Ashburn +15,3 °C Debesuota
Šeštadienis, 1 Bal 2023
Ashburn +15,3 °C Debesuota
Šeštadienis, 1 Bal 2023

Tautinio paveldo puoselėtojai kviečiami teikti paraiškas

2023/02/28


Nuo kovo 13 d. iki kovo 31 d tradiciniai amatininkai kviečiami teikti paraiškas pagal Žemės ir maisto ūkio, kaimo, žuvininkystės, žemės tvarkymo ir fitosanitarijos vystymo programos priemonės ,,Saugoti tautinį paveldą, skatinti bendruomenines ir kitas iniciatyvas“ papriemonę ,,Tautinio paveldo išsaugojimas“. Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 189 700 Eur paramos lėšų.

Tautinio paveldo veiklos finansavimo tikslas – skatinti tautinio paveldo produktų saugojimą, kūrimą ir realizavimą, populiarinti tradicinius amatus ir tautinio paveldo produktus, formuoti patrauklų tautinio paveldo produktų įvaizdį šalyje ir užsienyje. Nereikšmingos (de minimis) pagalbos tautinio paveldo produktams saugoti, kurti, realizuoti ir populiarinti (toliau – Pagalba) teikimo iš valstybės biudžeto lėšų sąlygas ir tvarką nustato Tautinio paveldo veiklos finansavimo taisykles.

Finansuojamos veiklos

Pagal šią paramos priemonę Pagalba gali būti skiriama:

 • kompensuoti A kategorijos tautinio paveldo produkto sertifikavimo išlaidas;
 • A ir (ar) B kategorijos tautinio paveldo produktams kurti, pagaminti, demonstruoti, realizuoti ir (arba) tradiciniams amatams demonstruoti Lietuvoje ir (arba) užsienyje;
 • A ir (ar) B kategorijos tautinio paveldo produktų populiarinimo leidinių leidybai;
 • tradicinių amatų edukaciniams užsiėmimas organizuoti.

Tinkami pareiškėjai ir galutiniai pagalbos gavėjai

Tai fiziniai asmenys, kuriems suteiktas A kategorijos tautinio paveldo produkto sertifikatas ir kurie yra sumokėję atitinkamą valstybės rinkliavą.

Taip pat fiziniai ir juridiniai asmenys, kuriantys ir (arba) gaminantys, ir (arba) realizuojantys sertifikuotus A arba B kategorijos tautinio paveldo produktus;

Taip pat asociacijos, vienijančios tautinio paveldo produktų kūrėjus;

Taip pat A kategorijos tradicinių amatų meistrai ir (arba) tradicinių amatų centrai, kurie atitinka Lietuvos Respublikos tautinio paveldo produktų įstatyme nustatytą tradicinių amatų centro apibrėžimą bei atlieka Įstatyme nustatytas funkcijas, kai tradicinių amatų edukacinius užsiėmimus veda A kategorijos tradicinių amatų meistrai.

Paramos dydis ir intensyvumas

Didžiausia galima pagalbos suma, teikiama vienam galutiniam pagalbos gavėjui vieniems metams – 10 000 Eur.

Galutiniai pagalbos gavėjai yra fiziniai ar juridiniai asmenys, kuriantys ir (ar) gaminantys tautinio paveldo produktus Lietuvoje. Jeigu paraišką teikia asociacija arba tradicinių amatų centras, galutinis pagalbos gavėjas yra jos / jo narys, nurodytas paraiškos galutinių pagalbos gavėjų sąraše. Galutiniu pagalbos gavėju gali būti ir asociacija bei tradicinių amatų centras, jei prašoma paramos:

 • įrangos tradiciniams amatams gyvai demonstruoti ir (ar) tautinio paveldo produktams demonstruoti ir (ar) realizuoti mugėse, parodose įsigijimui, įrengimui, nuomos išlaidoms (tos pačios rūšies įrangos įsigijimo atveju kompensuojama vieną kartą per 5 metus);
 • tautinio paveldo produktų populiarinimo leidinių (taip pat ir elektroninių leidinių, vaizdo klipų) kūrimo, rengimo, maketavimo, vertimo ir leidybos išlaidoms.

Gali būti finansuojama iki 100 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų, kai kreipiamasi paramos tautinio paveldo produkto sertifikavimo išlaidoms.

Iki 80 proc. – A kategorijos tautinio paveldo produktų kūrėjui (ši nuostata taip pat taikoma A ir B kategorijos tautinio paveldo produktų kūrėjui, jeigu A kategorijos produktai sudaro ne mažiau 70 proc. visų sertifikuotų produktų, kuriems kurti / realizuoti / populiarinti teikiama paraiška). Vienam galutiniam pagalbos gavėjui tinkamos finansuoti projekto išlaidos negali viršyti paskelbtam kvietimui teikti paraiškas skirtos pagalbos sumos:

 • iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų B kategorijos tautinio paveldo produktų kūrėjui;
 • iki 65 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų A ir B kategorijos tautinio paveldo produktų kūrėjui, jeigu A kategorijos produktai sudaro mažiau nei 70 proc. visų sertifikuotų produktų, kuriems kurti / realizuoti / populiarinti teikiama paraiška;
 • iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų, jeigu galutinis pagalbos gavėjas yra tautinio paveldo produktų kūrėjus vienijanti asociacija arba tradicinių amatų centras.

Iki 80 proc. – kai kreipiamasi paramos tradicinių amatų edukaciniams užsiėmimas organizuoti ir neviršijant paskelbtam kvietimui teikti paraiškas skirtos pagalbos sumos.

Tinkamos finansuoti išlaidos

Skiriamų lėšų dydis skaičiuojamas atsižvelgiant tik į paraiškoje nurodytas tinkamas finansuoti išlaidas. Valstybės biudžeto lėšomis finansuojamos išlaidų rūšys ir įkainiai nurodyti Taisyklių IV skyriuje. Atkreiptinas dėmesys, kad šių metų Taisyklėse yra pasikeitę kai kurių išlaidų bei žaliavų kompensuojami įkainiai.

Pažymėtina, kad pridėtinės vertės mokestis (PVM) už numatomas įsigyti (įsigytas) prekes ir paslaugas nėra tinkama finansuoti išlaida, išskyrus atvejus, kai:

 • jį faktiškai sumoka pareiškėjas, nesantis PVM mokėtojas;
 • pareiškėjo, PVM mokėtojo, veikla, kuriai organizuoti teikiama Pagalba pagal Taisykles , nėra laikoma ekonomine veikla, ir už įsigytas šiai veiklai reikalingas prekes ar paslaugas pareiškėjas negalės susigrąžinti PVM.

Jeigu PVM pripažįstama tinkama finansuoti išlaida, pareiškėjas įsipareigoja nesiekti susigrąžinti PVM iš valstybės biudžeto.

Lėšų skyrimas ir atrankos kriterijai

Jeigu gautose paraiškose bendras prašomos pagalbos sumos poreikis didesnis nei paskelbtam kvietimui teikti paraiškas skirta bendra pagalbos suma, pareiškėjams taikomi šie pirmumo kriterijai (mažėjančios svarbos tvarka):

1) paraiška teikiama organizuoti sertifikuotą tradicinį renginį; 2) pareiškėjas nėra maitinimo paslaugas teikianti įmonė (jei pareiškėjas yra asociacija arba tradicinių amatų centras, reikalavimą turi atitikti visi galutiniai pagalbos gavėjai).

Jei pritaikius pirmumo kriterijus kvietimui skirtų lėšų nepakanka antrąjį pirmumo kriterijų atitinkančioms paraiškoms finansuoti, paraiškos reitinguojamos pagal surinktų atrankos balų skaičių.

Kai paraiška teikiama dalyvauti Lietuvos Respublikoje rengiamose seną tradiciją turinčiose parodose, mugėse ir (ar) kituose viešuosiuose renginiuose, gali būti skiriama po 1 balą už kiekvieną renginį (už atitiktį šiam kriterijui maksimali balų suma – 10):

 • Dainų šventė;
 • Šv. Baltramiejaus mugė;
 • tarptautinis eksperimentinės archeologijos festivalis „Gyvosios archeologijos dienos Kernavėje“;
 • festivalis „Skamba, skamba kankliai“;
 • Kaziuko mugė;
 • respublikinė konkursinė liaudies meno paroda „Aukso vainikas“;
 • tarptautinis folkloro festivalis „Baltica“;
 • festivalis „Sostinės dienos“;
 • Jūros šventė;
 • tarptautinis folkloro festivalis „Parbėg laivelis“;

Kai paraiška teikiama tradicinių amatų edukaciniams užsiėmimams organizuoti, gali būti skiriama po 1 balą už kiekvieną edukacinį užsiėmimą (už šį kriterijų maksimali balų suma – 10).

Kai paraiška teikiama tradicinio amato demonstravimui renginio metu, gali būti skiriama po 1 balą už kiekvieną renginį, kuriame demonstruojamas amatas (už šį kriterijų maksimali balų suma – 10).

Tradicinio amato demonstravimu laikoma produkto ar gaminio gamybos proceso rodymas gyvai. Atrankos balai gali būti skiriami tradiciniams amatininkams, turintiems A kategorijos tautinio paveldo produkto sertifikatą, už šių amatų demonstravimą: audimo, batsiuvystės, drožybos, juvelyrikos, kailiadirbystės, kalvystės, knygrišystės, margučių marginimo, muilo gaminimo, odininkystės, pynimo, puodininkystės, žaislininkystės, tošininkystės, verpimo, vilnos vėlimo ir žvakininkystės.

Kai paraiška teikiama tautinio paveldo produktų populiarinimo leidinių, taip pat ir elektroninių leidinių, vaizdo klipų kūrimui, rengimui, maketavimui, vertimui ir leidybai gali būti skiriami 2 balai.

Kai paraiška teikiama populiarinti ne maisto ir gėrimų tautinio paveldo produktus gali būti skiriami 2 balai. Jei pareiškėjas yra asociacija arba tradicinių amatų centras, reikalavimą turi atitikti visi galutiniai pagalbos gavėjai.

Kai paraiškos projekte numatoma daugiau prisidėti nuosavomis lėšomis, gali būti skiriami 2 balai. Paraiškoje nurodomas ne mažiau kaip 10 proc. punktais mažesnis nei galimas maksimalus pagalbos dydis, nurodytas taisyklių 16.2 punkte.

Kai pagalba pagal Taisykles būtų gaunama pirmą kartą, gali būti skiriami 2 balai (jie nesuteikiami, jei pareiškėjas yra asociacija arba tradicinių amatų centras).

 

NMA informacija

ŪP nuotrauka

Dalintis

2023/04/01

Paroda „Ką pasėsi... 2023“ – žvilgsnis į agroverslo ateitį (galerija)

ŪP korespondentas Justinas ADOMAITIS. – Šiandien – paskutinė tarptautinės žemės ūkio parodos „Ką pasėsi... 2023“ diena. Parodos šeiminikės –  Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos (VDU...
2023/04/01

Modernizuojant laivybos kelią Nemunu pradedamas finišo etapas

Modernizuojant laivybos kelią didžiausia Lietuvos upe – Nemunu pradedamas baigiamasis darbų etapas, kurio metu upės vagoje Pagėgių ir Šilutės rajonuose bus įrengtos upės tėkmę reguliuojančios bunos, leisiančios užtikrinti reikiamą lai...
2023/04/01

Karikatūristų bendruomenės šventė

ŪP portalo redaktorė Irma DUBOVIČIENĖ. – Balandžio pirmoji Lietuvos dailininkams karikatūristams yra šventė. Tą dieną jie tradiciškai mini susitikdami savo darbų parodose. Tradicija nelaužoma ir šiemet, nors paroda suren...
2023/04/01

Žaliuojanti puokštelė Verbų sekmadieniui

Jau šį sekmadienį dalis tikinčiųjų eis į bažnyčią – likus savaitei iki Velykų švenčiamas Verbų sekmadienis. Katalikams tai žymi Biblijoje aprašytą Kristaus įžengimo į Jeruzalę įvykį. Bet kaip tai susiję su nuskintų augal...
2023/04/01

Lietuvos vynuogių augintojams – ES parama vyno gamybai

Jau birželio mėnesį Lietuvos vyninių vynuogių veislių augintojai ir vyno iš jų gamintojai galės teikti paraiškas ir pasinaudoti Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano sektorinės intervencinės priemo...
2023/04/01

Keičiasi leidimų išdavimo tvarka

Balandžio 1-ąją įsigaliojo Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo pakeitimai. Nuo šiol asmenims bus išduodami elektroniniai leidimai laikyti ar nešiotis ginklus bei apsaugos darbuotojo pažymėjimus.
2023/03/31

Prezidentas pristatė Vilniuje vyksiančio NATO viršūnių susitikimo logotipą

Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda penktadienį visuomenei pristatė šių metų liepos mėnesį Vilniuje vyksiančio NATO viršūnių susitikimo logotipą.
2023/03/31

Priėmė sprendimą byloje dėl nealkoholinio alaus reklamos teisėtumo

Administracinėje byloje ginčas kilo dėl Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento nutarimo „Taikyti ekonomines sankcijas UAB „Kalnapilio-Taurė grupė“ už Alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimus“, kuriuo nutarta s...
2023/03/31

Žemės ūkio parodos tendencijos: technologijos, dirbtinis intelektas ir dėmesys aplinkosaugai

Vytauto Didžiojo Universiteto žemės ūkio akademijoje net tris dienas vyksta tarptautinė paroda „Ką pasėsi... 2023“. Tai yra vienas didžiausių žemės ūkio sektoriaus renginių, kuriame agroverslo atstovai pristato savo veiklas ir svarbiau...