykdytojų projektais ir kiti reikalaujami dokumentai nepriimami. Strategija ir prašomi dokumentai turi būti pateikti ne vėliau kaip iki kvietimo teikti strategijas paskutinės dienos 24 valandos.

 

123rf nuotr.

Dalintis

Advertisement

Advertisement

2024/04/25

Buvęs miestietis žemės ūkyje – kaip žuvis vandenyje

Kėdainių r. Vermenos žemės ūkio bendrovės (ŽŪB) karvės – vienos produktyviausių šalyje. Per dieną duoda vidutiniškai po 34 litrus pieno. „Karvė gali suėsti daug kokybiško pašaro, tačiau neduos daug baltyming...
2024/04/25

Radviliškio rajone statys „Agrokoncerno“ fermų kompleksą – darbų vertė 52,6 mln. eurų

Tvarios miestų ir infrastruktūros plėtros bendrovė „YIT Lietuva“ Radviliškio rajone, Bebrujų kaime, statys modernų 52,6 mln. eurų vertės „Agrokoncerno grupės“ karvių fermų kompleksą. 53 ha ploto sklype plėtojamas kom...
2024/04/25

Vidmantas Janulevičius. Kad Rusija mūsų nepultų

Savaitgalį džiaugėmės, kad JAV Atstovų Rūmai pritarė milijardinei paramai Rusijos užpultai Ukrainai. Nepaprastai svarbus momentas Ukrainai. Ir nors skeptikai vis tiek kabinėjasi prie paramos teikimo formos, bet ne skeptikai galų gale priima pasaul...
2024/04/25

Minint Vaistinių augalų sektoriaus šimtmetį, atidaryta paroda VDU Botanikos sodo parke

Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Botanikos sodo Vaistinių augalų skyrius šiemet švenčia savo šimtąsias metines. Minint šią progą, sodo parkas pasipuošė istorinių nuotraukų ir dokumentų paroda, kurioje peržvelg...
2024/04/25

Darbštūs žemaičiai po išbandymų nepasidavė

Šilalės r. Burkėnų k. ūkininkaujančių Loretos ir Vytauto Šacauskų ūkininkavimo patirtį bene geriausiai apibūdintų žinomas posakis – kai užsidaro durys, atsiveria langas. Susidūrę su sunkumais, užsispyrę darbštūs žemaičia...
2024/04/25

Panevėžio veterinarijos tarnybai gresia pardavimas

Panevėžys (JP.lt). Pažagieniuose ruošiamasi parduoti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) Panevėžio departamento patalpas. Bus pardavinėjami keli pastatai. Kol kas aukcionas nepaskelbtas, bet VMVT Panevėžio departamento darbu...
2024/04/25

Aktualūs pakeitimai dalyvaujantiems agrarinės aplinkosaugos priemonėje

Žemės ūkio ministro balandžio 22 d. įsakymu pakeistos Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ įgyvendinimo taisyklės.
2024/04/25

Europos Parlamentas supaprastino žemės ūkio politikos reikalavimus

Trečiadienį europarlamentarai patikslino ES bendrosios žemės ūkio politikos nuostatas, kurios sumažina administracinę naštą žemdirbiams ir leidžia lanksčiau taikyti taisykles.
2024/04/25

Topinambų gumbai rūgsta stiklainiuose, o lapai džiūsta arbatėlėms

Iš tiesų džiugu, kai atsiranda į užsienio šalis išvykusių ir ten ilgokai gyvenančių lietuvių, kurie prisipažįsta: „Kai gyvenau Lietuvoje, skaičiau „Ūkininko patarėją“. Viena iš jų – Austrijoje, T...