Smulkusis verslas kviečiamas bendradarbiauti

Smulkiajam verslui lengviau išsilaikyti ir klestėti bendradarbiaujant. Nuo rugsėjo 2 d. šalies smulkūs ūkio subjektai kviečiami teikti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui“.

Vaclovas Kardašius

Ką galima įsigyti

Paraiškos pagal šią priemonę bus renkamos iki spalio 31 d. Šiam paraiškų surinkimo etapui skirta paramos suma – 3 407 158 Eur. Parama bus skiriama smulkių ūkio subjektų bendriems darbo procesams organizuoti dalijantis įrenginiais ir ištekliais, vykdant bendrą ūkinę, komercinę, aplinkosauginę veiklą.

Ką būtent gali pirkti nedidelis verslas gavęs paramą pagal šią priemonę?

Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) nurodo, kad parama skiriama šioms investicijoms: einamosioms bendradarbiavimo išlaidoms (jos negali sudaryti daugiau kaip 5 proc. kitų tinkamų finansuoti projekto išlaidų be PVM); naujai žemės ūkio technikai ir įrangai, susijusiai su žemės ūkio produktų gamyba; naujoms N, O kategorijų bazinės komplektacijos transporto priemonėms; naujiems technologiniams įrenginiams; naujai kompiuterinei ir programinei įrangai, skirtai projekto reik-
mėms; (ūkio) paskirties pastatų naujai statybai, rekonstravimui ar kapitaliniam remontui; infrastruktūros projekto įgyvendinimo vietoje kūrimui; naujai miško kirtimo, apvaliosios medienos ir biokuro ruošos technikai bei įrangai (išskyrus medienos vežimo keliais techniką); dirvos paruošimo miško želdiniams / žėliniams mechanizmams.

Taip pat paramos lėšomis gali būti apmokamos viešinimo bei bendrosios išlaidos – pastarųjų dalis gali būti ne didesnė kaip 10 proc. kitų tinkamų finansuoti projekto išlaidų vertės be PVM ir ne didesnė kaip 1 800 Eur. Kai projekte numatyti statybos, pastatų atnaujinimo (modernizavimo), rekonstrukcijos, kapitalinio remonto ar infrastruktūros įrengimo darbai, finansuojama bendrųjų išlaidų suma be PVM gali būti ne didesnė kaip 3 000 Eur.

Pirko buldozerį

UAB „RTR Kasyba“, veikiančios Anykščių rajone, Ažuožerių kaime, atstovas Rytis sako pirkęs buldozerį, kuriuo dalijasi su projekto partneriais.

„Nacionalinės mokėjimo agentūros parama naudojuosi ne tik pagal šią priemonę. Paraišką parašyti tikrai nėra sudėtinga, bet paskui reikia vykdyti reikalavimus pagal atitinkamą priemonę: įkurti darbo vietų, jas išlaikyti ir kt. Svarbu žinoti, kad patikrinimas gali būti atliktas ir po kelerių metų. Tikriausiai tai normalu“, – pasakojo parama bendradarbiavimui pasinaudojęs verslininkas.

Paklaustas, ar prašytų paramos dar kartą, Rytis teigė neatmetąs tokios galimybės. „Būna visko, kartais atrodo, kad reikalavimai per griežti, bet taip jau yra – gavęs paramą, turi laikytis taisyklių. Dabar, kaip jau sakiau, vieną bičiulį prisišnekinti part­nerystei gali ir neužtekti – reikės bent poros“, – sakė jis.

Iš tiesų NMA skatina į projektą pritraukti kuo daugiau dalyvių. Parama skiriama projektams, kuriuose dalyvauja ne mažiau kaip du ta pačia veikla užsiimantys subjektai. Tačiau atrankos balai suteikiami, kai dalyvauja ne mažiau kaip trys dalyviai. Taigi 3–4 partnerių bendradarbiavimo projektas vertinant gautų 20 balų, o 5 ir daugiau – 30 balų. Taip norima plėsti partnerių gretas, pasitarnauti regionų plėtrai.

Parama pagal šią priemonę jau pasinaudojusioje UAB „RTR Kasyba“ šiuo metu dirba 5 žmonės, vidutinis darbo užmokestis įmonėje – 768 eurai. Rajono mastu tai visai neblogai.

Kam bus skiriama parama

Paramos pagal Ryčio išbandytą programos priemonę minėtu laikotarpiu galės kreiptis kaimo vietovėje veikiantys smulkieji ūkininkai, smulkieji miško valdytojai, labai mažos įmonės bei fiziniai asmenys nuo 18 metų. Paraišką būtina teikti kartu su partneriais, užsiimančiais ta pačia veikla (pvz., žemės ūkio veikla užsiimantys subjektai su žemės ūkio veikla užsiimančiais subjektais, miškininkystės veikla užsiimantys subjektai su miškininkystės veikla užsiimančiais subjektais ir (ar) alternatyviąja veikla užsiimantys subjektai su alternatyviąja veikla užsiimančiais subjektais) kaip ir paraišką teikiantis subjektas, su kuriais jau iki paraiškos teikimo turi būti pasirašyta bendra jungtinės veiklos sutartis, sudaryta laikantis pagrindinių geros part­nerystės principų.

Svarbu atkreipti dėmesį, kad partneriu negali būti paties pareiškėjo įsteigtas juridinis asmuo, taip pat juridinis asmuo, kurio valdyme pareiškėjas dalyvauja, kaip nurodyta įgyvendinimo taisyklėse. Tuo metu partnerių giminystės ryšiai nėra vertinami kaip susietumo elementas tuo atveju, jei projekto dalyviai veiklą vykdo savarankiškai.

Vienam projektui įgyvendinti numatyta skirti iki 90 tūkst. Eur, o didžiausia paramos suma vienam paramos gavėjui 2014–2020 metų laikotarpiu negali viršyti 200 tūkst. Eur.

Numatytas paramos intensyvumas skaičiuojamas atsižvelgiant į patirtas išlaidas: projekto bendrosios išlaidos bus finansuojamos 100 proc., verslo plano įgyvendinimo išlaidos – 60 proc., o tais atvejais, kai verslo planas įgyvendinamas smulkiesiems ūkiams bendradarbiaujant gyvulininkystės, sodininkystės, uogininkystės ir daržininkystės sektoriuose, numatyta kompensuoti iki 70 proc. visų tinkamų finansuoti verslo plano išlaidų.

Partnerių įsipareigojimai

Bendradarbiauti nusprendę ir paramos prašantys partneriai turi įsipareigoti, kad kiekvieno smulkiojo ūkio ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, padidės daugiau nei 20 proc. Taip pat kiekvieno smulkiojo miško valdytojo pajamos, kiekvienos labai mažos įmonės pajamos iš vykdomos veiklos ir kiekvieno fizinio asmens pajamos iš vykdomos veiklos padidės daugiau kaip 20 procentų.

Projektas privalo būti pradėtas įgyvendinti, t. y. turi būti pateiktas pirmasis mokėjimo prašymas, per 6 mėn. nuo avanso išmokėjimo dienos, jei numatytas išlaidų kompensavimo su avanso mokėjimu būdas. Jei smulkus ūkio subjektas numato teikti tik vieną mokėjimo prašymą, šis reikalavimas netaikomas.

Projekto įgyvendinimo truk­mė negali viršyti 24 mėnesių laikotarpio nuo paramos sutarties pasirašymo dienos. Tais atvejais, kai projekte numatytas įsigyti turtas (įranga, įrenginiai ir transporto priemonės) bus įgyjamas finansinės nuomos (lizingo) būdu, projekto įgyvendinimo trukmė nuo paramos sutarties pasirašymo dienos negali būti ilgesnė kaip iki 2023 m. birželio 30 d.

Daugiau informacijos apie paraiškų teikimo laiką ir paramos reikalavimus galima rasti Nacionalinės mokėjimo agentūros interneto svetainėje www.nma.lt.

NMA misija – būti patikima ir pažangi organizacija ir suteikti galimybes paprasčiausiu būdu pasinaudoti parama žemės ūkiui, kaimo plėt­rai ir žuvininkystei.

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonė „Bendradarbiavimas“

 

VEIKLOS SRITIS

„Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui“

 

KAM TEIKIAMA PARAMA?

  • smulkiesiems ūkiams, kurių žemės ūkio valdos ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, yra ne mažesnis kaip 4 000 Eur ir ne didesnis kaip 15 000 Eur;
  • smulkiesiems miško valdytojams, kurių miško valda ne didesnė kaip 20 ha;
  • labai mažoms įmonėms, kurios yra registruotos ir veiklą vykdo kaimo vietovėje ne trumpiau kaip dvejus metus bei iš veiklos gaunamos pardavimo pajamos ataskaitiniais metais yra ne mažesnės kaip 12 vidutinių darbo užmokesčio dydžių;
  • fiziniams asmenims – kaimo gyventojams, nacionalinių teisės aktų nustatyta tvarka vykdantiems ūkinę komercinę veiklą ne trumpiau nei vienerius metus ir iš veiklos gaunantiems pajamų, kurios sudaro ne mažiau kaip 12 minimalios mėnesinės algos dydžių.

Paramos besikreipiantys fiziniai asmenys turi būti ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus.

Paramos paraišką pareiškėjas privalo teikti su partneriais, užsiimančiais ta pačia veikla.

 

KOKIA VEIKLA REMIAMA?

Smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimas organizuojant bendrus darbo procesus, dalijantis įrenginiais ir ištekliais, vykdant bendrą ūkinę, komercinę, aplinkosauginę veiklą.

 

KIEK LĖŠŲ SKIRTA?

Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 3 407 158 Eur paramos lėšų.

 

KOKIA MAKSIMALI PARAMOS SUMA?

Didžiausia išmokos suma –  90 000 Eur be PVM, o 2014–2020 m. laikotarpiu negali viršyti 200 000 Eur.

 

KADA REIKIA TEIKTI PARAIŠKĄ?

Iki šių metų spalio 31 d.

 

KUR GAUTI DAUGIAU INFORMACIJOS?

Interneto svetainėse www.nma.lt ir zum.lrv.lt.

Jei turite klausimų, skambinkite telefonu – 8 5 252 6999, arba trumpuoju numeriu – 1841.