IŠBANDYMAS SUDARANT DARBO SUTARTĮ

Valstybinės darbo inspekcijos darbo teisės konsultacijų ciklas

Išbandymas yra tam tikras terminas, šalių susitarimu nustatomas sudarant darbo sutartį, per kurį darbdavys gali patikrinti, ar darbuotojas tinka sulygtam darbui, o darbuotojas – ar darbas ir jo sąlygos tinka jam.

Išbandymas gali būti tik sudarant darbo sutartį

Dėl išbandymo galima susitarti tik sudarant darbo sutartį; galimybė išbandymo terminą nustatyti darbo eigoje keičiant darbo sutartį nenumatyta. Išbandymas nenustatomas priimant į darbą asmenis iki 18 metų, taip pat eiti pareigoms, gautoms konkurso arba rinkimų būdu, arba išlaikius kvalifikacinius egzaminus. Išbandymo negali būti ir asmenims, darbdavių susitarimu perkeliamiems dirbti į kitą darbovietę, sudarant trumpalaikes darbo sutartis, darbo sutartis viešiesiems darbams atlikti ir kitais teisės aktuose nustatytais atvejais.

Išbandymo terminas

Išbandymo nustatymas darbo sutartyje nereiškia, kad sudaroma terminuota darbo sutartis: jei sudaroma terminuota darbo sutartis, privalo būti nurodytas konkretus įvykis ar data, kuriai suėjus darbo santykiai pasibaigia. Išbandymo terminas pagal darbo sutartis dirbantiems asmenims negali būti ilgesnis kaip 3 mėnesiai. Atkreiptinas dėmesys, kad į išbandymo terminą neįskaitomi laikotarpiai, kai darbuotojas nebuvo darbe – nesvarbu, dėl kokios priežasties. Tiek laiko, kiek darbuotojas nebuvo darbe, išbandymas pratęsiamas.

Kaip nutraukti darbo sutartį išbandymo metu

Išbandymo termino metu taikoma supaprastina darbo sutarties nutraukimo procedūra, todėl būtina atkreipti dėmesį, kaip išbandymo sąlyga įrašyta darbo sutartyje. Jeigu bus nurodyta, kad išbandymas taikomas darbdavio iniciatyva arba patikrinti, ar darbuotojas tinka sulygtam darbui, išbandymo laikotarpiu supaprastinta darbo sutarties nutraukimo tvarka (darbuotojas atleidžiamas įspėjus raštu prieš 3 darbo dienas) galės pasinaudoti tik darbdavys, o darbuotojas apie darbo sutarties nutraukimą darbdavį turės įspėti prieš 14 darbo dienų.

Išbandymą nustačius darbuotojo iniciatyva, nepatenkintas siūlomu darbu darbuotojas turi teisę išbandymo laikotarpiu nutraukti darbo sutartį apie tai raštu įspėjęs darbdavį prieš 3 darbo dienas, o darbdavys, šiuo atveju, gali atleisti darbuotoją atleisti bendrais pagrindais, numatytais Darbo kodekse. Jei darbo sutartyje nėra sukonkretinta, kurios šalies iniciatyva nustatytas išbandymas, tiek darbuotojas, tiek darbdavys turės teisę nutraukti darbo sutartį apie tai raštu įspėjęs kitą sutarties šalį prieš 3 darbo dienas. Atkreiptinas dėmesys, kad bandomuoju laikotarpiu darbdavio iniciatyva negali būti nutraukta darbo sutartis su nėščia moterimi.

Išbandymo įvertinimas

Jei išbandymas yra nustatytas darbuotojo iniciatyva, išbandymo įvertinimas priklauso nuo darbuotojo valios. Darbdavio pripažinimas, jog darbuotojas neišlaikė išbandymo, laikytinas pagrįstu ir teisėtu, jeigu darbdavys pateikia konkrečius įrodymus, patvirtinančius, kad per išbandymo laikotarpį darbuotojas dėl savo dalykinių ir / ar asmeninių savybių nesugeba ar negali dirbti sulygto darbo. Taigi, darbdavys, pranešdamas darbuotojui apie darbo sutarties nutraukimą dėl neišlaikyto išbandymo, turi tinkamai pagrįsti darbuotojo atleidimo priežastį. Nesutikęs su atleidimu iš darbo darbdavio iniciatyva dėl nepatenkinamų išbandymo rezultatų darbuotojas per mėnesį nuo atitinkamo nurodymo (dokumento) gavimo dienos turi teisę kreiptis į teismą.

Klausimais, susijusiais su išbandymo darbo sutartyje nustatymu, konsultaciją galite gauti Valstybinės darbo inspekcijos telefonu (8 5) 213 9772, raštu – užpildę paklausimo formą www.vdi.lt arba Facebook‘e.