Bendruomenės kova prieš ministeriją – pergalinga, bet bevaisė

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas padėjo tašką beveik trejus metus trukusiame Barzdų bendruomenės centro ginče su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM) – bendruomenei pavyko įrodyti, jog ministerijos sudaryta atrankos komisija bendruomenių projektams lėšas skirstė neteisingai. Teismo nutartis galutinė ir neskundžiama, tačiau pinigų projektui įgyvendinti bendruomenė nebesitiki. Ir nors pergalė naudos barzdiškiams neatnešė, išdidūs zanavykai parodė, jog ne visos kaimo bendruomenės nulenkusios galvas susitaiko su joms numestais trupiniais.

Bendruomenė pasijuto apgauta

2016-uosius paskelbus Bendruomenių metais, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija bendruomeninei veiklai stiprinti skyrė 2,5 mln. eurų, o šiems pinigams skirstyti paskelbė projektų finansavimo konkursą. Šakių savivaldybės Barzdų kaimo bendruomenė šiam konkursui pateikė projektą „Barzdų seniūnijos bendruomenės centro veiklos stiprinimas“ – prašė skirti 11 998,50 Eur vietos gyventojų užimtumą skatinantiems ir bendruomenės valdymo komandos mokymams, socialinių bendruomenės narių įgūdžiams ir instituciniam bendradarbiavimui stiprinti, viešąjai erdvei ir aplinkai gerinti.

Paprasčiau sakant, bendruomenės centro tarybos narės buvo suplanavusios mokyklos stadione pastatyti tris lauko treniruoklius, aplinką papuošti medeliais ir krūmais, rengti mokymus bendruomenės nariams, o kaimo vaikus pakviesti į 2 dienų socialinių įgūdžių stovyklą.

Pasibaigus konkursui, ministerija pranešė, kad projektas surinko 62 balus iš 80 galimų ir jam finansuoti skiriama 1 049 eurai: 486 Eur skiriami augalams, 32 Eur – cementui įsigyti, o 531 Eur – projekto viešinimui.

Surinkusiam 62 balus Barzdų seniūnijos bendruomenės centro projektui įgyvendinti, ministerija skyrė 1 049 Eur, kai mažiausiai, tik 54,5 balo surinkusiai kitai bendruomenei paskirtas 5 061  Eur finansavimas, o 55 balus surinkusi bendruomenė projektui įgyvendinti gavo 10 114 Eur. Dar įdomiau, kad 60,5 balo surinkusiam projektui ministerijos komisija skyrė 11 900 Eur. Taigi atrodo, kad balai, kuriais vertintos projektuose numatytos veiklos, nieko nelėmė, nors tai turėjo būti pagrindinis kriterijus skirstant finansavimą.

Barzdų bendruomenės centro pirmininkė Ilona Leleivienė tuo metu „Ūkininko patarėjui“ sakė, jog visi tarybos nariai pasijuto apgauti ir vieningai nutarė, kad reikia ieškoti teisybės. Skundas ministerijai nepadėjo: barzdiškiai sužinojo tik tiek, kad jų paraišką vertino du garbingi ekspertai. Vienas pasiūlė skirti 1 049 Eur, antras – 7 124,9 Eur. Socialinės apsaugos ir darbo ministrės sudaryta komisija nusprendė skirti mažiausią sumą, kad finansuotų kuo daugiau bendruomenių projektų. Viltį bendruomenei suteikė Vyriausioji administracinių ginčų komisija, pripažinusi, kad Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sprendimas skirti Barzdų seniūnijos bendruomenės centro projektui 1 049 Eur priimtas pažeidus paraiškos vertinimo procedūras bei nepagrįstas tinkamai nustatytais faktais. Komisija panaikino vieną Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerės pasirašyto įsakymo eilutę ir pareikalavo iš naujo įvertinti Barzdų seniūnijos bendruomenės centro pateiktą paraišką ir priimti pagrįstą sprendimą.

Prašė tikslinti, bet pamiršo įvertinti

Tokia buvo pradžia, apie kurią jau pasakojome 2016–ųjų rugsėjį („Ūkininko patarėjas“, Nr. 104). Nuo tada Barzdų bendruomenė gyvena tarsi teismų maratone.  Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos sprendimas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos valdininkų sąžinės nepabudino. Iš naujo „įvertinę“ projekto finansavimo paraišką, ministerijos klerkai nusprendė, kad per likusius keturis mėnesius bendruomenė viso projekto įgyvendinti nespės, todėl galima finansuoti tik dalį projekto – skyrė 2 269 Eur. Barzdų bendruomenės centras nutarė nepasiduoti: jų nuomone, neteisinga ir neobjektyvu, kad ta pati komisija vertino paraišką, todėl prašė Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos įpareigoti ministeriją pripažinti, kad projektas tinkamas finansuoti ir skirti jam visą prašomą sumą – 11 998,5 Eur. Tačiau,  komisijos nuomone, vien tik aplinkybė, kad tos pačios sudėties komisija pakartotinai vertino paraišką, nėra pagrindas abejoti komisijos nešališkumu ar kompetencija.

Po tokio sprendimo Barzdų bendruomenės ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ginčas persikėlė į Vilniaus apygardos administracinį teismą, kuris į projektų vertinimo procedūras pažvelgė atidžiau ir bendruomenės argumentus dėl būtinybės pasitelkti ekspertus pripažino pagrįstais.

Pasirodo, kad ministerija  2016 m. vasario 29 d. raštu pasiūlė patikslinti projekto finansavimo paraišką, siekiant atsakyti į nepriklausomiems ekspertams iškilusius klausimus. Bendruomenė, kaip ir buvo prašoma, iki kovo 2 d. parteikė patikslintus duomenis, tačiau ekspertai jų nevertino. Dėl to ir kilo visos problemos, atvedusios bendruomenę į teismą.

„Administracinė procedūra yra ydinga, nes Atrankos komisija pervertino pareiškėjo pateiktus papildomus duomenis, kurie nebuvo pateikti ir įvertinti nepriklausomų ekspertų. Atrankos komisija turi teisę vertinti projektus, tačiau pareiškėjui pateikus papildomus duomenis dėl ekspertams kilusių neaiškumų, pati Atrankos komisija neturėjo teisės šių dokumentų vertinti ir priimti protokolinį sprendimą“, – rašoma Vilniaus apygardos administracinio teismo dokumentuose.

Teismas pripažino pagrįstus bendruomenės argumentus, kad Atrankos komisija, įpareigota iš naujo įvertinti projektą, neteisėtai pasielgė, skirdama finansavimą likusiems 4 mėnesiams. Tik pasitelkusi nepriklausomus ekspertus, Atrankos komisija galėjo tinkamai įvertinti projekto finansavimą ir nustačiusi, ar sąmatoje nurodytos išlaidos yra tiesiogiai susijusios su projekte numatytomis veiklomis bei būtinos projektui vykdyti, pagrįstos projekto įgyvendinimo eiga ir planu, išlaidų pobūdžiu ir kiekiu, skirti finansavimą.

Ministerijos argumentai, kad projekto finansavimas baigėsi 2016 m. gruodžio 31 d. ir kad 2017 metais finansavimas tam nėra numatytas, negali varžyti pareiškėjo teisių dalyvauti konkurse siekiant baigti pradėtą įgyvendinti projektą ir gauti atitinkamą finansavimą. Tuo labiau, kad bendruomenės paraiškoje buvo nurodyta, jog projekto įgyvendinimas padės sumažinti kaimų tuštėjimą, užtikrinti miestelio gyventojų užimtumą ir sustabdyti miestelio senėjimą, akcentuojama projekto svarba miestelio jaunimui, bendruomenės nariams.

Sprendžia ne komisija, o kancleris?

Nors pirmosios instancijos teismo sprendimas ir buvo palankus Barzdų bendruomenei, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija jį apskundė.

Ministerijos teisininkai įrodinėjo, kad ne ekspertai, o atrankos komisija atlieka paraiškų bei kartu su jomis pateiktų dokumentų vertinimą. Ekspertų pasitelkimas vertinant projektus nėra privalomas, nes nuostatai nurodo, kad veiksmus, susijusius su projektų vertinimu, atlieka atrankos komisija, o ekspertų vertinimas yra tik rekomendacinio pobūdžio. Dar gražiau: netgi projektų atrankos komisijos siūlymai ministerijos kancleriui yra rekomendacinio pobūdžio, nes būtent ministerijos kancleris, o ne ekspertai ar atrankos komisija priima galutinį sprendimą finansuoti projektus.

Be to, ministerijos teisininkų įsitikinimu, pasibaigus Bendruomenių metams nėra prasmės įgyvendinti Barzdų bendruomenės projekto. Jis turėjo būti įgyvendintas iki 2016 m. gruodžio 31 d., todėl tą patį projektą įgyvendinant 2018 metais, tikslas nebūtų pasiektas, nes projekto veiklos būtų įgyvendinamos kitu negu suplanuota metu. Bendruomenės centro projektas nėra pradėtas įgyvendinti, kadangi iki šiol nėra sudaryta valstybės biudžeto naudojimo sutartis.

Ministerijos argumentai – niekiniai

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas konstatavo, jog ginčas šioje byloje kilo dėl SADM kanclerio potvarkio, kuriuo Barzdų bendruomenės centro projektui finansuoti vietoje 11 998,50 Eur skirta 2 269 Eur suma, teisėtumo ir pagrįstumo. Ministerijos apeliaciniame skunde teisėjų kolegija nerado argumentų, kuriais remiantis reikėtų pirmosios instancijos teismo ištirtus įrodymus vertinti iš naujo.

Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad jau Vyriausioji administracinių ginčų komisija  buvo nurodžiusi, kad pirminis bendruomenės centro paraiškos vertinimas buvo neteisėtas bei nepagrįstas, nes ekspertams vertinti nebuvo perduoti papildomai pateikti paaiškinimai ir paraiškos duomenų patikslinimai. Į tai nebuvo atsižvelgta ir atliekant pakartotinį paraiškos vertinimą.

Būtent nepriklausomiems ekspertams yra suteikti įgaliojimai, vadovaujantis nustatytais kriterijais, įvertinti pateikto projekto išlaidų pagrįstumą ir reikalingumą, sąsają su veiklomis, taip pat sąmatos aiškumą ir detalumą.

„Tai, kad ekspertų išvados yra rekomendacinio pobūdžio, nesuteikia atrankos komisijai diskrecijos tokio vertinimo atsisakyti ir (ar) jį atlikti pačiai, nes įgalinimai pildyti Nuostatų 2 priede nustatytos formos anketas yra suteikti nepriklausomiems ekspertams, o ne atrankos komisijai. Aplinkybė, kad vertinant bendruomenės centro Paraiškos tinkamumą finansuoti nebuvo atlikta viena iš pagrindinių objektyvų ir visapusišką projekto įvertinimą turėjusių užtikrinti procedūrų, kurios pagrindu Atrankos komisija vėliau galėtų Ministerijos kancleriui teikti su tuo susijusius pasiūlymus, yra pakankama Ministerijos kanclerio Potvarkį dėl projektui skiriamo finansavimo pripažinti neteisėtu ir nepagrįstu. Tik nepriklausomam ekspertui (-ams) pateikus išvadas dėl Paraiškoje nurodytų veiklų, atrankos komisija galės pateikti savo siūlymus dėl projekto finansavimo, o Ministerijos kancleris – priimti dėl to galutinį sprendimą“, – rašoma neskundžiamoje Lietuvos vyriausiasis administracinis teismo nutartyje.

Likus galioti pirmos instancijos teismo sprendimui, SADM turės iš naujo kviesti ekspertus, vertinti Barzdų bendruomenės centro projekto finansavimo paraišką ir skirti finansavimą projektui  įgyvendinti.

„Teismo sprendimas įsigaliojo prieš du mėnesius, bet kol kas jokių žinių iš ministerijos nesulaukėme. Suprantu, kad dabar Socialinės apsaugos ir darbo ministerija pinigų bendruomenių projektams neturi, todėl iš karto buvome pasiruošę deryboms. Bet tyla verčia manyti, jog ministerija nenusiteikusi įvykdyti teismo sprendimo, todėl gali būti, kad teks prašyti vykdomo rašto ir kreiptis į antstolius“, – „Ūkininko patarėjui“ sakė Barzdų bendruomenės centro pirmininkė I. Leleivienė.

Pavyzdys visai Lietuvai

Per tą laiką, kol vyko teismai, barzdiškiai galėjo įgyvendinti ne vieną ir ne du projektus. Ir nors jie nesėdėjo sudėję rankų, akivaizdu, jog teismai sugaišino nemažai laiko ir pareikalavo daugybės moralinių pastangų. Ar jos atsipirks – dar klausimas.

„Iš principo siekėme teisingumo, norėjome parodyti, kad kaime gyvenantys žmonės moka ir skaityti, ir rašyti, ir skaičiuoti. Esame mąstantys savo šalies piliečiai, todėl labai negerai, kad atsakingas pareigas užimantys žmonės į mūsų parengtus projektus, tai, ką darome dėl savo kaimų, žiūri atsainiai“, – tvirtina I. Leleivienė. Barzdų bendruomenės centro nariai neseniai ją dar trejiems metams išsirinko savo lydere.

Faktas tai, kad Barzdų bendruomenės centras – kol kas vienintelis, ryžęsis iki galo kovoti su valstybės institucijomis, nesąžiningai atlikusiomis savo pareigas. Ir kad netrūkstant atkaklumo, įmanoma įrodyti, jog projektų vertinimas ne visada atliekamas sąžiningai pagal institucijų parengtus nuostatus ir taisykles.

Todėl Barzdų bendruomenės centro laimėtas mūšis gali būti pavyzdžiu visoms dėl projektų vertinimo teisingumo abejojančioms kaimo bendruomenėms.

Daiva BARTKIENĖ

ŪP korespondentė