Renovacijos investicijų planų rengimo naujovės

Aplinkos ministerijos pavedimu atliktas renovacijos investicijų planų patikrinimas parodė, kad ne visi planai parengiami tinkamai, kartais neišvengiama klaidų. Šiandien, kovo 31 d., Būsto energijos taupymo agentūroje vyko susitikimas su investicijų planų rengėjais. Jiems pristatytos patikrintų investicijų planų klaidos ir paaiškinta, kaip jas taisyti. Susirinkusiesiems taip pat pristatyti investicijų planų rengimo tvarkos aprašo pakeitimai, kuriais siekiama gerinti jų kokybę.
Susitikime dalyvaus Aplinkos ministerijos, Būsto energijos taupymo agentūros, UAB „Projektų ekspertizės“, Statybos produkcijos sertifikavimo centro atstovai.
Pagrindiniai trūkumai, kurie pastebėti atlikus pastatų energinio naudingumo sertifikavimo darbų patikrinimus, yra neteisingi pastatų (jų dalių) plotų nustatymai. Pastebėta, kad kai kuriuose projektuose neatitinka faktinis ir plane nurodytas langų ir durų skaičius.
„Reaguojame į patikrinimo išvadas, suprantame, kad klysti yra žmogiška, tačiau negalime leisti klaidoms kartotis. Atsižvelgdami į investicijų planų tikrintojų pasiūlymus parengėme šių planų rengimo tvarkos pakeitimus. Tai paskatins dirbti atsakingiau“, – sakė aplinkos viceministrė Daiva Matonienė.
Investicijų planų rengimo tvarkos aprašas papildytas ir sugriežtintas nustatant reikalavimus daugiau darbų atlikti vertinant faktinius pastato duomenis, fiksuoti modernizuojamo namo trūkumus, atlikti detalesnius skaičiavimus. Investicijų planų rengimo naujovės:
1)      Investicijų plano formoje turės būti nurodyta pastato schema (planas, fasadas, stogo planas).
2)      Rengėjas investicijų plane turės pateikti naudotų norminių dokumentų sąrašą ir nuorodas į šiuos dokumentus.
3)      Investicijų poreikio skaičiavimuose bus privalu naudotis statinių statybos skaičiuojamųjų kainų ekonominiais rodikliais pastatų rekonstravimui ir pateikti nuorodas į konkrečius „Sistelos“ normatyvus.
4)      Fotofiksacijoje planų rengėjai turės būtinai pateikti modernizuojamo gyvenamojo namo konstrukcijų ir inžinerinių sistemų defektų nuotraukas.
5)      Gyvenamojo namo konstrukcijų ir inžinerinių sistemų apžiūros aktas, kurį rengia įmonė, atsakinga už priežiūrą, turi būti informatyvus, su defektų ar neatitikčių nuorodomis į konkrečius reglamentų punktus.
6)     Siekiant išvengti klaidų, investiciniuose projektuose būtina daugiau dėmesio skirti ir daugiau tikrinti pastatų plotus. Atliekant natūrinius matavimus ir vizualinę apžiūrą vietoje, turės dalyvauti savivaldybės programos įgyvendinimo administratorius arba bendrojo naudojimo objektų valdytojas (jo paskirtas atstovas). Jis taip pat turės pasirašyti vizualinės apžiūros aktus.
7)      Įvesta prievolė pastatų energingo naudingumo sertifikavimo ekspertams išduoti pastato energingo naudingumo sertifikatus tik įvertinus faktinius pastato (jo dalies) duomenis.
8)      Projektų rengimo tvarkos apraše turės būti detalizuota skaičiavimo tvarka investicijų atsipirkimo laikui.
9)      Planuojami darbų kiekiai turės būti nustatomi atliekant matavimus vietoje.
10)  Numatomas atrankinis investicijų planų tikrinimas.
Siekiant kuo geresnės darbų kokybės numatytas sistemines klaidas rengiant investicijų planus darančių investicijų planų rengėjų viešinimas. Tokių pažeidėjų duomenys bus skelbiami VšĮ „Būsto energijos taupymo agentūros“ ir Aplinkos ministerijos internetinėse svetainėse.
Už veiklos kokybės pažeidimus ekspertams taikomos atestatų galiojimo sustabdymo arba atestatų galiojimo panaikinimo priemonės. Nuo šiol investicijų planų rengėjams ir ekspertams taip pat bus nustatyta prievolė pavyzdinėje sutartyje ištaisyti investicijų plano ar sertifikato klaidas ir trūkumus rengėjo lėšomis. Neištaisius nustatytų trūkumų per užsakovo nustatytą terminą, užsakovas galės pareikalauti sumokėti 2 000 litų baudą.