Ashburn +23,2 °C Nedidelis lietus
Penktadienis, 12 Lie 2024
Ashburn +23,2 °C Nedidelis lietus
Penktadienis, 12 Lie 2024

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

 

Parama norintiems įveisti mišką

2024/06/27


Nuo liepos 1 d. iki rugpjūčio 30 d. Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) kviečia kreiptis paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Miško veisimas“.

Šiam paraiškų priėmimui skirta 8,98 mln. Eur paramos lėšų.

Paramos gali kreiptis juridiniai ir ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus fiziniai asmenys, kuriems želdintina žemė, planuojama apželdinti mišku, priklauso nuosavybės teise, ir savivaldybės, kurios tokią žemę valdo pasitikėjimo teise.

Pagal priemonę remiama veikla:

  • miško veisimas (vienkartinė kompensacinė išmoka), įskaitant paskelbus ekstremalią situaciją įveistam, bet ekstremaliojo įvykio pirmaisiais želdinių ar žėlinių auginimo metais pažeistam miškui atsodinti teikiamą miško įveisimo išmokos dalį, proporcingą atsodinamų sodmenų kiekiui;
  • įveisto miško priežiūra, apsauga ir ugdymas (12 m. mokama kasmetinė kompensacinė išmoka).

Pareiškėjai, kurių paramos paraiškos patvirtintos gauti paramą, privalo mišką įveisti per 2 artimiausius miško želdinimo sezonus (rudens sezoną iki lapkričio 1 d., pavasario sezoną iki liepos 1 d.) nuo paramos paraiškos pateikimo dienos, bet ne vėliau kaip iki 2025 m. liepos 1 d. Miškas pagal tą patį projektą turi būti įveistas vieno (to paties) miško želdinimo sezono metu.

Reikalavimai gauti paramą

Pareiškėjas laikomas tinkamu gauti paramą, jei atitinka tinkamumo gauti paramą sąlygas bei reikalavimus. Privalomas mažiausias paramos paraiškų atrankos balų skaičius yra 30 balų.

Norint gauti paramą, privaloma pateikti miško želdinimo ir žėlimo projektą, kuris atitinka Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų reikalavimus ir yra patvirtintas Valstybinės miškų tarnybos direktoriaus įgalioto asmens (kai miškas veisiamas privačioje žemėje) arba valstybinių miškų valdytojo įgalioto asmens (kai miškas veisiamas valstybinėje žemėje).

Projektas turi būti parengtas taip:

  • želdinių rūšinėje sudėtyje būtų ne mažiau kaip 10 proc. lapuočių medžių rūšių (t. y. rūšinės sudėties formulėje turi būti ne mažiau kaip 1 dalis lapuočių medžių rūšių);
  • želdinių rūšinės sudėties formulėje būtų ne daugiau kaip 6 dalys ąžuolų ar 4 dalys liepų;
  • parengtas vienam kadastriniam ar taksaciniam miško sklypui ar jo daliai (išskyrus atvejį, kai miškas veisiamas keliuose kadastriniuose ar taksaciniuose miško sklypuose, besiribojančiuose vienas su kitu);
  • parengtas vienai miško želdinių rūšinei sudėčiai;
  • sodinami tik vietinės kilmės rūšių medžiai (išskyrus greitai augančių rūšių medžių, kurių kilmės rajonai nenustatyti, plantacinius želdinius), kurių kilmė pagrindžiama kilmės dokumentais.

Paramos dydis

Vienkartinė miško įveisimo, taip pat kasmetinės priežiūros, apsaugos ir ugdymo išmokos apskaičiuojamos kiekvieno projekto atskirai, priklausomai nuo veisiamų želdinių rūšinės sudėties, pagal priemonės įgyvendinimo taisyklių 2 priedo lentelėje pateiktus atskirų želdinių įkainius.

Dalintis
Verslas