UŽIMTUMAS IR NEDARBAS 2014 M. IR 2014 M. IV KETV.

2014 m. nedarbo lygis šalyje siekė 10,7 proc.

2014 m. nedarbo lygis sudarė 10,7 proc. ir buvo 1,1 procentinio punkto mažesnis nei 2013 m., remdamasis gyventojų užimtumo statistinio tyrimo vertinimais, praneša Lietuvos statistikos departamentas. Vyrų nedarbo lygis 2014 m. buvo 12,2 proc., moterų – 9,2 proc. Per metus vyrų nedarbo lygis sumažėjo 0,9 procentinio punkto, moterų – 1,3 procentinio punkto.

Ilgalaikio nedarbo lygis 2014 m. sudarė 4,8 proc. ir buvo 0,3 procentinio punkto mažesnis nei 2013 m.

2014 m. buvo 158 tūkst. bedarbių, t. y. 14,4 tūkst. (8,4 proc.) mažiau nei 2013 m. Bedarbių vyrų buvo 89,8 tūkst., moterų – 68,3 tūkst.

Ilgalaikių bedarbių buvo 70,7 tūkst., arba 44,7 proc. visų bedarbių, – tai 3,4 tūkst. (4,5 proc.) mažiau nei 2013 m.

15–64 metų amžiaus gyventojų užimtumo lygis per metus padidėjo 2 procentiniais punktais

2014 m. dirbo 1 mln. 319 tūkst. gyventojų, arba 26,2 tūkst. (2 proc.) daugiau nei 2013 m. Per metus užimtų gyventojų skaičius labiausiai padidėjo žemės ūkyje, miškininkystėje ir žuvininkystėje (12 tūkst.), transporto ir saugojimo įmonėse (6,9 tūkst.) ir prekyboje (5,3 tūkst.), o sumažėjo – pramonėje (3,9 tūkst.) bei profesinės, mokslinės ir techninės veiklos įmonėse (3,1 tūkst.).

2014 m. dirbo 647,1 tūkst. vyrų ir 671,9 tūkst. moterų. Per metus dirbančių vyrų skaičius padidėjo 11 tūkst. (1,7 proc.), moterų – 15,2 tūkst. (2,3 proc.).

15–64 metų amžiaus gyventojų užimtumo lygis 2014 m. sudarė 65,7 proc., per metus jis padidėjo 2 procentiniais punktais. 2014 m. 15–64 metų amžiaus vyrų užimtumo lygis sudarė 66,5 proc., moterų – 64,9 proc. ir per metus padidėjo atitinkamai 1,8 ir 2,1 procentinio punkto.

55–64 metų amžiaus gyventojų užimtumo lygis per 2014 m. padidėjo 2,8 procentinio punkto ir sudarė 56,2 proc.

2014 m. buvo 1 mln. 29 tūkst. ekonomiškai neaktyvių 15 metų ir vyresnių gyventojų, t. y. 31,6 tūkst. (3 proc.) mažiau nei 2013 m.

Jaunimo nedarbo lygis sumažėjo 2,6 procentinio punkto

Jaunimo (15–24 metų amžiaus) nedarbo lygis 2014 m. sudarė 19,3 proc. ir buvo 2,6 procentinio punkto mažesnis nei 2013 m.

2014 m. 15–24 metų amžiaus bedarbių buvo 25,4 tūkst., palyginti su 2013 m., jų skaičius sumažėjo 2 tūkst. (7,4 proc.). 2014 m. kas penkioliktas 15–24 metų amžiaus asmuo buvo bedarbis, 2013 m. – kas keturioliktas.

2014 m. dirbo 106,6 tūkst. 15–24 metų amžiaus asmenų, arba kas ketvirtas tokio amžiaus gyventojas, kaip ir 2013 m. Jų skaičius, palyginti su 2013 m., padidėjo 8,6 tūkst. (8,8 proc.).

Jaunimo užimtumo lygis 2014 m. sudarė 27,6 proc., per metus jis padidėjo 3 procentiniais punktais.

2014 m. 253,7 tūkst., arba 65,8 proc., 15–24 metų amžiaus gyventojų buvo ekonomiškai neaktyvūs, iš jų 92,7 proc. mokėsi bendrojo lavinimo ar profesinėje mokykloje, kolegijoje, universitete.

2014 m. ketvirtąjį ketvirtį nedarbo lygis sudarė 10,1 proc.

2014 m. ketvirtąjį ketvirtį nedarbo lygis buvo 10,1 proc., arba 1 procentiniu punktu didesnis nei trečiąjį ketvirtį. Vyrų nedarbo lygis sudarė 11,2 proc., moterų – 8,9 proc.

Jaunimo (15–24 metų amžiaus) nedarbo lygis 2014 m. ketvirtąjį ketvirtį sudarė 18,3 proc., per ketvirtį jis padidėjo 1,9 procentinio punkto.

2014 m. ketvirtąjį ketvirtį buvo 147,8 tūkst. bedarbių, t. y. 12,4 tūkst. daugiau nei trečiąjį ketvirtį. Ilgalaikių bedarbių per ketvirtį padaugėjo 4,5 tūkst. ir buvo 68,8 tūkst. 15–24 metų amžiaus bedarbių 2014 m. ketvirtąjį ketvirtį buvo 23,9 tūkst., arba 1,2 tūkst. daugiau nei trečiąjį ketvirtį.

2014 m. ketvirtąjį ketvirtį dirbo 1 mln. 322 tūkst. gyventojų, jų skaičius, palyginti su 2014 m. trečiuoju ketvirčiu, sumažėjo 26,8 tūkst.

15–64 metų amžiaus gyventojų užimtumo lygis 2014 m. ketvirtąjį ketvirtį sudarė 66,1 proc., per ketvirtį jis sumažėjo 1,1 procentinio punkto. Vyrų užimtumo lygis sudarė 67,2 proc., moterų – 65,1 proc.

Jaunimo (15–24 metų amžiaus) užimtumo lygis 2014 m. ketvirtąjį ketvirtį sudarė 28,1 proc., per ketvirtį jis sumažėjo 1,9 procentinio punkto. 55–64 metų amžiaus gyventojų užimtumo lygis per ketvirtį sumažėjo 1,4 procentinio punkto ir sudarė 56,5 proc.

Statistinė informacija parengta, remiantis gyventojų užimtumo statistinio tyrimo duomenimis. Tyrimas atliekamas visose Europos Sąjungos šalyse pagal bendrą metodiką, taikant Tarptautinės darbo organizacijos naudojamas užimtų gyventojų ir bedarbio sąvokas, todėl jo rezultatai yra palyginami tarp šalių.

Tyrimas atliktas, taikant imčių metodą. Per 2014 m. ketvirtąjį ketvirtį apklausta 12,8 tūkst., arba 0,5 proc., 15 metų ir vyresnių šalies gyventojų, tyrimo rezultatai perskaičiuoti visiems gyventojams.

Išsamesnė statistinė informacija apie gyventojų užimtumą ir nedarbą pateikta priede.

Sąvokos

Bedarbis – nedirbantis 15–74 metų amžiaus asmuo, kuris aktyviai ieško darbo (per paskutines keturias savaites) ir per apibrėžtą laikotarpį (dvi savaites) gali pradėti dirbti.

Darbo jėga – užimti gyventojai ir bedarbiai.

Ilgalaikis bedarbis – bedarbis, ieškantis darbo vienus metus ar ilgiau.

Ilgalaikio nedarbo lygis – rodiklis, išreiškiamas ilgalaikių bedarbių ir darbo jėgos santykiu.

Ekonomiškai neaktyvūs gyventojai – nedirbantys ir neieškantys darbo gyventojai, kurių negalima priskirti nei prie užimtų gyventojų, nei prie bedarbių.

Nedarbo lygis – rodiklis, išreiškiamas bedarbių ir darbo jėgos santykiu.

Užimti gyventojai – 15 metų ir vyresni asmenys, dirbantys bet kokį darbą, gaunantys už jį darbo užmokestį pinigais ar išmoką natūra arba turintys pajamų ar pelno.

Užimtumo lygis – rodiklis, išreiškiamas pasirinktos amžiaus grupės užimtų gyventojų ir to paties amžiaus visų gyventojų santykiu.

2015 m. pirmojo ketvirčio užimtumo ir nedarbo rodiklius skelbsime 2015 m. gegužės 18 d.

Pasiteirauti: Violeta Skamaročienė

Gyvenimo lygio ir užimtumo statistikos skyriaus vedėjo pavaduotoja

Tel. (8 5) 236 4958

El. p. violeta.skamarociene@stat.gov.lt

osp.stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas

Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.

Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje